maandag 29 december 2008

Bericht in AD over nieuwe bomenkap in Wippolder

Het AD berichtte vandaag over de nieuwe bomenkap in Wippolder. De kapvergunningteller van Belangenvereniging TU Noord staat daarmee op 1626 bomen.
En dan te bedenken dat het referendum over de uitbreiding van de camping in het Delftse Hout de kap van 112 bomen betrof!

Bericht AD

LB

zondag 28 december 2008

Lex Silencio Positivo voor bouwvergunningen?

In een brief aan de gemeenteraad stelt de Kamer van Koophandel voor om de Lex Silencio Positivo van toepassing te verklaren voor bouwvergunningen. De Lex Silencio Positivo is een uitvloeisel van de EU Dienstenrichtlijn, die zegt dat als gemeente te laat reageert op vergunningsaanvraag, deze automatisch stilzwijgend wordt verstrekt. De KvK wil i.v.m. de kredietcrisis deze richtlijn niet alleen van toepassing verklaren voor diensten, maar tevens even doortrekken naar alle soorten gemeentelijke vergunningen, dus ook bouwvergunningen. Echter het aantal vastgoedtransacties en aanvragen bouwvergunning neemt af door de kredietcrisis, waardoor de achterstand in vergunningverlening kan worden weggewerkt. Vertraging ontstaat echter meestal door onzorgvuldigheid bij de aanvrager of onnodig gecreeerde weerstand bij gedupeerde belanghebbenden. Daar rept de KvK niet over. Naar voren halen openbare werken zoals extra investeren in groen (verplanten grote bomen) en publieke voorzieningen (speeltuinen) en stimuleren van de lokale aannemerij (onderhoud monumenten, versnellen geluidsanering / isolatie aan woningen, enz.) kan een goede oplossing zijn om de gevolgen van de kredtietcrisis te beperken.

zaterdag 27 december 2008

Verzakking Nieuwelaan

Behalve schade aan woningen door verzakkingen bij de aanleg koepoortgarage, is nu ook mogelijk schade door verzakking bij de bouw van de appartementen De Ruytershoeck. Zie hier het artikel van leefbaar delft.
Projectontwikkelaars tonen vaak weinig respect ten aanzien van de omringende bestaande bouw. Als het fout dreigt te gaan, voelen zij zich gedekt door hun aansprakelijkheidsverzekering. Men neigt daarom naar een goedkope bouwmethode met een hoger schaderisico voor de omgeving. Als er dan toch schade is wordt de zaak doorgeleid aan de verzekeringsmaatschappij. Voor de bewoner begint dan een lange juridische strijd om zijn schade vergoed te krijgen. Ieder toezicht vanuit de gemeente ontbreekt en de projectontwikkelaar kan rustig zijn gang gaan.

woensdag 24 december 2008

Mysterieus fietspad(Foto: Michiel Fremouw)

Waar gaat dit fietspad heen, hoe is het ontstaan? Is het een grap van een flauwe gemeente-ambtenaar? Hadden de stratenmakers een slechte dag? Of was het geld op en gaat het werk weer verder in het nieuwe jaar? We houden de Julianalaan in de gaten.
Bron: Delta

vrijdag 19 december 2008

Raadsvergadering 18/12 : afscheid Wim Bot en het delegatiebesluit

Gisterenavond was het laatste optreden van Wim Bot in de raad, na ruim 14 jaar raadslid voor GroenLinks te zijn geweest. Hij had een sterke afscheidsrede waarin hij een aantal aspecten van de raad en haar leden schetste. 'De materie waar de raad over moet beslissen is complex. En van de raadsleden wordt veel kennis gevraagd.' zo stelde hij.

Diverse fracties hebben hun taken goed verdeeld en zo kwam het CDA erachter dat het college het ‘delegatiebesluit’ als hamerstuk wilde afdoen. Nadat het onderwerp in de commissie werd behandeld, stelde GroenLinks een amendement op. Ook werden de gevolgen van een delegatiebesluit duidelijk gemaakt. Gisterenavond steunden alle fracties behalve de PvdA het amendement van GroenLinks (CDA, SP en Stadsbelangen tekenden mee).

Wim Bot had het eerder goed verwoord, de materie is complex, maar met goede inzet kan je toch veel bereiken.

EvH

meer informatie:
(PvdA) Delft wil minder inspraak bij bouwprojecten
artikel AD voorafgaand aan Raadsvergadering

donderdag 18 december 2008

Bewoners en raad straks minder invloed op bouwplannen?

Vanavond neemt de raad een beslissing over een delegatiebesluit. Als het besluit genomen wordt conform het voorstel van het het college, krijgt de raad minder zeggenschap over bouwplannen die niet onder het bestemmingsplan vallen. Dit geldt niet alleen voor TU-Noord, maar voor heel Delft. Lees het artikel in het AD >>

zondag 14 december 2008

Werk aan Sint Sebastiaansbrug start in 2010

Het college van Delft heeft definitief besloten om in januari 2010 te beginnen met de reconstructie van de Sint Sebastiaansbrug. Het college heeft oplossingen gevonden voor de noodzakelijke busomleidingen en ziet mogelijkheden om het ontwerp van de brug te optimaliseren. De inzet is om de brug niet langer dan 10 maanden af te sluiten, zodat het verkeer al vóór de kerstperiode van 2010 over de brug kan.
lees verder .....

dinsdag 9 december 2008

I have a dream...

Op de A13 passeren iedere dag 200.000 auto’s Delft. Dag in en dag uit. Maar hoeveel vervuiling veroorzaakt dat eigenlijk? Een auto produceert 2,2kg CO2 per liter benzine. Uitgaande van een verbruik van 1 liter benzine over het traject Den Haag-Rotterdam, betekent dit een uitstoot van 440.000 kg CO2 per dag, en dit iedere dag, 365 dagen in het jaar. Dat is onvoorstelbaar veel. Daarbij komen dan ook nog de andere vervuilende stoffen, zoals NOx, benzeen en fijnstof. Het is werkelijk onbegrijpelijk dat anno 2008 nog steeds auto’s met verbrandingsmotor rondrijden.
De auto met verbrandingsmotor uit 1878 is zo ongelofelijk ouderwets. Natuurlijk is de auto uit 2008 honderd maal schoner dan de auto uit 1878, maar het bezit van de auto is met factor 1.000.000 toegenomen. Na 130 jaar hebben we technologisch nauwelijks enige voortgang gemaakt . Door de enorme groei van het autobezit zijn we langzaam maar zeker onze leefomgeving grondig aan het ruïneren. Maar er is hoop. De autofabrikanten hebben nu eindelijk de handen ineengeslagen om de elektrische auto door te ontwikkelen. Een auto die dezelfde accu heeft als de accu die in mobieltjes wordt gebruikt, de lichte en krachtige lithium-ion accu. En deze auto is gewoon via het stopcontact op te laden met goedkope elektriciteit. Chevrolet ontwikkelt momenteel de Volt voor massaproductie. Een elektrische auto die er gewoon uitziet als een normale auto.

Elektriciteit wordt straks niet meer opgewekt in vervuilende steenkoolcentrales, maar in nieuwe 4e generatie kerncentrales. Ook kernenergie heeft een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Deze nieuwste 4e generatie centrales produceren een haast onbeperkte hoeveelheid goedkope elektriciteit zonder broeikasgassen. Deze nieuwe kerncentrales hebben slechts zeer weinig kernbrandstof nodig, omdat ze hun eigen kernafval recyclen. Het resterende afval heeft een beperkte radioactiviteit en is veilig ondergronds op te slaan. Over de A13 suizen straks dagelijks 200.000 elektrische auto’s, die ’s ochtends nog aan het stopcontact hebben gestaan. We kijken terug naar 2008 en kunnen ons niet voorstellen dat we in 2008 druk gemaakt hebben over de luchtkwaliteit…
C.L.

donderdag 4 december 2008

Michiel de Ruyterweg weer als vanouds

Woensdag zijn de rood-witte barrières verwijderd. Het ontwerp van de herinrichting van de Julianalaan-west en het kruispunt Michiel de Ruyterweg/Julianalaan bleken niet aan te sluiten op het gedrag van de automobilisten en fietsers. Het resultaat was een onoverzichtelijke (en gevaarlijke) situatie. Zowel de bewoners als het vakteam mobiliteit begrepen dat dit niet de bedoeling kon zijn. Nu de situatie weer teruggedraaid is, gaat de veiligheid er op vooruit, de leefbaarheid nog even niet. De herinrichting komt weer aan de orde als de Jaffalaan is aangepast (medio 2009).

woensdag 26 november 2008

Uitnodiging gemeente voor stadsvisie

Afgelopen dinsdag ontving de belangenvereniging TU Noord per e-mail en een dag later per post een uitnodiging van de gemeente Delft om mee te denken over de Stadsvisie 2030. Ik voel me gevleid om 'vanwege mijn professionele kennis en ervaring' mee te mogen praten over de toekomst van Delft. Maar als je de uitnodiging goed leest, roept het vraagtekens op. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Hoe kan je nu vele mensen uit Delft uitnodigen op een dinsdagmiddag? De meeste mensen in Delft hebben een baan, volgen college of moeten rond die tijd de kinderen opvangen. Gaan al die mensen vrij nemen of oppas regelen? Op de genodigden lijst staan ook veel raadsleden, die hebben ook een baan. Het zal wel naïviteit zijn van de organisatie denk ik dan. Maar als je ziet dat de eerste bijeenkomst al volgende week dinsdag gepland is, dan weet ik het zeker.
Ze willen de burgers van Delft er helemaal niet bij hebben.

EvH

maandag 24 november 2008

Dubbel ruimtegebruik


Is het u ook opgevallen dat zowel de PVDA, GroenLinks en STIP iedere keer weer in koor roepen dat we moeten streven naar dubbel en meervoudig ruimtegebruik?
De coalitiepartijen hebben in het commissiedebat over de zogenaamde ‘houtskoolschets’ – een nota die de globale ruimtelijke structuur van Delft nu en in de toekomst beschrijft – gepleit voor meer verdichting, meer dubbel ruimtegebruik en meer hoogbouw in Delft.
De coalitiepartijen sluiten met deze aanbevelingen naadloos aan op structuurvisie randstad 2040 van minister Cramer. Deze meent dat er voor 2040 maar liefst 500.000 (!) woningen in de randstad bijgebouwd moeten worden, wat volgens de minister alleen kan door verdichting en hoogbouw.
Ook Delft kan niet achter blijven. Het college met in haar kielzog de projectontwikkelaars hebben ingezet op vele extra woningen in de gemeente Delft.

Echter Delft is praktisch dichtgebouwd tot de gemeentegrenzen en heeft relatief weinig openbaar groen binnen zijn stadsgrenzen (de Delftse woning beschikt over minder dan 40 vierkante meter groen, veel lager dan het gemiddelde voor steden. Op Haarlem na scoort Delft het slechtst op de ranglijst van de tien grote gemeenten in de Randstad). Om niet alle resterende openbare groen op te offeren, heeft men ‘dubbel ruimtegebruik’ bedacht om meerdere functies op dezelfde oppervlakte te combineren.
Men laat zich laten inspireren door de Jardin Atlantique in Parijs, waarbij boven de perrons van Gare Montparnasse een park aangelegd is of dichterbij: Het Zuidpoortgebied. De appartementen die boven de woningen aan de Nieuwelaan zijn gebouwd: een voorbeeld van zeer intensief ruimtegebruik.
Met de groene daktuin slaat GroenLinks twee vliegen in een klap: Er kunnen veel meer woningen bijgebouwd worden en het toch een groen accent geven. Alle negatieve aspecten van verdichting, zoals toenemende luchtvervuiling, geluidsoverlast, parkeerproblemen, verstopping van onze wegen en horizonvervuiling worden genegeerd. De kwaliteit en de leefbaarheid van de woonomgeving is bij dit college ondergeschikt gemaakt aan de groeidoelstellingen. De Delftse inwoner laat zich echter niet zo gemakkelijk om de tuin leiden, die zal bij de volgende verkiezingen met zijn stem laten weten hoe hij over deze collegepartijen denkt.
C.L.

