maandag 30 november 2009

Verdichting op de helling

Door: Hans van Tartwijk
Toen we hier kwamen wonen had de gemeente ongeveer 18.000 inwoners. Inmiddels is dat aantal stevig opgelopen tot meer dan 32.000. De woningen voor deze mensen zijn voornamelijk gebouwd in twee nieuwbouw wijken met ieder meer dan 3000 woningen.
De argumenten die voor het ontwikkelen van die wijken werden gehanteerd waren en zijn steeds dezelfde. Vooral het op peil houden van het voorzieningenniveau en de infrastructuur voor de (bestaande) inwoners worden genoemd als belangrijkste thema’s. En op het eerste gezicht lijken dat redelijke argumenten.
Iedere burger verlangt nu eenmaal goede voorzieningen en zal begrijpen dat daarvoor onder anderen belasting centen uit de o.g. heffing nodig zijn. Ook snappen ze best dat bepaalde schaalvoordelen ook gunstig zijn voor hen. Gunstig, áls die voordelen ook echt werkelijkheid worden.
Nu heb ik voor de eens gekeken naar de meest belangrijke voorzieningen in ons stadje en hoe die zich de laatste jaren hebben ontwikkeld. Het beeld is droevig stemmend. Een bevolkingsgroei van 14.000 mensen heeft geleid tot:
• Nauwelijks nieuwe infrastructuur, behalve het doortrekken van een tram lijn. De afslag om de gemeente vanaf de A2 binnen te komen staat inmiddels iedere dag vanaf 3 uur vast en is gevaarlijk
• Een verdubbeling van het autoverkeer met alle gevolgen voor de luchtkwaliteit.
• Geen aanpassing van bestaande infrastructuur waardoor op sommige aanrijroutes naar scholen en voorzieningen levensgevaarlijke situaties bestaan.
• Tekorten bij de gemeente om openbaar groen te onderhouden laat staan aan te leggen. Een beoogd park is inmiddels al jaren een overloopparkeerterrein van stelconplaten
• Geen nieuw winkelaanbod (behalve een kleine super) waardoor kwaliteit verschraalt en prijzen hoog blijven
• Geen uitbreiding parkeren in de binnenstad waardoor parkeren een doorlopende zoektocht is geworden
• Geen enkele nieuwe sportaccomodatie: Wachtlijsten van jaren voor tennis, hockey enz.
• Volle artsenpraktijken
• 1 nieuwe basis school en meerdere basisscholen met dubbele groepen in gebouwen die daarvoor niet de ruimte hebben. Geen ruimte voor aanvullende activiteiten
• Een nieuw stadskantoor en theater. Het stadskantoor hadden we al maar het moet gezegd, het theater is een echte aanwinst.
Klagen alleen helpt niet maar aandacht vragen wel. Vooral nu men, overal in Nederland zwaar inzet op verdere verdichting van steden en dorpen.
Die verdichtingsopgave is goed te begrijpen om redenen waarover het hierboven over ging. Alleen leert de geschiedenis ons dat men die verdichtingen los laat gebeuren van een analyse van de capaciteit en kwaliteit van de voorzieningen die de bewoners van al die inbrei loctaties nodig hebben en gaan gebruiken.
Je hoeft niet wetenschappelijk te onderzoeken om vast te stellen dat in veel gemeenten de grenzen van de capaciteit van die voorzieningen inmiddels ver zijn overschreden. Verdere groei van het aantal inwoners lijdt dan ook helemaal niet tot uitbreiding en verbetering van voorzieningen. De overheid bankiert er juist op dat ze daarin niet hóeft te investeren, het is er alllemaal al. Die redenering gaat dus helemaal mank.
Waar de overheid in het leven is geroepen om voor ons de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving te waarborgen en te verbeteren doet ze hier het tegenovergestelde. Het wordt alleen drukker, voller, vervelender, viezer en vooral stedelijker. Alhoewel de stad wat mij betreft een groot deel de toekomstige groei van de bevolking zal moeten opvangen kiezen veel mensen níet voor het wonen in een stad. Het sub-urbane milieu (of de typisch nederlandse versie daarvan) is wat ze graag willen. De keuzes die de gemeenten met dat soort milieus vaak maken maakt dat die dorpen en stadjes langzaam maar zeker toch stad worden.
Daar hebben die bewoners helemaal niet voor gekozen en dat willen ze eigenlijk ook niet. Het wordt tijd dat dat wordt onderkent en afgewogen bij beslissingen om gemeenten verder te verdichten ten koste van groen en een lage horizon. Welke concrete en harde uitbreidingen van de voorzieningen worden gekioppeld aan die uitbreidingen? Daar moet beleid voor ontwikkeld worden. De garantie voor die uitbreidingen zou voor bewoners een keiharde voorwaarde moeten zijn om inbrei projecten te ondersteunen.
Nu acteren mensen vaak als NIMBY Project-tegenstanders die het uiteindelijk toch verliezen. Ik zou zeggen : Sta op en kom op voor de kwaliteit van je woonomgeving en voorzieningen. Daar doe je niet alleen jezelf een lol mee maar de hele gemeenschap. Volgens mij is dat onderdeel van het zijn van een actieve en betrokken burger. De overheid kan dan uiteindelijk niet anders dan het stellen van nieuwe kaders bij verdichtings-projecten in bestaande dorpen en steden.

