vrijdag 12 juni 2015

niet belanghebbend bij Besluit Hogere waarde Wgh, dan verzoek afgewezen bij Raad van State

Deze week heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de  Raad van State - de hoogste bestuursrechter -  nog weer eens de vaste lijn in uitspraken bevestigd over toepassing van de Wet geluidhinder Hogere waarden. Een besluit Hogere waarden van het college van B&W is een ontheffing van de hoogst toelaatbare geluidbelasting op woningen en andere gevoelige bestemmingen zoals geregeld in de Wet geluidhinder. Zulke besluiten bevatten adres en huisnummer van de woning waar het om gaat. De uitspraak houdt in dat een bewoner van een woning waarvoor geen Hogere waarde is aangevraagd niet rechtstreeks in zijn belang wordt geraakt. 

De Afdeling heeft de bewoner daarom in het ongelijk gesteld https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=84024&summary_only=&q=schoemakerstraat. Het gaat om een bewoner van het Mijnbouwplein die beter een bewonersorganisatie of een bewoner van Mijnbouwplein 11 (studentenhuisvesting) had kunnen vragen om het beroep in te stellen. Het beroep was bij voorbaat kansloos en er is € 167,00 griffierecht uitgegeven voor niets. 

Interessant is wel dat de Afdeling niet mee gaat in het verzoek van de gemeente Delft om de bewoner niet ontvankelijk te verklaren: hij heeft indirect kennelijk wel een belang en is dus ontvankelijk (zijn beroep wordt beoordeeld), maar hij wordt niet rechtstreeks geraakt door het Hogere waarden-besluit want dat ziet niet op zijn woning. Aan een inhoudelijke beoordeling van de geluidrapporten is de Afdeling niet eens toegekomen omdat appellant onvoldoende belang had (voor zijn woning was immers geen besluit genomen). 

Goede les hieruit: kijk van te voren of je belanghebbende bent, of betrek een belanghebbende (bewoners)organisatie, zorg voor goed juridisch advies en procedeer alleen als je kans van slagen hebt.


maandag 1 juni 2015

Turborotondes en tweerichting fietspaden

Delft omarmt turborotondes én tweerichting fietspaden. Dat gaat vaak niet goed samen. En al helemaal niet met de grote aantallen fietsers die Delft kent. Een verhaal uit Schiedam in verkeersnet:

Turborotondes en fietsers gaan niet goed samen. Dat geldt zeker voor de turborotonde met daar omheen fietsers en voetgangers die uit twee richtingen komen. In Schiedam wordt daarom een aangepast ontwerp beproefd. Voorlopig met positieve resultaten.
Het gaat om de rotonde Nieuwlandplein in Schiedam. De rotonde staat in de top 3 op de blackspotlijst van Schiedam. Daarnaast waren er veel klachten over de verkeersonveiligheid.
De turborotonde ligt binnen de bebouwde kom met direct daar omheen oversteken voor langzaam verkeer: voetgangers op voetgangersoversteekplaatsen en (brom)fietsers in twee richtingen in de voorrang.
Eerst is onderzocht of het mogelijk was om fietsers niet in twee maar in één richting te laten rijden, conform de CROW-richtlijnen. Maar ruimtegebrek èn capaciteitsproblemen verhinderde dat.
Daarom is gekozen om de oversteken voor het langzaam verkeer verder van de rotonde te leggen, waar de toeleidende weg één rijstrook breed is. Na de oversteek verbreedt de weg zich tot dubbele opstelvakken.
Fietsers kunnen dus oversteken over één in plaats van twee rijstroken. De afdekongevallen vervallen hiermee. Verder worden (brom)fietsers in hun snelheid geremd, waardoor de kans op ernstige ongevallen verder afneemt. Automobilisten hebben meer tijd om de fietsers op te merken. Het verkeer komt nu recht voor de oversteken, waardoor fietsers niet meer in de dode hoek zitten.
De verliestijd in de nieuwe situatie voor het autoverkeer blijft gelijk aan de oude situatie, aldus blijkt uit een VISSIM-simulatie.
Ondanks dat de langzaam verkeersoversteken op 10 tot 15 meter van de rotonde liggen, zijn de fietsers in de voorrang gehouden. Om autoverkeer te remmen en te attenderen op de oversteken – die dus wat verder van de rotonde zijn gelegen – zijn de oversteken op een plateau gelegd en voorzien van markering.
De eerste resultaten van de aanpassingen van de turborotonde zijn positief. Uit de schouw na de openstelling blijkt dat zowel het (brom)fiets- als het autoverkeer de rotonde met lagere snelheid neemt. Ook is er een betere interactie waarneembaar tussen automobilist en (brom)fietser. De doorstroming is gelijk gebleven. Ook zijn de reacties vanuit de bevolking positief, zo melden Patrick van der Graaff van GraaffTraffic en Felix Kools van de gemeente Schiedam.