zondag 23 november 2008

Stiekem Delft

uit de krant op zondag 23-11-2008:
DELFT - De Stadskrant Delft van 16 november bevatte een overzicht van de recent verworpen en aangenomen moties van de Gemeenteraad. De verworpen moties geven een verhelderende blik op de mate waarin er in Delft sprake is van 'openbaarheid van bestuur', al is de informatie in de krant vaak net iets te kort en te vaag om te kunnen oordelen over de gevolgen van de afgekeurde moties. Een verworpen motie waarvan de inhoud wèl duidelijk is - zeker voor burgers die daar in het verleden mee te maken hebben gehad - is die over 'Gericht informeren bij grote bouwplannen', ingediend door D66. Deze motie zou niet alleen moeten gaan over grote bouwplannen, maar over alle bouwplannen. Waar het bij deze motie om gaat, is dat huiseigenaren door de Gemeente Delft schriftelijk moeten worden geïnformeerd indien er aanvragen zijn voor sloop- en bouwvergunningen die van ingrijpende betekenis zijn voor de waarde van hun huis, voor hun uitzicht en voor hun woonomgeving. Nogal logisch, zou je denken. Maar de Gemeenteraad van Delft heeft dit toch alleszins fatsoenlijke voorstel nu al voor de zoveelste keer verworpen. En zo kunt u zo maar een twintig meter hoge, raamloze betonnen bunker, modieus geheten een 'goederenhotel', van de firma Shurgard voor uw deur krijgen, zoals nu gebeurt aan de Kalfjeslaan. Of uw buurman kan een vergunning krijgen om bij de verbouwing van zijn huis uw halve dak te slopen. En mocht u bij dit laatste denken: 'Nou ja zeg, zoiets kàn toch niet?', dan wil ik u graag uit de droom helpen, want mij overkwam dat. Je begint daar niets tegen, want als u protesteert, laat de Gemeente een batterij advocaten opdraven die allerlei wetsregeltjes in de trant van 'artikel zoveel, lid zoveel' weten op te duiken. De Gemeente zelf zal u laten weten: ‘Het stond toch in de Stadskrant, dan had u maar moeten protesteren.’ De slapende ambtenaren bij Bouw- en Woningtoezicht worden alleen wakker als aangevraagde vergunningen hun eigen woning betreffen. Met het oog op toekomstige Gemeenteraadsverkiezingen is het niet onbelangrijk te onthouden welke partijen tegen deze, voor de inwoners van Delft zo belangrijke motie stemden: dat waren STIP (2 zetels), PvdA (!) (11), CU/SGP (1), Lid Van der Werf (1), VVD (4) en GroenLinks (4). Vóór stemden, naast D66 (1), Stadsbelangen (2), CDA (5), Onafhankelijk Delft (2), SP (3) en Leefbaar Delft (1). Veel gemeenten zijn er inmiddels van doordrongen dat het bestuur de rechten van burgers dient te respecteren. Een voorbeeld is Leiden, waar al zeker vijftien jaar bij aanvragen voor sloop- en bouwvergunningen de omwonenden een brief in de bus krijgen die hen op de hoogte stelt van die aanvragen. Eveneens verhelderend voor de graad van bestuurlijke openheid is de verworpen motie van D66 om de zittingen van de Gemeenteraad live, via internet, uit te zenden. In tal van gemeenten zijn Gemeenteraadsvergaderingen inmiddels te volgen via internet. Maar de meerderheid van de Delftse Gemeenteraadsleden wil dat niet, want stel je voor dat Jan en alleman zo maar kunnen meekijken wat er achter de schermen wordt aangerommeld. Hier gebeurt nu eenmaal alles stiekem en het is duidelijk dat niet alleen B en W, maar juist ook de door u en mij gekozen Gemeenteraadsleden dat graag zo houden. Treurig.
I. Groeneweg, Delft

vrijdag 21 november 2008

Uitleenfiets


De TU-Delft werkt in opdracht van Het Stadsgewest Haaglanden aan een fietsuitleensysteem dat toepasbaar is in de grote steden van de regio Haaglanden. Sterke punt: de fietsen zijn overal in de stad te stallen en te huren.

Het uitleensysteem voor fietsen is natuurlijk niets nieuws. In de jaren zestig is dit bedacht door de provo’s. Het idee was om gratis ‘witte fietsen’ beschikbaar te stellen om zo de luchtverontreiniging in de binnenstad terug te dringen.

Fietsuitleensystemen zijn er inmiddels te kust en te keur, met steden als Barcelona, Lyon, Parijs en Berlijn als koplopers. De gebruikte systemen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de fietsen op een bepaald punt moeten worden opgepikt, en weer afgeleverd. Het BIMI-project - uitgevoerd door Bachelor-studenten van Industrieel Ontwerpen, Elektrotechniek, Technische Bestuurskunde en Technische Natuurkunde - ontwikkelde een systeem waarbij de fiets overal kan worden achterlaten.
Iedere BIMI-is daartoe voorzien van geïntegreerde elektronica faciliteiten voor met name: betaling, plaatsbepaling, datacommunicatie, energieopwekking en energieopslag. Op een centrale computer wordt doorlopend bijgehouden waar iedere BIMI zich bevindt. Het is nog niet bekend of Haaglanden daadwerkelijk met het project aan de slag gaat.