Hans van Tartwijk is directeur bij Trimp & van Tartwijk.

Noot: Met enkele andere kengetallen kan je dit ook toepassen op Delft. Lees A13 in plaats van A2 en neem een geringere groei van de bevolking.

donderdag 26 november 2009

"Geschoffeerde bewonersverenigingen"

De SP meldt op haar site:
26-11-2009 • Gisteravond heeft de SP Delft tijdens haar ledenvergadering de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Lieke van Rossum, nu ook al raadslid voor de SP, is lijsttrekker: "Ik ben erg blij met deze lijst en vind het een eer om hem aan te mogen voeren. Met deze club mensen staan we de komende 4 jaar sterk om van Delft een meer sociale, menselijke en democratische stad te maken. Een stad waarin mensen centraal staan, niet de papieren werkelijkheid van het stadsbestuur."

Wat de SP betreft staat de krant in Delft te vaak vol met geschoffeerde bewonersverenigingen, vrijwilligers waar niet naar geluisterd werd, en hoe het gemeentebestuur keer op keer teruggefloten werd door uitspraken van de rechter. Van Rossum: "Dat willen wij anders. De gemeente hoort Delftenaren te ondersteunen en echt met ze samen te werken; ze moet niet van bovenaf volledig uitgewerkte plannen over ze uit te storten.
Daarom wordt de titel van ons verkiezingsprogramma ook 'Mensen Centraal'."

maandag 23 november 2009

CO2 uitstoot Delft relatief gunstig

Verkeersnet schrijft: Een inwoner van Almere zorgt voor bijna tweemaal zoveel CO2 uitstoot voor zijn of haar mobiliteit als een inwoner van Amsterdam. Dit blijkt uit onderzoek dat adviesbureau Goudappel Coffeng op eigen initiatief heeft uitgevoerd naar het CO2-gebruik in de mobiliteit per gemeente. Leiden kent juist een relatief lage CO2-emissie per inwoner.
Ongeveer 20% van de CO2-uitstoot in Nederland komt voor rekening van verkeer en vervoer. De vervoermiddelkeuze is een belangrijke verklarende variabele voor de CO2-productie, maar veel belangrijker zijn de reisafstanden tot werkplek, voorzieningen en graad van zelfvoorziening van een stad. Op deze gronden scoort een stad als Enschede relatief goed, terwijl een stad als Amersfoort, met zijn mobiele bevolking een hoge CO2-productie per inwoner kent.
Een gemiddelde inwoner van Nederland stoot per jaar ongeveer 1100 kg CO2 uit als gevolg van het verplaatsingsgedrag. Dat komt overeen met de uitstoot van zeven autoritten op en neer tussen Amsterdam en Parijs. Het verschil in CO2-emissie per inwoner tussen een gunstig en een ongunstig scorende gemeente bedraagt een factor 3.Leiden, Amsterdam, Haarlem, Enschede Rotterdam kennen een relatief lage CO2-emissie per inwoner. Zwolle , Emmen, Amersfoort en Almere kennen juist een hoge CO2-emissie per inwoner. Bij de kleinere gemeenten scoren Vlaardingen, Almelo en Delft gunstig en Veenendaal, Hoorn en Hardenberg ongunstig. Gemeenten scoren vooral gunstig als het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets hoog ligt, wat bijvoorbeeld in Delft het geval is. Ook Veenendaal kent een hoog gebruik van de fiets voor de ritten binnen de eigen gemeente. Echter, de inwoners van Veenendaal maken relatief lange verplaatsingen die dit voordeel weer teniet doet.

