donderdag 6 oktober 2011

PvdA wil ander 'Verkeer door TU-Noord'

Te lezen op PvdA website
Voor de zomer is er in de Raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte uitgebreid gesproken over de te nemen maatregelen in het gebied TU Noord. Daarbij is voorlopig even een pas op de plaats gemaakt m.b.t. de ontwikkelingen voor de Mijnbouwstraat en het Poortlandplein. De PvdA heeft richting het College aangegeven dat ze naar andere mogelijkheden wil kijken voor de doorstroming van het verkeer door deze wijk.
Het College zal in het najaar daarop terugkomen.


In het Lokaal Verkeer en Vervoersplan (LVVP) wordt aandacht besteed aan een goede verkeersafwikkeling door de wijk TU Noord. In het huidige plan wordt het verkeer van Oost naar West en v.v. en van Zuid naar Noord en v.v. op een zo goede en snelle wijze door de wijk gestuurd. De PvdA heeft dit plan uit 2005 ook altijd gesteund.

Echter sinds twee jaar twijfelen we aan de geboden oplossingen uit het LVVP. Deze twijfel is mede ontstaan door de verkeers- en milieucijfers van de wegen in deze wijk. Met het huidige LVVP zien wij in de toekomst naar 2023 toe geen verbeteringen optreden in de verkeersbewegingen in deze wijk. Dit komt omdat het huidige LVVP auto’s juist stimuleert om via deze wijk te blijven rijden om van Oost naar West en van Noord naar Zuid te rijden.

De PvdA heeft samen met andere partijen, en ook in overleg met de buurtvereniging, gekeken naar andere mogelijkheden zoals het afsluiten van een aantal wegen. Daarmee wordt het echter binnen de wijk zowel beter op de ene plek als slechter op de andere plek.
Na doorrekening van deze alternatieven zijn we tot de conclusie gekomen dat we anders tegen het LVVP moeten aankijken. Om minder verkeer door deze wijk te laten gaan, moet er verkeer om de wijk heen worden geleid!
Dat betekent dat er op een andere wijze moet worden gekeken naar verkeersoplossingen voor TU Noord.

Afgelopen zomer hebben we een alternatief voorgesteld dat uitgaat van een andere visie, namelijk : Verkeer moet NIET door de wijk, maar het moet worden “gepusht” om er omheen te gaan. Natuurlijk moet bestemmingsverkeer wel in de wijk kunnen komen, maar doorgaand verkeer zou anders moeten gaan.

Wij hebben de volgende voorstellen:

• Betere bewegwijzering vanaf de A13; verkeer vanaf de A13 moet voor de richting Delft-Centrum anders worden geleid; vanaf de afslag Ikea naar de Koepoortgarage en vanaf de afslag Delft-Zuid via de Kruithuisweg, Provinciale weg en Westlandseweg naar de Zuidpoort- en/of Phoenixgarage.
• Verkeer van Oost naar West (Pijnacker-Westland) moet via de N470 rijden en niet meer over de Delfgauwseweg.
• dit kan niet zonder aanvullende maatregelen te nemen, zoals het instellen van 30 km wegen. Hiervoor komen de Nassaulaan, Julianalaan vanaf Oostplein tot Poortlandplein, Schoemakerstraat en Mijnbouwstraat voor in aanmerking. Door langzamer te moeten rijden op deze doorgaande wegen, stimuleer je automobilisten om andere (snellere) routes te zoeken buiten de TU Noord wijk.
• Verkeerslichten installeren op de Schoemakerstraat bij Delftechpark en bijvoorbeeld bij Chr. Huygensweg.
• Parkeergarage voor TU en TNO bij afslag Delft-Zuid bouwen, vlakbij de toekomstige tramlijn 19. Veel TU medewerkers rijden door de wijk heen naar de TU. Deze TU medewerkers moeten worden gestimuleerd om niet door de wijk te gaan rijden, maar via de afslag Delft-Zuid meteen de P-garage in te rijden en of te voet of met de tram naar hun bestemming te reizen.
• sobere rotonde op Poortlandplein of verkeerslichten. Sober om ervoor te zorgen dat het niet aantrekkelijk wordt om hier snel door te kunnen rijden, maar wel zodanig uitvoeren dat het ook geen stilstaande verkeersstromen oplevert.

Met deze maatregelen denken we dat het doorgaand verkeer gestimuleerd wordt om een andere route te kiezen, waardoor de wijk meer wordt ontzien.
Met de buurtvereniging en andere partijen hebben we hier over gesproken en deze voorstellen worden over ‘t algemeen als positiever voor de TU Noord wijk gezien dan het huidige LVVP.

Deze voorstellen zullen wij dan ook inbrengen in de najaarsvergadering waar over het LVVP en de wijk TU Noord wordt gesproken.

Geen opmerkingen: