zondag 24 juli 2011

TU mag in de herkansing

overgenomen van de VVD blog

Al eerder maakte de VVD Delft melding van de enorme borden die de nieuwe bewegwijzering rond de TU-wijk moeten vormen. De vraag was of de borden wel met vergunning waren geplaatst. De bewoners wisten in ieder geval van niets en stelden vragen aan de gemeente. Afgelopen donderdag zijn alle nieuwe borden in de TU-wijk weer weggehaald en staan er alleen nog grote stalen palen.

In een reactie van de gemeente aan de bewoners in de wijk is te lezen dat de TU de borden zonder vergunning heeft geplaatst en dat er wordt gekeken of het wel mogelijk om een vergunning voor deze borden te verlenen. Dat zou deze zomer duidelijk moeten worden. Kennelijk was de uitkomst dat er geen vergunning mogelijk is, want op donderdag 21 juli zijn alle borden weggehaald. Ook is in de brief van de gemeente te lezen dat het uiterlijk van de borden niet voldoet aan de gemeentelijke eisen in de Ambitienota Ruimtelijke Ordening en dat de communicatie met de bewoners te wensen over laat.

De VVD is benieuwd, wanneer er een voorstel van de TU komt voor bebording die wel past in het straatbeeld, goed gecommuniceerd wordt en waar wel een vergunning voor kan worden gegeven. Kortom: de TU mag in de herkansing!

Linda Böcker
commissielid Spoorzone, Verkeer en Ruimte

vrijdag 8 juli 2011

De eerste boom geofferd voor megalomane TU bebording


Het lijkt erop dat bomen vanaf nu vogelvrij zijn verklaard voor de megalomane plannen van de TU en haar bebording.
Is hier een kapvergunning voor afgegeven?
Zo ja, wat zijn de gronden hiervoor geweest?
Zo nee, betekent dit dan dat het iedereen vrij staat om 'obstakels' langs de openbare weg te verwijderen, ook megalomane borden?