woensdag 23 februari 2011

Toveren

Donderdag 24 maart wil de gemeenteraad een besluit nemen over het MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost. In deze MER is getoetst of het mogelijk is tot het jaar 2023 4800 woningen en tot 2030 zelfs 7800 woningen te bouwen in Delft Zuidoost. Geen probleem is de conclusie van het MER. Maar iedereen die in Delft Zuidoost woont of werkt fronst de wenkbrauwen want doorgaande wegen staan er nu al regelmatig helemaal vast met autoverkeer. Met het vooruitschuiven van het waterbergingsprobleem en het bagatelliseren van het verlies aan openbare ruimte en groen betreft het verkeersprobleem nog het zichtbare en meest besproken deel van het te nemen MERbesluit. Dit konijn is uit de hoed getoverd en aan oplossingen wordt gewerkt.

Het verborgen konijn in de hoed is de constatering dat er met het MERbesluit dus 4800 woningen tot 2023 en 7800 woningen tot 2030 gebouwd gaan worden in Delft Zuidoost. Hoezo “dus”? Het is inderdaad gebruikelijk dat er een MER wordt uitgevoerd voor een bestaand plan of voornemen om een groot aantal woningen te bouwen. Een dergelijk voornemen heeft de vorm van een raadsbesluit, bijvoorbeeld over een plan of een visie voor het betreffende gebied. Dat geldt echter niet voor het MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost. In dit geval is enkel gezegd dat men wil onderzoeken of het mogelijk is dergelijk grootschalige bouwplannen in Delft Zuidoost uit te voeren. Er worden in de gemeente Delft al zeker acht jaar plannen ontwikkeld voor zowel TU-Noord en TU–Midden, als Schie-oevers en TNO-Zuidpolder maar tot besluitvorming heeft dit niet geleid en ook niet tot een visie voor het gebied. Er is wel een Structuurvisie door de raad aangenomen voor heel Delft, maar ook daarin staat geen besluit voor het scenario Verdichten dan wel Spreiden van woningbouw over Delft. Niettemin wordt in het MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost impliciet het scenario Verdichten uit de Structuurvisie onderzocht voor Delft Zuidoost . Dit MERonderzoek is een eigen leven is gaan leiden, want het is inmiddels kennelijk vanzelfsprekend dat we 4800 woningen gaan bouwen in deze wijk. Nogmaals, zonder dat hier een raadsbesluit aan ten grondslag ligt en het is zelfs de vraag of dat eigenlijk wel kan. Voor zover bekend is het in Nederland nog niet vertoond dat een gemeenteraad een besluit neemt over een MER zonder dat deze gekoppeld is aan een bestemmingsplan of masterplan of visie of andere vorm van raadbesluit dat uitspreekt meer dan 4000 woningen in een gebied te willen realiseren.

Beste leden van de raad: tover het verborgen konijn uit de hoed en leg vragen op tafel die dringend een antwoord behoeven. Laten we bijvoorbeeld eens in gesprek gaan over de vraag of het wel verstandig is om op zo veel woningbouw in te zetten in Delft Zuidoost. Niet alleen voor het verkeer en groen in de wijk, maar bijvoorbeeld ook voor de toekomstige ontwikkelingen in de Harnaschpolder of de Spoorzone waar op de grondexploitatie voor Delft miljoenenverliezen dreigen met de huidige vastgoedcrisis. We betalen immers allemaal locale belastingen. En, zouden bewoners van de Wippolder en studenten niet graag beginspraak willen over het bestemmen van zo’n 40% van de woningvoorraad in één wijk voor studentenhuisvesting? Spreiden is nog altijd een optie in de Structuurvisie voor Delft. Maak een bewuste keuze, voor zowel de toekomst van Delft als van Delft Zuidoost.
MM

zondag 20 februari 2011

Het MER, de afspraken en verder

Op donderdag 24 februari zal de Raad zich uitspreken over de Milieu Effect Rapportage.
Wat mij betreft een belangrijk moment. Sinds 2009 zijn wij als belangenvereniging TU Noord intensief betrokken bij het MER. We hebben veel overleg gevoerd met de gemeente en vaak (informele) gesprekken gehad met diverse partijen in het gebied Delft Zuidoost, waar het MER over gaat.

Straks zal de Raad, al dan niet met voorwaarden, haar goedkeuring uitspreken over de wijze waarop het rapport is samengesteld. Het rapport gaat dan naar de (landelijke) Commissie voor de MER die meer naar de inhoud zal kijken, mede aan de hand van zienswijzen die ingediend worden. Zo kan de commissie opmerkingen hebben over de uitgangspunten, input van gegevens en het proces. Maar ook wordt er gekeken of het MER gekoppeld mag worden aan een klein bestemmingsplan, de Pauwmolen. Het college kan vervolgens de eventuele aanbevelingen van de commissie voor de MER naast zich neerleggen.
Het is dan weer aan de raad om het bestemmingsplan Pauwmolen te aanvaarden en hiermee het MER definitief vast te stellen. Daarmee eindigt de formele periode van inspraak en meespraak, tenzij een beroepsprocedure bij de Raad van State wordt gestart. Zo niet, dan komt het aan op het voortzetten van de goede onderlinge verstandhouding, de gesprekken die wij hebben en een naleven van de voorwaarden die het MER geeft.

De vooruitzichten zijn goed. Er is een groen/blauw project vanuit de gemeente gestart waaraan de belangenvereniging en veel andere partijen deelnemen. Er wordt gewerkt aan TICD (Technisch Innovatieve Campus Delft) waarbij een goede infrastructuur in Delft Zuidoost essentieel is, het LVVP wordt herijkt, enzovoorts. Maar wat kunnen wij met al deze goede intenties als bewoners?

Ik ben iemand die vaak met een handdruk of toezegging genoegen neemt en er van uitgaat dat alle partijen de afspraken naleven. Maar in Delft Zuidoost gaat het over een periode van vele jaren, nieuwe coalities en vele partijen die er iets over willen en mogen zeggen. Dan lijkt het mij toch beter om de goede bedoelingen vast te leggen, te koppelen aan alle bestemmingsplannen en erop na te zien dat het gebeurt.

Ik kijk uit naar donderdag!

EvH

zaterdag 19 februari 2011

Verkeersdrukte in Delft Kennisstad

Verkeersdrukte, een column van Martin van Pernis, president van de ingenieursvereniging KIvI NIRIA, de beroepsgroep waar Delft Kennisstad zo trots op is.

Citaat: "verdiep u eerst iets meer in de technische mogelijkheden en onmogelijkheden van een infrastructuur die steeds zwaarder wordt belast;" , "Maar voer ook eens overleg met diezelfde ingenieurs over de toekomst van onze infrastructuur."
Delft Kennisstad is een mooie en wervende slogan, dankzij de TU Delft, een wereldwijd bekend merk. Hoe wrang is het dan dat juist in Delft ZO waar al die kennis is samengebald, de infrastructuur zo zwaar overbelast is en daar al 50 jaar geen wezenlijke toevoeging aan de wegcapaciteit heeft plaatsgevonden ondanks de mobiliteitsexplosie die we hebben doorgemaakt. Van Pernis "En zo hebben we op een nauwelijks vergrote infrastructuur ongelooflijk veel verkeer toegevoegd. Dat geldt zowel voor het wegennet als voor het spoorwegnet."

Lees de gehele column hier.

BR