zaterdag 21 februari 2009

Gemiste kans in Delft: in 9 steden luchtkwaliteit verbeterd

Milieuzonering heeft een positief effect op de Nederlandse luchtkwaliteit. Dit blijkt uit onderzoek van het adviesbureau DHV, in opdracht van het ministerie van VROM en SenterNovem. Dankzij milieuzonering rijden schonere vrachtauto's in binnenstedelijke gebieden, waardoor de luchtkwaliteit in toenemende mate verbetert. Momenteel hebben negen Nederlandse steden milieuzones ingesteld. Verwacht wordt dat dit aantal geleidelijk zal toenemen. Voor meer info, zie Milieuloket .
Delft wil er nog steeds niet aan, hoewel al lang geleden door de gemeente is besloten om de Milieuzone wel in te voeren. Wij vinden dit een gemiste kans, aan de leefbaarheid in onze buurt worden vooral lippendiensten bewezen, echte maatregelen blijven uit.

donderdag 19 februari 2009

Milieumaatregelen Merkx ’schone schijn’

Het AD meldt vandaag: "Er komt weinig terecht van de ‘hoogdravende’ milieuplannen van wethouder Lian Merkx (STIP). Dat vindt althans het CDA. Ook hekelt het CDA het feit dat de wethouder ‘vergat’ een milieu-effectrapportage (onderzoek naar effecten van bouw op de leefomgeving) te laten opstellen voor de wijk TU-Noord." Meer in het artikel in het AD.

Avonturenspeeltuin naast de Hammenboerderij

van de website van de Belangenvereniging TU Noord (16 februari 2009)

In de Nieuwsbrief TU gebied die deze week huis aan huis verspreid is, kunnen we lezen dat de Avonturenspeeltuin naast de Hammenboerderij op de Rotterdamseweg wordt gerealiseerd. Ook Wethouder Anne Koning heeft zich hiervoor ingespannen en de gemeente heeft het terrein voor 10 jaar gehuurd van de TU. Onder meer met bomen vanuit de spoorzone wordt een avontuurlijke speeltuin gerealiseerd. De speeldernis valt weliswaar niet binnen TU-Noord, maar is positief nieuws. Als nu ook nog een extra brug over de Schie gemaakt wordt (daar zijn plannen voor), kan heel Delft op de fiets naar de speeltuin. Lees hier meer in het artikel van het AD.

vrijdag 13 februari 2009

Extra verkeer door TU-Noord?

Het Reinier de Graaf Gasthuis onderzoekt of z’n nieuwe ziekenhuis kan worden gevestigd op het terrein van de TU Delft, meldt het AD. Het is nog maar een voorlopig idee en zal zeker voor verlegging van verkeersstromen zorgen, ook in TU-Noord. Mooi onderwerp om in de mogelijk aanstaande MER verder uit te zoeken. Zie voor meer informatie het artikel in het AD: Ziekenhuis praat met TU

dinsdag 10 februari 2009

Groen verbroedert en verzustert

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft met 13 wethouders van steden met krachtwijken op 5 februari 2009 groenconvenanten ondertekend. Dit zei ze onder andere in haar toespraak:
Wat ik wel zeker weet - en u weet dat ook - dat groen in de wijk bijdraagt aan de kwaliteit van de wijk, aan de sociale samenhang, het gevoel van veiligheid, onze gezondheid. En het is nog prettig om in te wonen ook!
Wat ik ook zeker weet, is dat groen in de wijk de sociale cohesie verbetert. Groen verbroedert en verzustert. Groen draagt bij aan onderling contact. Bovendien: Groen ontspant en Groen verlaagt stress. En u kent waarschijnlijk ook allemaal de resultaten van nationaal en internationaal onderzoek waaruit blijkt dat vandalisme, vervuiling, verloedering, agressie en kleine criminaliteit minder voorkomt in groene wijken.
En tenslotte staat ook vast dat groen goed is voor de portemonnee. Groen schroeft de waarde van huizen op met zo'n 5%. Bovendien vestigen kennisintensieve en internationale bedrijven zich veel liever in een stad met veel groen. En wat dacht u dat parken de stad aan financiën kunnen opbrengen. Miljoenen... door toerisme, door besparingen op de gezondheidszorg en door het bevorderen van gemeenschapszin. Tenminste, als we de Amerikaanse onderzoekers mogen geloven die een onderzoek hebben gedaan in Philadelphia.
Samengevat - dames en heren - mogen we gerust, tot 2 cijfers achter de komma, concluderen dat investeren in groen loont.
Verburg begon haar speech met een Chinees gezegde: 'Het beste moment om een boom te planten is twintig jaar geleden. Het op een na beste moment is vandaag'.
Dan loopt de gemeente Delft wel erg achter met de vele bomen die ze nog steeds wil gaan kappen.

Zie ook: www.minlnv.nl

zondag 8 februari 2009

Parkeren

De afgelopen week is veel te doen geweest om het parkeren in de schil rond het centrum. Een hele procedure met een enquête onder bewoners en overleg met diverse belangenverenigingen is hieraan voorafgegaan.

Parkeerwethouder Anne Koning stelt in de Stadskrant van dit weekend dat 'Veel mensen zich herkennen in ons streven om de parkeersituatie in de schil rond de binnenstad voor iedereen duidelijker te maken'. Daar ben ik het helemaal mee eens, de onduidelijkheid zit in het woud van borden en verschillende soorten parkeerplaatsen (betaald, mix, vergunning).

