maandag 29 november 2010

Vrachtwagens nog steeds grote vervuilers

25 november 2010 | Verkeersnet.nl

De verbetering van de luchtkwaliteit gaat minder snel dan verwacht werd bij de vaststelling van het NSL: Dat komt onder meer door hoger uitvallende emissies van het vrachtverkeer.

Dat blijkt uit het eerste monitoringsrapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Op basis van het NSL heeft de Europese Commissie op 7 april 2009 vrijstelling en uitstel verleend aan Nederland om te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Het NSL is er op gericht de grenswaarden voor PM10 uiterlijk 11 juni 2011 te halen en de grenswaarde voor NO2 uiterlijk 1 januari 2015.
De eerste monitoringsronde laat zien dat de uitvoering van het huidige maatregelenpakket in het NSL door rijk, provincies en gemeenten, leidt tot verbetering van de luchtkwaliteit. Met het maatregelenpakket dat in het NSL is opgenomen zal een groot deel van Nederland tijdig aan de normen voor luchtkwaliteit voldoen. Ook blijkt dat het aantal mensen dat aan hoge concentraties PM10 en NO2 wordt blootgesteld afneemt in de looptijd van het NSL.De verbetering van de luchtkwaliteit gaat echter minder snel dan verwacht werd bij de vaststelling van het NSL: Voor PM10 is vooral in de nabijheid van veehouderijen nog sprake van grote overschrijdingen. Voor NO2 laat de prognose een minder gunstige ontwikkeling zien dan de prognose bij de vaststelling van het NSL. Dit is onder andere het gevolg van hoger uitvallende emissies van het vrachtverkeer, waardoor de achtergrondconcentraties van NO2 aanzienlijk zijn gestegen.
Het gemotoriseerd wegverkeer is in ons land veruit de belangrijkste veroorzaker van NO2 knelpunten. Deze knelpunten bevinden zich hoofdzakelijk langs drukke verkeerswegen. Uit metingen is gebleken dat de emissiereductie van de nieuwste personen- en vrachtauto’s tegenvalt. Een generieke maatregel in het NSL, stimuleren Euro V vrachtwagens, heeft minder effect dan was aangenomen.
Het kabinet gaat nu inzetten op het terugdringen van de NO2 uitstoot door het stimuleren van Euro 6 (dieselpersonenauto’s) en Euro VI (vrachtwagens). Het stimuleren van Euro-6 is opgenomen in het Belastingplan 2010. Het Kabinet zal de aanschaf van dieselauto’s die voldoen aan de Euro-6 norm vanaf 1 januari 2011 financieel stimuleren door een korting op de BPM. Euro-6 dieselpersonenwagens hebben een zeer lage NOx/NO2-uitstoot vergeleken met alle oudere auto’s. Ze zijn reeds op de markt beschikbaar. Nieuwe modellen vrachtwagens moeten vanaf 1 januari 2013 aan de Euro-VI norm voldoen. Een jaar later geldt die norm voor alle nieuw verkochte vrachtwagens. Stimulering van Euro-VI zal naar verwachting kunnen plaatsvinden vanaf oktober 2011, aldus het ministerie. Deze maatregel is onder het vorige kabinet opgenomen in het NSL, om – in combinatie met stimulering Euro 6 – als compensatie voor het wegvallen van Anders Betalen voor Mobiliteit te dienen. Daarbij is aangegeven dat er een subsidieregeling in voorbereiding is. Verder zullen meer locatiespecifieke maatregelen nodig zijn voor knelpunten langs drukke verkeersaders in de stad. Daar moeten oplossingen worden gezocht die betrekking hebben op het verbeteren van de doorstroming, verminderen van verkeersvolume, mobiliteitsmanagement, schonere bussen e.d. Voor de lokale maatregelen is geld beschikbaar op de begroting, namelijk de 4e tranche subsidiegelden voor lokale luchtkwaliteitsmaatregelen. Deze zijn in 2008 indicatief verdeeld over de vier grote steden. In 2011 wordt de definitieve verdeling vastgesteld op basis van de dan aanwezige knelpunten, ook buiten de vier grote steden.

Via de website www.nsl-monitoring.nl kan men sinds kort terecht om te zien hoe het met de luchtkwaliteit in een regio of buurt is gesteld. De resultaten van de berekeningen met de monitoringstool zijn te zien op een topografische kaart waar op straatniveau kan worden ingezoomd.

zondag 14 november 2010

Een nieuwe Sebastiaansbrug. Deel 2: het ontwerp.

We schreven er al eerder over, toen in juni de aanbesteding voor de Sebastiaansbrug werd stopgezet. Tijd voor herbezinning. De brug moet vervangen worden en het plan was om deze dan gelijk breder en hoger te maken. In het gemeentelijke plan voor de verbrede Sebastiaansbrug (+ 2,7 meter) komen aan twee zijden fietspaden, waarvan één tweerichtingsfietspad. Dat fietspad is door de gemeente aan de oostzijde gedacht, maar mist aansluiting op de nieuwe fietsroute naar de TU wijk.

Wij denken dat het anders kan: veiliger, goedkoper en met behoud van een monumentale boom aan de noord-oostelijke zijde van de brug.
* veiliger vanwege een directe aansluiting van het tweerichtingfietspad tussen TU-wijk en binnenstad, namelijk aan de westelijke zijde van de brug i.p.v. de oostelijke zijde;
* goedkoper, vanwege het kunnen uitsparen van een autostrook;
* met behoud van een monumentale boom, omdat de brug smaller kan waardoor deze niet door de kruin van de boom loopt.
Zie onze eerdere blog voor de argumentatie en dwarsdoorsnede.