zaterdag 21 november 2009

Kapvergunning of geen kapvergunning


Weer zijn een tiental bomen gekapt. Dit keer langs de Kruithuisweg t.h.v. de Rotterdamseweg.

vrijdag 20 november 2009

Tramlijn 19 verder vertraagd

Uit Delta van 19/11/2009
Het deel van tramlijn 19 van het Delftse station naar Technopolis dreigt op 1 januari 2012 niet af te zijn, meldt het AD. Om de tram te kunnen laten rijden is onderhoud aan de Sebastiaansbrug noodzakelijk, maar dit vindt wellicht later plaats door werk aan de spoortunnel. Volgens wethouder Anne Koning is het goedkoper en efficiënter om werk aan de Irenetunnel eerder uit te voeren dan gepland. Werk aan de brug zou dan moeten wachten om verkeerschaos te voorkomen.

"Bouwkunde blijft in TU-Noord"

Uit Delta van 19/11/2009
Nog dit jaar neemt het college van bestuur een besluit over de huisvesting van Bouwkunde. Een belangrijke optie is dat Bouwkunde in het huidige pand aan de Julianalaan blijft, zo liet het college al doorschemeren tijdens een gezamenlijk overleg met de ondernemingsraad en de studentenraad. Het pand is verkocht maar nog niet geleverd. Na de brand bij Bouwkunde is er veel geld in geïnvesteerd. “Afschrijvingen uitsmeren over een langere periode is aantrekkelijker”, aldus bestuursvoorzitter Dirk Jan van den Berg.

Wie heeft er gelijk: de ambtenaar of de ervaringsdeskundige?

Geachte leden van de gemeenteraad Delft,

Begin oktober hebben wij een zienswijze m.b.t. aanpassingen aan de oversteek Delfgauwseweg-Simonsstraat van de gemeente Delft ontvangen.
Op deze zienswijze hebben wij gereageerd met onze brief van 12 oktober jl. (deze brief is mede ondertekend door ca. 15 bewoners) en deze is mondeling door ons toegelicht op een bijeenkomst met o.a. dhr. Punt van het vakteam mobiliteit.
Wij als bewoners en betrokkenen hebben ernstige bezwaren tegen de manier waarop de gemeente de oversteek wil aanpassen.

Dat de oversteek veiliger kan, daar zijn wij het volledig mee eens, maar dit kan op een veel simpeler en voordeliger manier. Mevrouw Ann Karina Lassen (Simonsstraat 2) heeft hier al een voorstel gedaan met tekening.
Op 12 november jl. hebben wij opnieuw een brief van de gemeente ontvangen met een “nieuw” definitief voorstel en de mededeling dat de werkzaamheden 23 november gaan beginnen.
In deze brief werden al onze argumenten min of meer van tafel geveegd.

Wat ons hoogst verbaasd is de starre houding van de gemeente Delft, de onwil om rekening te houden met wensen van betrokkenen, en vooral de snelheid waarmee dit plan ter uitvoering wordt gebracht.
We hebben maandag 17 november getracht contact met wethouder Mevrouw Koning op te nemen maar deze was te druk om ons te woord te staan. Een medewerker van haar zei dat het besluit om de oversteek aan te passen reeds lang geleden was genomen.

Onze vraag is nu: kunt u deze zaak op 3 december a.s. behandelen in de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer, zodat de gemeenteraad van Delft een democratisch besluit kan nemen en wij als bewoners /betrokkenen onze bezwaren kunnen uiten.
Tevens vragen wij u als lid van de gemeenteraad van Delft om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de voorgenomen werkzaamheden maandag aanstaande een aanvang zullen nemen.

Hoogachtend, mede namens vele betrokkenen en bewoners

Omwonenden Delfgauwseweg/Simonstraat

woensdag 18 november 2009

Milieuzone TU-Noord


Op de site van Milieudefensie staat een artikel over controle op de milieuzone. TU-Noord krijgt een milieuzone, dat is heel goed. Het is ons nog niet bekend hoe de handhaving gaat plaatsvinden. Wij zijn benieuwd.