woensdag 19 november 2008

Parkeren Jaffalaan

Uit Delta
Mijn bescheiden salaris (ik zit al 2000 dagen in dezelfde schaal!) is nauwelijks toereikend om het scherp verhoogde parkeertarief te betalen dat sinds kort in de TU-wijk van kracht is. Zestig euro voor een dagkaart is toch wel fors aan de prijs. En dat geld komt niet eens ten goede aan onze mooie universiteit, maar vervalt aan de overheid die daarmee haar dienstkloppers bekostigt die deze dagkaarten uitreiken. Ik financier dus godverdomme mijn eigen bekeuring!
Op de dag dat ik die bekeuring kreeg, stonden er twee stukken plus een cartoon in Delta over het nijpende parkeerprobleem in de TU-wijk. Door de aanleg van het Mekelpark en de nieuwbouw aan de westzijde van de campus zijn veel parkeerplaatsen verdwenen. En aangezien het openbaar vervoer eerder slechter is geworden dan beter, zijn mijn opties beperkt. Ik ga niet fietsen! Zolang het transportmiddel van de 21ste eeuw – de elektrische tram, die in 1881 voor het eerst reed in Lichterfelde, in de buurt van Berlijn (Wikipedia) – nog niet over de Mekelweg rijdt, zijn veel mensen aangewezen op de auto (in 1862 bouwde Etienne Lenoir de eerste auto met verbrandingsmotor – Wikipedia).
Mijn auto met verbrandingsmotor stond, samen met nog een twintigtal andere auto’s, half op de stoep geparkeerd. Dat mag natuurlijk niet, maar we hebben weinig keus. Tenzij je behoort tot de elite die al op de faculteit aanwezig is voordat de zon opkomt – de bewaking, de kantine en andere onmisbare mensen – is er geen fatsoenlijke parkeerplek meer te vinden. Als ik tussen TBM en EWI legaal kon parkeren, zou ik mijn auto heus niet half op de stoep zetten. Maar het is vol, vol, vol. Dat er in het plan voor het Mekelpark geen aandacht is voor de parkeerproblematiek is net zo stuitend als het ontbreken van bankjes om op te zitten (maar daarover een vorige keer meer). Gelukkig komen er in de gebouwen die tussen de Leeghwaterstraat en de Rotterdamseweg verrijzen alleen mensen te werken die op de step naar hun werk komen. Pfffrrwhoaaahh! Yeah, right!
Parkeerbonnen schrijven in de TU-wijk is bijna net zo spannend als vissen in een aquarium. Op de voet gevolgd door het bekeuren van studenten zonder achterlicht. Bij mijn weten (maar wie helpt mij uit de droom?) bestaat er een overeenkomst tussen de TU en de gemeente dat er in de TU-wijk niet bekeurd zal worden. Het is natuurlijk officieel wel de openbare weg, maar eigenlijk is het gewoon onze wijk. En in onze wijk maken wij de regels, toch? In de Verenigde Staten is dat heel gebruikelijk en veel universiteiten hebben hun eigen campus police. Dat kunnen natuurlijk net zulke klootzakken zijn als de openbare dienstkloppers, maar in elk geval zijn het dan onze klootzakken.
Ik laat mijn bekeuring in elk geval voorkomen, want 60 euro is met mijn salaris meer dan een corrigerende tik op de vingers. Het heeft mij genoopt tot de aanschaf van de ‘Superwijngids’ van Nicolaas Klei (15 euro) om daarin een drinkbare wijn te vinden die een euro goedkoper is dan wat ik tot nu toe dronk. En dat moet ik dan een week volhouden!
Dap Hartmann is astronoom. Hij is werkzaam als docent bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management.

donderdag 13 november 2008

Parkeerprobleem Wippolder

Gemeente wil einde illegaal parkeren kunnen wij lezen in het AD. Er moeten 250 parkeerplaatsen bijkomen om het parkeerprobleem aan te pakken. De oude buurt kan niet in de parkeerbehoefte van nu voorzien stelt de gemeente.

zondag 9 november 2008

Bomenkap en aanleg tramlijn


Deze week heeft een delegatie van de belangenvereniging TU Noord een gesprek gehad met de gemeente over de bomenkap op de M. de Ruyterweg. De belangenvereniging had een zienswijze op de voorgenomen bomenkap ingediend. De projectleider van de aanleg van tram 19 heeft de tijd genomen om toe te lichten waarom bomen moeten verdwijnen en waarom al zo snel.
De aanleg van de tramlijn in TU-Noord kost enkele jaren omdat ter voorbereiding veel ondergrondse leidingen en de riolering verlegd moeten worden. Een enkele boom wordt verplaatst om deze te kunnen behouden. Ter vervanging van de 43 gekapte bomen worden na de aanleg 46 bomen teruggeplaatst. Wij hopen dat de gemeente in de officiële reactie op onze zienswijze toezegt om, indien mogelijk, bomen te verplanten (vanuit de spoorzone) of anders grote bomen te herplaatsen.
Het gesprek was verhelderend en is gedurende de voorbereiding en aanleg van de tram en renovatie van de Sebastiaansbrug voor herhaling vatbaar.

evh

Stadswoning la breccia
Zie hier het ontluisterende ontwerp voor 15 stadswoningen welke zullen worden gerealiseerd boven de koepoortgarage. Smaken verschillen, maar ik kan het niet mooi vinden. Het is een fantasieloze bakstenen blokkendoos die associaties oproept met de Ypenburgse woningbouw. Al moet ik zeggen dat de uitspringende ramen wel een leuk detail zijn. De 'architectuur' wordt ons vooral opgedrongen en kostenoverwegingen spelen daarin een doorslaggevende rol. Voor de sluitende exploitatie van het project moet het weer 4 hoog en kunnen er geen schuine daken af. De hoek van het woningblok wordt daardoor erg massaal. Gezien de schaarste op de woningmarkt maakt het blijkbaar niet uit wat er gebouwd wordt, het verkoopt toch wel. Het woningblok wordt plompverloren tussen de bestaande historische bebouwing gezet en steekt daar sterk bij af. Het zou goed zijn als de gemeente eens randvoorwaarden ging stellen wat er in Delft door projectontwikkelaars gebouwd wordt. Het benauwende zuidpoortgebied als voorbeeld hoe het niet moet. De historische stad heeft een grote aantrekkingskracht voor bewoners, studenten en toeristen. Laten we deze beeldkwaliteit koesteren.
C.L.

dinsdag 4 november 2008

Delft innovatiestad: Waar blijft de waterstofbus?
Ze rijden al in Amsterdam, Berlijn en Parijs, en sinds kort als experiment ook in de gemeente Leiden. Waarom heeft de innovatieve stad Delft dan nog geen waterstofbus? De voordelen voor het milieu zijn groot: nul-emissie en geruisloos.
C.L.

maandag 27 oktober 2008

Creativiteit aangeboord voor leefbaarheid en bereikbaarheid

Belangenvereniging TU-Noord heeft samen met VVD en D66 het initiatief genomen om oplossingen te bedenken die de leefbaarheid in de Wippolder verbeteren zonder de bereikbaarheid van Delft te verminderen.

Met wie kan dat beter dan een aantal in Delft woonachtige professionals, die met verkeer en ruimtelijke ordening bezig zijn in hun dagelijkse werk bij TNO, TU, VNO/NCW, MKB, TLN, Goudappel Coffeng, Accenture en TomTom.

In een werksessie van 2,5 uur zijn wij bijeen geweest en zijn er concrete creatieve oplossingen bedacht om verkeersoverlast en luchtvervuiling in TU-Noord naar een acceptabel niveau terug te brengen. Randvoorwaarde daarbij is om de (auto)bereikbaarheid van Wippolder, TU-Midden en Binnenstad op peil te houden, als het aantal woningen de komende 10 jaar meer dan verdubbelt en het aantal onderwijs- en bedrijfsactiviteiten verder toeneemt.