Dat een gedowngrade Sebastiaansbrug verkeerstechnisch toe de mogelijkheden behoort is in de MER voor Delft-ZO inmiddels aangetoond. Uit de achterliggende berekeningen met het verkeersmodel van de gemeente Delft is gebleken, dat een nieuwe oost-west verbinding die de woonwijken in TU-Noord mijdt, veel verkeer weghaalt van de Sebastiaansbrug (en de route door TU-Noord), waardoor de brug smaller kan worden uitgevoerd met een autostrook per richting.

Van bovenaf gezien ziet ons voorstel er uit als in de tekening hieronder.

BR

zaterdag 6 november 2010

MER-bijeenkomst Delft Zuidoost (2)

Tijdens de voorlichtingsavond werd ook kort stilgestaan bij parkeren in de wijk, wat voor rumoer zorgde in het publiek. Stadsbelangen is benieuwd naar de plannen die het college over dit onderwerp zal voorleggen aan de gemeenteraad ten aanzien van de ideeën die de TU aan het ontwikkelen is over betaald parkeren.
Studentenhuisvester Duwo is blij dat de milieueffectrapportage voor Delft Zuid-Oost bijna klaar is en dat er ruimtes zijn aangewezen voor drieduizend studenteneenheden.


Stadsbelangen schrijft op haar blog:
Eén ding werd deze avond wel duidelijk. Het TU gebied dreigt een dorp binnen onze stad te worden en dat is niet acceptabel. We hebben al een binnenstad met pollers afgesloten en dan straks ook nog een TU gebied met slagbomen? Of je hier als geboren en getogen Delftenaar op zit te wachten is de vraag. In de Wippolder in ieder geval niet.

DUWO wordt geciteerd in Delta:
“We kunnen nu verder met bouwen . Alle plannen die we hebben achter de faculteit EWI mogen doorgaan en er is plaats voor meer.”
en Delta schrijft verder:
Verder 'wringt voor Duwo de schoen op de Kanaalhof' in TU-Noord. Daar had de studentenhuisvester een nieuw gebouw met tweehonderd studentenwoningen voor ogen. Dat kan in het mma niet doorgaan, omdat het plan valt in een gebied dat is aangewezen als ecologische hoofdstructuur. “We begrijpen niet dat dat project helemaal wordt weggestreept. Het had best ergens anders in TU-Noord gekund.”

We gaan een interessante periode tegemoet, zoveel is wel duidelijk. Voor TU, DUWO en bewoners komt het er nu op aan met alle informatie uit de mer en achterliggende rapporten de juiste keuzes te maken die aan alle belangen recht doen.
Voor de bewoners is dit behoud en verbetering van de leefbaarheid van de wijk waarbij behoud van groen en goede oplossingen voor de verkeersontsluiting en parkeren belangrijke onderdelen zijn. Een overall visie voor Delft ZO voor Groen, Blauw, Grijs en Rood (Groen, Water, Verkeer en Bebouwing) is daarbij onmisbaar.

In de eerste reactie van de Belangenverenging is dan ook te lezen "Een duidelijke visie met bijbehorende ambitie moet worden uitgewerkt voor het gehele gebied. Dit hoeft geen dik rapport op te leveren en de visie kan op korte termijn, met hulp van bewoners vorm krijgen. Het proces van de Structuurvisie Delft 2030 concreet vertaald naar de eigen leef- en werkomgeving."

BR

woensdag 3 november 2010

MER-bijeenkomst Delft Zuidoost

Het is een tijdje stil geweest, maar op de achtergrond is veel gebeurd. De MER voor Delft Zuidoost is nu bijna af. Afgelopen maandag werden de resultaten aan 150 bewoners gepresenteerd in een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst in 'Lijm&Cultuur'.

Een aantal politieke partijen waren daar ook aanwezig en de eerste reactie laat zich inmiddels optekenen.

Zo publiceerde Laura Wytema van D66 een kort verslag op haar blog. Zij schrijft o.a.:
D66 wil dat het gebied de komende jaren transformeert tot een levendig gebied met multifunctioneel ruimtegebruik, verschillende woningtypen en veel ruimte voor groen.
De geplande bouw gaat zo min mogelijk ten koste gaat van openbare ruimte, water, luchtkwaliteit en verkeersdoorstroom. Nog voor de eerste steen gelegd wordt moet helder zijn of en hoe de ontsluiting van het gebied geregeld is.


Er is inmiddels een vertrouwensbasis gelegd tussen gemeente en de bewonersvereniging, dankzij deelname in het MER project waarin er een constructieve dialoog op gang is gekomen tussen gemeente en bewoners. Dat biedt perspectief voor het vervolg.
En dat is ook nodig want we gaan een nieuwe fase in waarin de echte keuzes gemaakt zullen gaan worden. Dan zal het er op aan komen of de vele inzichten die zijn ontwikkeld in het MER zullen worden omgezet in oplossingen, die de leefbaarheid van onze wijk ten goede komen.

BR

dinsdag 2 november 2010

Zicht op Delft weer minder

De bomenkap op de Zuidwal heeft vandaag plaatsgevonden. Er was al een kapvergunning afgegeven vanwege het verleggen van kabels en leidingen. In ieder geval weer een stukje minder groen dat wel gecompenseerd moet worden. Laten we hopen dat er snel weer bomen teruggeplaatst worden op de Zuidwal.