EvH

maandag 16 november 2009

Ikea groen???

Groen Links heeft onlangs vragen gesteld over de zeer slechte inpassing van Ikea in het landschap. B&W heeft daarop een antwoord met veel woorden gegeven, maar het komt er op neer dat Ikea zich zonder gevolgen kan onttrekken aan de eerder opgelegde verplichtingen. Van een bedrijf dat zich graag zo groen profileert zouden we beter mogen verwachten.

Wij hebben eerder, in 2004 en 2006 gereageerd op de ontbrekende garanties voor goede landschappelijke inpassing van Ikea onder punt 8. "Natuur en landschap worden geschaad zonder dat zekerheid wordt geboden over mitigatie en compensatie." In de beantwoording van de zienswijze van de Belangenvereniging TU Noord schreef de gemeente toen het volgende:

Mitigerende maatregelen
- Voor de realisatie van IKEA zullen door IKEA mitigerende maatregelen moeten worden uitgevoerd binnen het plangebied. Deze zijn reeds meegenomen in het bouwplan van IKEA in overleg met de gemeente Delft.
- IKEA zal zorgdragen voor de landschappelijke inpassing van het gebouw aan de zijde grenzend aan het ecologisch weidegebied. Hierbij wordt de bestaande wal op de voormalige vuilstort doorgetrokken achter het gebouw van IKEA langs. “De blauwe doos” wordt zo vanuit het open weidegebied aan het gezicht onttrokken.
- Indien mogelijk wordt de parkeergarage voorzien van een vegetatiedak. Gezien de constructie is dit niet mogelijk gebleken.
- Realisatie van watergangen en een groene inrichting van de niet-bebouwde ruimte binnen het plangebied.
- IKEA zal, in samenwerking met de gemeente Delft, een educatieve route uitzetten waarbij wordt ingegaan op de natuur (belevingswaarde) en maatregelen die getroffen worden om soorten in en nabij Delft te behouden (soortbeschermingsmaatregelen).

Compenserende maatregelen.
- Als gevolg van de uitbreiding van IKEA zal ter compensatie een gebied minimaal 4 ha struweel en bos (herplantplicht) aangeplant moeten worden als zelfstandig gebied of aansluitend aan een groter bestaand geheel in de naast omgeving. Gezien de beperkte ruimte binnen het stedelijk gebied van Delft wordt nog gekeken in hoeverre dit gerealiseerd kan worden. De groencompensatie bestaat uit twee aspecten. In de eerste plaats wordt het gebouw met name aan de achterzijde zodanig ingepast dat storende aspecten aan de landschappelijke achterzijde zoveel mogelijk worden voorkomen.

Conclusie: de reactie heeft niet geleid tot aanpassing van het plan.


De fraaie toekomstige beloftes van de gemeente over extra groen en natuur in de Wippolder moeten dus niet op voorhand voor waar aangenomen worden.

Hans de Vries

TNO Zuidpolder ontpolderd


Het TNO terrein ligt al enkele jaren te wachten op een mooie toekomst, volgens B&W. "Delft hecht grote waarde aan het behoud en de versterking van de ecologische structuur van de stad. En juist in gebieden met een transformatieopgave, vormt ecologie een speerpunt." aldus de ontwikkelingsvisie TNO Zuidpolder (23 juni 2009). Zulke ronkende volzinnen van ontwikkelaars voorspellen meestal weinig goeds. Er moeten 2.400 woningen worden gebouwd, half zoveel als alle woningen in de hele wijk Wippolder.

De waarheid is dat in Delft nog geen stoeptegel gelicht is voor een groene bestemming (vraag aan B&W: Hoeveel niet-groene bestemming is omgezet in groene bestemming de afgelopen collegeperiode?).

Er komen ecologische zones van maar liefst 5 meter breed. "De primaire en secundaire ecologische verbindingen zullen moeten worden ingepast, rekening houdend met de structuur op het hogere schaalniveau." zo schrijven de gemeentelijke plannenmakers.

Frappant is echter wel dat het TNO-terrein zich dankzij de afwezigheid van de gemeente inmiddels heeft ontwikkeld tot een natuurparadijs. De Zuidpolder is door de afgravingen voorzien van mooie, natuurlijke plassen. Onbedoelde ontpoldering. De ecologie heeft ruimte gezien en zichzelf al ingepast. Natuur die niet uit de gemeentelijke plannen-koker komt: dat kan nooit lang goed gaan...