De resultaten van de werksessie worden op dit moment verwerkt, zodat ze goed presenteerbaar worden. Wij bereiden ons voor op de volgende stap in dit interactieve creatieve proces.

zaterdag 25 oktober 2008

Julianalaan alternatief voor A13In het weekeinde van 24-26 oktober is de route Schoemakerstraat - Julianalaan – Oostpoortweg door de gemeente aangewezen als alternatieve route voor de A13 naar Ikea. De Belangenvereniging heeft bij herhaling laten weten dat deze route op normale dagen al veel drukker is vanwege een vastlopende A13. Bewoners zien steeds vaker eindeloze rijen auto’s in de straat op momenten dat de A13 geblokkeerd is, vaak door ongevallen. De gemeente heeft dit ontkend en zelfs schriftelijk laten weten dat het onwaarschijnlijk is dat de Julianalaan als sluiproute wordt gebruikt voor de A13. Gewoonlijk rijden er al meer dan duizend auto’s per dag voor Ikea over de Julianalaan. Ondertussen blijft de gemeente Delft stug vol houden dat het verkeer niet groeit en dat de luchtkwaliteit en het verkeerslawaai geen probleem zijn. Maatregelen om het doorgaande verkeer te weren worden niet genomen. De jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit laat evenwel zien dat er nog twee grote knelpunten in Delft bestaan: de Oostpoortweg en de Julianalaan tussen Oostplein en Poortlandplein. Hoogste tijd dus om nu werkelijk wat te doen aan de leefbaarheid in dit deel van de Wippolder!
HdV

Verdichting


Een doordeweekse dag aan de Schoenmakerstraat rond 4 uur. Een kilometer file om alleen al op de A13 te komen. Deze automobilisten zullen weer laat thuis zijn. En toch kunnen er volgens de Delftse planologen in de TU-wijk gerust nog eens duizenden woningen extra bijgebouwd worden en kunnen er ook nog twee hogescholen bij. O ja, er moet ook nog een bedrijventerrein Technopolis bij. Over de verkeersafwikkeling maken de planologen zich nog niet druk. Dat zien ze dan wel weer. Onverantwoordelijk, kortzichtig en dom.
C.L.

vrijdag 24 oktober 2008

Ecologische bomenstructuur


In 2004 is door ambtenaren van de gemeente de nota 'Ecologieplan Delft 2004-2015, Een groen netwerk, de groene aders van Delft' vastgesteld. Een citaat uit deze nota :
“Deze elementen spelen een belangrijke rol in het voorkomen van doelsoorten als amfibieën, vlinders en vogels. De ambitie is een soortenrijke natuur op wijkniveau te stimuleren, met specifieke stedelijke soorten. Ook de boomstructuur in de wijken speelt in dit kader een belangrijke rol met name als ‘stepping stones’ voor vogels”. Als onderdeel van het ecologieplan is de bomenstructuur aan de jaffalaan monumentaal verklaard.

De praktijk anno 2008: De parkeerdruk aan de Jaffalaan is groot. Medewerkers en studenten van de TU hebben vooral bij slecht weer geen zin om het hele stuk te lopen vanaf het officiële parkeerterrein bij Electrotechniek. En dus worden de auto’s kris-kras tussen de monumentale kastanjebomen geparkeerd. Deze bomen die het al zwaar hebben door de aantasting van de kastanjemineermot. Door tussen de bomen te parkeren worden de wortels stukgereden en de grond verdicht, waardoor de zuurstofopname van de bomen wordt verslechterd. Maar niemand bij de TU die daar om maalt. Komen de ambtenaren die het ecologieplan geschreven hebben wel eens buiten? Ik nodig ze uit te komen kijken hoe hier Delfts ecologisch erfgoed wordt vernield.


C.L.

maandag 13 oktober 2008

Toegankelijkheidsprijs, niet voor Oxford en Cambridge


Je zal maar met een rolstoel of scootmobiel uit de appartementen van Oxford of Cambridge komen en over het trottoir verder willen. Tussen de trap en de geparkeerde auto's is het al heel krap, maar de geparkeerde fietsers maken het geheel onmogelijk om verder te gaan. Vandaag verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel over de toegankelijkheidsprijs in Delft. Wethouder Rensen maakt zich sterk voor een toegankelijk Delft. Moet hij even met Ruimtelijke Ordening gaan praten, denk ik dan. In een gebied dat kwaliteit uitstraalt laat de gemeente toe dat een minimalistisch trottoirtje wordt neergelegd.
Ik stel voor dat het trottoir verbreed wordt, kunnen de fietsen blijven staan, de kinderwagens, rolstoelen en scootmobielen veilig bij de appartementen komen en ook de oude plataan even verderop staat weer binnen het trottoir en kan gespaard worden.
Wethouder Rensen blij, wethouder Koning blij en de bewoners ook nog.

evh

zondag 12 oktober 2008

Platanus Hispanica niet besteed aan Delft

Uit: ANWB Bomengids van Europa: "De gewone plataan is rond 1650 in Spanje (vandaar de naam: Platanus Hispanica) of Zuid-Frankrijk ontstaan uit een kruising van andere soorten en wordt ook bij ons al heel lang als park- en laanboom aangeplant. Stam is meestal na enkele meters gedeeld in lange, vrij rechte hoofdtakken, kleinere takken sterk gedraaid. Tot 44 m hoog; de oudste bomen zijn nu ruim 320 jaar en nog kerngezond." Zo niet in Delft: de ruim 50 jaar oude prachtige plataan op de hoek Schoemakerstraat-Zuidplantsoen zal, als het aan de gemeente ligt, aan de zaag moeten geloven. Niet omdat die ongezond is, of teveel schaduw geeft, maar omdat het trottoir, waar hij ruim 50 jaar lang vredig heeft kunnen opgroeien, een nieuwe trottoirband heeft gekregen. En of je het gelooft of niet, maar deze nieuwe trottoirband is precies door het hart van de boom geprojecteerd. En dat notabene in de ecologische zone van Delft, waar het afgelopen jaar 2 appartementen complexen zijn gebouwd (Oxford & Cambridge), wiens bewoners hun auto's langs deze strakke trottoirband parkeren. Als eenvoudig burger zou je denken: het parkeervak afmaken en de boom kan keurig blijven staan: op naar de 320 Jaar! Helaas, bij de gemeente is deze eenvoud ver te zoeken: de kapverguning is al verleend!

maandag 29 september 2008

Campus van TU Delft is weldadige ontmoetingsplek

Vandaag in AD : Konden onze kinderen ook niet op de campus gaan spelen?