Maar dit heeft niets te maken met het voorstel tot opheffen van het ochtendblok.
Ik vraag mij af wat de reden hiervan is. Eenvoudiger plannen van werktijden van de Toezichthouder Openbare Ruimte? Of de TU en de winkeliers van de binnenstad helpen met hun parkeerprobleem? De TU jaagt immers de werknemers de buurt in door het tekort aan parkeerruimte en straks betaald parkeren op het TU terrein. Het is nu al zo erg dat er volop geparkeerd wordt op de bezoekersplaatsen bij de begraafplaats Jaffa en in het gras van het Zuidplantsoen en Jaffalaan.

Bij de enquête werd mij de vraag gesteld of ik parkeeroverlast ervaar tijdens de ochtend. Mijn antwoord was nee, vanwege het ochtendblok!

evh

zaterdag 7 februari 2009

Inspraak burger bij nieuwe wet RO

De nieuwe wet Ruimtelijke Ordening is vanaf 1 juli 2008 van kracht. Hierbij de belangrijkste gevolgen voor de inspraak van de burger op een rij gezet:

Bestemmingsplan en projectbesluit (voorheen artikel 19-procedure)
Burgers kunnen net als vroeger hun bezwaren indienen tegen het bestemmingsplan. De procedures zijn echter sterk verkort, want na vaststelling door de gemeenteraad hoeft het plan niet meer voor goedkeuring naar Gedeputeerde Staten van de provincie. Bezwaarmakers moeten op dat moment rechtstreeks in beroep bij de Raad van State.
Ook een belangrijke wijziging is dat het bekende artikel 19 is vervangen door het projectbesluit, een klein bestemmingsplannetje met een eigen procedure.

Structuurvisie, ruimtelijke regels en inpassingsplannen
Ook moeten gemeenten (evenals Provincie en Rijk) voortaan voor hun grondgebied een structuurvisie vaststellen, waarin zij hun beleid en toekomstvisie kenbaar maken. Die structuurvisies hebben geen werking naar burgers toe, maar binden het overheidsbestuur zelf. De structuurvisie zal over het algemeen geen gedetailleerde regels bevatten, het is bedoeld als een globaal beleidsdocument. Burgers hebben wel de mogelijkheid voor inspraak bij het ontwerp van de structuurvisie, maar er is geen beroepsprocedure.

Er komt wel iets in de plaats van de provinciale goedkeuring, want de provincie en het Rijk kunnen voor gemeenten ruimtelijke regels maken in een Verordening (provincie) of in een Algemene Maatregel van Bestuur (Rijk). Gemeenten zijn verplicht zich hieraan te houden. Als ze dat toch niet doen, kunnen zowel Provincie als Rijk inpassingsplannen maken. Een inpassingsplan is hetzelfde als een bestemmingsplannen, maar dan niet gemaakt door de gemeente.

Wat betekent het nu voor burgers?
Meer dan in het verleden is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden van de ontwikkelingen als er een structuurvisie of een provinciale ruimtelijke verordening wordt voorbereid. Het wordt nog belangrijker om gebruik te maken van de mogelijkheden voor inspraak of contact met de politieke vertegenwoordigers in de gemeenteraad of de Staten. Een projectbesluit bijvoorbeeld zal immers gebaseerd moeten zijn op het beleid in de gemeentelijke structuurvisie.

Er is geen beroepsmogelijkheid bij het vaststellen van een structuurvisie. Kans om eventuele bezwaren in te dienen komt bij het ontwerp – bestemmingsplan of bij een projectbesluit. Het is echter belangrijk om vanaf het begin, dus vanaf de fase van de structuurvisie op de hoogte te zijn, want de termijnen voor de bestemmingsplanprocedures zijn kort en dat kan tijdnood opleveren. De bestemmingsplannen nieuwe stijl leveren de gemeentes veel werk op. Alle plannen moeten op tijd herzien zijn op straffe van het niet kunnen heffen van bouwleges.

Samenvattend:
Inspraak voor burgers:
Structuurvisie Gemeente
Structuurvisie Provincie + provinciale Verordening
Structuurvisie Rijk + Algemene Maatregel van Bestuur

Bezwaar en beroep voor burgers:
Bestemmingsplan,
projectbesluit, bouwvergunning
Inpassingsplan

Bron: Natuur- en milieufederatie Utrecht

dinsdag 3 februari 2009

Explosief Zuidplantsoen

District8.net maakt bericht van een explosief dat maandag 2 februari is aangetroffen op het Zuidplantsoen. Het is afgevoerd en tot ontploffing gebracht.

zondag 1 februari 2009

Welstand en Verdichting


Aanstaande woensdag 4 februari is er vanaf 20 uur in sociëteit Het Meisjeshuis, Oude Delft 112, een bijeenkomst over welstand en verdichting, georganiseerd door CDA en VVD. CDA plaatst een foto op haar site van een project dat een voorbeeld is van grote verdichting zonder welstand. De maquette op de foto geeft een vertekend beeld. De gebouwen in de omgeving, veelal woningen, zijn te hoog weergegeven om de massale bouw te verhullen. En welstand is hier niet aan te pas gekomen.