HdV

vrijdag 13 november 2009

TNO-Zuidpolders en MER Delft Zuid-Oost

De belangenvereniging TU Noord heeft gisterenavond ingesproken bij de commissie Ruimte en Verkeer. Het onderwerp was de (geheime) overeenkomst met de projectontwikkelaar met daarin onder meer de verdeling van de bovenplanse kosten (o.a. infrastructuur, regionaal fietspad). De gemeente verwacht dat de 1,5 miljoen euro die in het project gestopt wordt, terug te verdienen met de verkoop van de te bouwen woningen. Mocht de projectontwikkelaar failliet gaan, dan zijn de kosten voor Delft, want 'van een kale kip valt niet te plukken', aldus wethouder Koning. De projectontwikkelaar is toegezegd dat er 800 tot 2.400 woningen op het voormalige TNO terrein te bouwen zijn. Wij vinden het vreemd dat er vergaande afspraken gemaakt worden met projectontwikkelaars terwijl nog een MER doorlopen moet worden. Met dit soort afspraken ga je niet een MER in. De MER moet uitwijzen hoeveel woningen waar gebouwd kunnen worden en hoe je de infrastructuur daarvoor maakt. Afspraken met ontwikkelaars die later niet nagekomen kunnen worden kosten Delft geld en goodwill. Dat hadden we moeten leren van gemaakte afspraken en gewekte verwachtingen van oud-wethouder Grashoff (GroenLinks). Jammer dat je tot de Raad van State moet gaan om dit uiteindelijk recht te zetten.

EvH

woensdag 11 november 2009

Veel oversteekplaatsen gezonder voor kinderen

Een veilige verkeerssituatie is belangrijker om kinderen voldoende te laten bewegen dan veel speelplekken en veel groen in een wijk. Dit concludeert TNO-er Sanne de Vries in haar proefschrift over beweegvriendelijke wijken voor kinderen. Zij onderzocht in tien stadswijken hoe het beweeggedrag van kinderen samenhangt met de inrichting van een wijk. De Vries adviseert stedenbouwkundigen en gemeenteambtenaren bij het (her)inrichten van wijken meer aandacht te besteden aan het creëren van een verkeersveilige omgeving. Het aanleggen van meer speelplekken is volgens haar niet voldoende om kinderen te stimuleren meer te bewegen.

Kinderen moeten elke dag minstens 60 minuten bewegen om gezond en fit te blijven. De Vries verrichtte metingen met beweegdagboekjes en geavanceerde stappentellers bij 350 peuters en 500 basisscholieren. Het merendeel van deze stadskinderen bleek onvoldoende te bewegen. Dit hangt onder meer samen met de verkeersinfrastructuur in hun woonwijk. Kinderen uit wijken met veel oversteekplaatsen bleken 3 tot 5 keer vaker naar school te lopen of fietsen dan kinderen uit wijken met minder oversteekplaatsen. Ook de aanwezigheid van fietspaden, trottoirs, parkeerplaatsen en rotondes kunnen het beweeggedrag van stadskinderen bevorderen.

Zie VU-site

Streetview en autoluw


De foto's van Google's Streetview zijn duidelijk vanaf een auto gemaakt. Op de overzichtskaart zijn de blauw omlijnde wegen in Streetview opgenomen. Helaas zijn het autoluwe centrum en Mekelpark niet gefotografeerd. Zo zijn ook enkele doodlopende straten en moeilijk bereikbare straten overgeslagen, maar ook (per abuis?) de wijk Delftzicht. Voor Streetview, ga naar Google maps, zoom in naar de straat en klik op meer > Streetview in het menu links naast de kaart.

maandag 9 november 2009

Beweegtuin en bewegen

Groenlinks heeft met succes gepleit voor een beweegtuin voor jong en oud op de plek waar voorheen DOK gevestigd was. De beweegtuin heeft een tijdelijk karakter, de uiteindelijke plannen voor het terrein zijn nog niet vastgesteld. Ook met andere eenvoudige maatregelen krijg je jong aan het bewegen. Het blijkt dat kinderen veel meer bewegen als wijken beweegvriendelijk zijn. 26 november verdedigt TNO-er Sanne de Vries op de VU haar proefschrift op dit thema.

EvH