DELFT - De campus van de TU Delft moet een ruimte zijn waar wordt gewandeld, gegeten, gediscussieerd en gemediteerd.
Het ontwerp van het Delftse architectenbureau Mecanoo architecten voorziet in glooiende grasvelden en kleurrijke bomen tussen de faculteitsgebouwen, die door een esplanade met elkaar zijn verbonden. De hardstenen rand van deze wandelpromenade is ontworpen als een zitbank van één kilometer lang. De komst van tramlijn 19, die Leidschendam via Delft Centraal Station met de TU Delft verbindt, maakt het mogelijk de campus in te richten als autovrij gebied. De nieuwe campus symboliseert het interdisciplinaire en internationale karakter van de universiteit. Met het tien hectare grote Mekelpark krijgt de TU een ontmoetingsplek voor de (inter)nationale studenten en staf van de TU. Daarnaast is de plek een prima locatie voor TU-activiteiten zoals de Open Dagen en de Introductieweek.

zondag 28 september 2008

Halve woningen, halve mer, halve democratie?

Donderdag 25 september moest de raad besluiten om wel of geen milieu-effectrapportage (mer) uit te voeren voor onze wijk. Als bewoners hebben wij eerder alles uit de kast gehaald om aan te tonen dat bij meer dan 4.000 woningen een mer verplicht is. En dat er in onze wijk meer dan 4.000 woningen wórden gebouwd, terwijl de leefbaarheid al jaren beneden alle peil is. In een mer moet ook naar andere oplossingen voor de verkeers- en bouwplannen worden gekeken.
Burgemeester en wethouders kwamen dit voorjaar tot het inzicht dat er inderdaad meer dan 4.000 woningen gebouwd worden en dat een mer dan nodig is. Een slimme ambtenaar heeft toen verzonnen om studentenwoningen maar half mee te tellen. Zo kwam men net onder de 4.000. In april heeft de raad geoordeeld dat deze truc toegestaan is en dat er geen mer komt. Omdat er toch twijfel over de rekentruc bestond, de hele oppositie was ook tegen, is een onafhankelijke second opinion gevraagd van een top-expert op mer-gebied. Die bleek in augustus vernietigend. Help; wat nu? Als bewoners hadden wij goede hoop dat de raad tot inkeer zou komen en alsnog een mer zou laten opstellen. Maar wij hadden de creativiteit van het College van B&W onderschat. B&W heeft laten weten dat er alsnog een mer komt… als dat nodig is. Maar zo’n voorstel aan de raad zou slecht kunnen vallen, ook bij bewoners. Waarschijnlijk hebben burgemeester en wethouders uitgebreid overlegd hoe dit aan te pakken. “We doen gewoon alsof we een mer gaan maken en zeggen niet dat we het niet doen.” “Kan dat dan?, dat hebben ze toch door?” “Nee hoor, niet als we een heel rookgordijn aanleggen!” De burgemeester schrikt wakker en bast “Een rookgordijn in de raad, ja hoor daar kan ik wel voor zorgen, haha!”.
Als naïeve burgers zaten wij donderdag 25 september op de publieke tribune in de raadszaal voor het mer-debat toen plotseling het brandalarm afging: iedereen met spoed naar buiten op bevel van de burgemeester. En ja hoor, we zagen beneden in de hal heel veel rook, alleen de geur klopte niet. Buiten bleek het gelukkig mee te vallen: alle rook was nep, het ging om een oefening. Wat een grap, we hadden het kunnen weten: in de politiek is niets wat het lijkt dat het is. Veel rook, maar geen vuur. Er volgde die avond een drie en een half uur durend debat over de mer-procedure, maar de uitkomst stond al vast. Er komt helemaal geen mer, tenzij de rechter Delft daartoe dwingt. Het negatieve mer-beoordelingsbesluit uit april blijft gewoon geldig, er wordt gewoon doorgebouwd in TU-Noord. Met heel veel rook werd wel de suggestie gewekt dat er nu echt met de bewoners gepraat gaat worden en dat een mer voorbereid wordt. Een half mer-besluit, zogezegd. Voor misschien volgend jaar als het echt nodig wordt. Het bestemmingsplan TU-Midden is nog even niet vastgesteld. Wij zijn benieuwd of dit plan toch niet binnenkort voor de zekerheid maar vastgesteld wordt. Al met al heeft Delft zo zeker vier jaar vertraging in de uitvoering van de plannen georganiseerd als volgend jaar alsnog een mer nodig blijkt: een argument dat ongetwijfeld nog tegen de bewoners gebruikt zal worden, bijvoorbeeld bij de Raad van State.
Zijn we dan niets opgeschoten? Jawel, we weten dat halve woningen net zo echt zijn als een halve mer. En we zijn weer wat wijzer over de Delftse politiek en hoe democratie (half) werkt. Informatie die nog nuttig van pas kan komen als volgend jaar de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen weer begint. Niet elke bewoner is een halve zool…
HdV

vrijdag 26 september 2008

Verslag van de raadsvergadering van 26 september 2008


Van de website van de gemeente
De betrokken wethouders zeggen toe om met de bewoners in gesprek te gaan.

Wachten op oordeel van de rechter

AD.nl - Delft - Wachten op oordeel van de rechter
De druk op onze volksvertegenwoordiging is groot.

'Knullig, paniekerig en ongelooflijk dom' - Stadsbestuur blundert met bouw, vindt ook de coalitie

AD.nl - Stadsbestuur blundert met bouw, vindt ook de coalitie
Gisterenavond is de raadsvergadering geweest waarin werd besloten om dat een startnotitie opgesteld wordt voor een MER. Maar op welk gebied de MER betrekking heeft, dat staat nog niet vast, maar de voorkeur gaat naar een zo klein mogelijk gebied waar geen mensen wonen. De discussie gaat steeds niet over het welzijn van de burgers, het gaat over technische kaders en juridische vondsten.

donderdag 11 september 2008

studenten woningen

Nu staat er in de Universiteitskrant (Delta TU Delft) dat de bouw van de studentenwoningen helaas vertraagd wordt. Door de m.e.r. procedure die moet worden opgestart. Ik ben blij dat de gemeente eindelijk gedwongen wordt, alle gevolgen op een rij te moeten zetten die de toename van de bouw van veel woningen en kantoren tot gevolg heeft. De gemeente heeft ons als TU Noord groep steeds voorgehouden dat het verkeer niet toe zal nemen volgens hun berekeningen. Dan vraag ik me af: hoe kan dat nou als nu blijkt dat er ruim 4000 wooneenheden bij komen in onze wijk ? Als de gemeente nou een plan had gemaakt en daarin had aangegeven hoe het toenemende verkeer in onze buurt op een goede manier wordt opgevangen en ook hoe onze straten niet verder vervuilen door fijnstof, dan hadden we nu geen vertraging gehad in de planning van de gemeente. Ik vind het ook niet leuk dat o.a. daardoor na de sloop van het gebouw aan de De Ruyterlaan er nog langer een open vlakte blijft.
Atze

woensdag 10 september 2008

service afdeling vakteam mobiliteit

Van het vakteam mobiliteit kreeg ik bericht dat de concept nota Evaluatie parkeergebieden nog niet klaar is en dus nog niet aan ons verstuurd kan worden.

Wat een leuk bericht en wat een service van dit team van de gemeente. We (bewoners van schil F in TU Noord) hebben een pittig maar prettig overleg met de afdeling gehad over hun voorstellen. Daarin is toen toegezegd dat we de concept nota die naar de raad ging toegetuurd zouden krijgen. Nu dit niet haalbaar is gebleken, heeft men ons gelukkig even op de hoogte gebracht ! Zeer attent jongens en bedankt ! We kijken uit naar het resultaat van jullie overleg en hopelijk zijn we dan nog zo tevreden ................!

Ik was heel verbaasd dat we de toezegging kregen dat we dit toegestuurd zouden krijgen. Bij andere overleggen hebben we ook wel eens gevraagd aan de ambtenaren om toezending van een nota of voorstel. altijd was het antwoord: " Doen we niet, je moet zelf maar opletten als het in de stadskrant komt. " Het kan dus wel, nu de andere afdelingen nog............

Atze
Groet,
Atze

zaterdag 6 september 2008

Hergebruik TU Hoofdgebouw

Het monumentale hoofdgebouw van de TU Delft, welke al een jaar leegstond, is inmiddels in gebruik genomen door de faculteit Bouwkunde. Als een van de naaste bewoners was ik voor de vakantie met een brief daarvan geïnformeerd en uitgenodigd voor een presentatie bij de TU. De decaan heeft niets nagelaten om de bewoners zo volledig mogelijk te informeren over de ontwikkelingen. Zo kan het dus ook. De zorgen van de bewoners over het parkeren zijn serieus genomen en de decaan heeft beloofd de benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren.

Architectenburo KosmanndeJong uit Amsterdam is ingeschakeld voor het maken van het ontwerp. Op de website van de TU zijn enige schetsen te bekijken. Het is een bijzonder plan. Er wordt een jaren '30 sfeer opgeroepen die Bauhaus, van der Rohe en Rietveld weer tot leven brengt. Een sfeer die past bij de tijdsgeest van het statige oude gebouw en waarmee de verbinding wordt gelegd met het kunstzinnige aspect van de architectenstudie.
Het is goed te zien dat men heeft getracht het oude met het nieuwe te verbinden. Creatief nadenken over de bestaande historische waarden en dit hergebruiken voor de nieuwe functie.

Honderden werklui hebben de afgelopen maanden onafgebroken gewerkt en die hebben een haast onmogelijke prestatie neergezet: Met ingang van 1 september zijn de colleges van de eerstejaars in het gebouw begonnen. Hoewel rondom het gebouw nog een puinhoop is en men nog volop bezig is met de afbouw, zou tegen het eind van het jaar het eindresultaat zichtbaar moeten zijn. Ook zijn dan twee grote glazen atriums aangebouwd, om meer ruimte te creëren.

Er is weer volop bedrijvigheid in de lokalen en gangen van het gebouw. De nieuwe lichting studenten zal net zo’n prettige omgeving ervaren zoals ik dat zelf ooit ervaren heb tijdens mijn studietijd. Een nieuw en tevens laatste hoofdstuk wordt toegevoegd aan de lange en rijke onderwijshistorie van het gebouw.

C.L.

donderdag 4 september 2008

BouwkundeVandaag een groepje 1e jaars bouwkunde studenten gespot. Net terug van een oefening landmeten.

dinsdag 2 september 2008

Met de ogen dicht....

Ik geef het toe. Ook ik knijp even mijn ogen dicht en doe een schietgebedje wanneer ik het kruispunt Julianalaan-Michiel de Ruyterweg oversteek. Ik ben volledig het overzicht kwijt door de op zijn kop staande haaientanden, artistiek geplaatste duplo-blokken en pseudo voorsorteervakken. Vorige week nog een bijna fataal ongeluk gezien. Situatieschets komende vanaf de stadszijde lijken er twee fietspaden te zijn aan de westzijde. Eentje binnen de duplo-blokken en 1 erbuiten. Een argeloze automobilist zag op het ‘pad’ direct naast hem geen fietser en sloeg rechtsaf. Helaas fietste er op de binnenroute wel een jongen. Een bijna botsing tot gevolg. Gelukkig hing er op het volgende plein het spandoek: de scholen zijn weer begonnnen. Dat dan weer wel.

Pieter Delleman

Goed gefeest in de Julianalaan!

Het 32e lustrum van het Delftsch Studenten Corps in juli was een geweldig voorbeeld van hoe je zaken - die eigenlijk niet in een buurt passen - kan organiseren zonder dat het overlast geeft. De studenten hebben een aantal dagen geweldig gefeest in het hoofdgebouw van de TU. Aan alles was gedacht. Van goede informatievoorziening voor de omwonenden vooraf tot en met een prima tijdelijke bereikbaarheid (inclusief prachtige antieke fietsenrekken!). Resultaat: het oude hoofdgebouw omgetoverd tot restaurantcomplex compleet met discotheken en kroegen. En het enige wat je als omwonende ervan kon merken was dat je in de ochtenduren een paar glazig kijkende studenten kon tegenkomen.
Op naar het 33e. Ik kom kijken!

zondag 31 augustus 2008

AnneKoning.nl » Respect voor andere meningen

AnneKoning.nl » Respect voor andere meningen Op de blog van Anne Koning lees ik dat zij mededogen heeft met de vereniging van eigenaren rond de Papsouwselaan, die een bezwaar tegen de bomenkap indienden. Door een vormfout van hun advocaat had de vereniging van eigenaren eigenlijk geen kans meer, maar dat heeft Anne Koning zelf rechtgezet. Ik vind dat zeer positief en dat verdient navolging.


Wat ik wel jammer vind is dat het zo ver moet komen. De strijd tussen de belanghebbenden, in dit geval de omwonenden van de Papsouwselaan en de gemeente, wordt tot aan de hoogste instanties uitgevochten. Dit kost de burger en gemeente veel tijd en veel geld, terwijl dat misschien wel anders had gekund. In eenzelfde situatie zijn de belangenvereniging TU Noord en de gemeente beland. Rond de bestemmingsplanen TU-Noord, TU-Midden, TNO, bouwaanvragen, verkeer e.d. komen we maar al te vaak in (juridische) procedures. Als de belanghebbenden in een vroeg stadium al in staat zijn de wederzijdse standpunten uit te wisselen en beide partijen zijn in staat aan te geven waar de knelpunten zitten, dan is er al veel gewonnen.


Ten slotte lees ik in het artikel: "Zij mogen alle middelen gebruiken om voor hun mening op te komen.". Dat is misschien nu de mening van Anne Koning, maar deze ervaring hebben wij eerder niet gehad. De belangenvereniging TU Noord zoekt de pers op en de pers zoekt de belangenvereniging op. Dit resulteert in artikelen in de krant, en radio- en TV-rapportages. Dat steekt wel eens bij de betrokken ambtenaren. Maar het zijn ook middelen om voor een mening op te komen. Het gaat dan om veiligheid, leefbaarheid en redelijkheid. En dat kan best samengaan met herinrichting, nieuwbouw en bomenkap.

Erik van Hunnik

woensdag 27 augustus 2008

Gemeente Delft op herhaling

Vlak voor de zomer heeft de gemeente Delft een kapvergunning aangevraagd voor bomen langs de Michiel de Ruyterweg en deze een week later weer ingetrokken. De reden is dat door het tijdstip van aanvraag, in de zomervakantie, veel Delftenaren geen kans hebben op de aanvraag te reageren. Eén week later wordt een bouwvergunning aangevraagd voor twee studentenwoningen. De straatnamen (Prof. Van Itersonpad en Prof. Schermerhornstraat) zijn voor de meeste Delftenaren onbekend, het gaat immers om onlangs benoemde nieuwe straten bij de Botanische tuin!
Aan de zuidkant van de Botanische tuin zullen 16 tot 18 meter hoge gebouwen hun schaduw werpen op de tuin.
Als de gemeente Delft hier de burger een kans wil geven, was de vergunning op een ander tijdstip aangevraagd en was de locatie beter bekend gemaakt.

bron foto: www.duwo.nl

maandag 25 augustus 2008

Parkeernorm

Het Muyskenplantsoen bij de Schoemakerstraat staat bij de gemeente als ecologische zone bekend. Er zijn al twee appartementgebouwen neergezet zodat al groen is verdwenen. Nu wordt er volop geparkeerd in de omliggende grasvelden.

woensdag 20 augustus 2008

TU betrekt burgers bij wetenschap

Kansen voor Belangenvereniging TU NOORD !?
De TU Delft wil zich meer onderscheiden als maatschappelijk betrokken instituut. De universiteit heeft voor de komende jaren vier thema’s vastgesteld die het onderzoek bepalen: energie, omgeving, infrastructuur en gezondheid. Ook in de eigen Delftse regio worden die steeds aan de orde gesteld. Samenwerking met ziekenhuizen is al een feit.
De TU verzorgt dit najaar lezingen waarbij een beter contact met de bevolking uit het eigen gebied tot stand moet komen. Voor de eigen regio vindt de TU de onderwerpen waterhuishouding, veiligheid en verkeer en vervoer van groot belang.
Meer hierover in een artikel van het AD

dinsdag 5 augustus 2008

Fietsen in TU-Noord


Op de site www.tijdreizen.nl staat de verbinding van de Mijnbouwstraat naar de Kanaalweg al aangegeven als Schermerhorn straat. De site geeft aan dat je binnen Delft met de fiets de snelste reistijd hebt.

zondag 27 juli 2008

Kapvergunning voorlopig ingetrokken

In de Stadskrant van 27 juli staat bij de verplichte publicaties dat de kapvergunning voor de 43 bomen aan de Michiel de Ruyterweg voorlopig is ingetrokken.
De bomen moeten wijken voor de aanleg van tramlijn 19 en de herinrichting van de verkeersinfrastructuur.
Wel wordt de voorgenomen bomenkap aangekondigd van
  • 4 iepen aan de Julianalaan tussen Michiel de Ruyterweg en Rotterdamseweg. De bomen hebben een slechte kwaliteit en zijn hierdoor potentiele broedbomen voor de iepziekte.
  • 3 iepen aan de Julianalaan tussen Michiel de Ruyterweg en Poortlandplein. Deze bomen zijn al besmet met de iepenziekte.

Herplanting?

zondag 20 juli 2008

Massale bomenkap - 43 bomen met een X-factor

De verkiezing voor de boom met de X-factor is voorbij. Nu blijft de X alleen nog over voor de bomen die gekapt moeten worden. Vlak voor de vakantie en voor het vaststellen van de Bomenverordening (waarin het kappen van een boom beter onderbouwd moet worden), vraagt de gemeente nog even de kap aan van de bomen op de Michiel de Ruyterweg.

dinsdag 15 juli 2008

Tijdens het buurtfeest voetballen met Anne Koning

Anne Koning promoot het voetballen op een trapveldje. Lees in het artikel alle redenen voor een trapveld. Sociale cohesie in de buurt, kinderen spelen met elkaar etc. Maar het trapveldje aan de Julianalaan wordt volgens de bouwplannen niet gespaard. Er komen woningen. En verderweg van de buurt komt misschien een veldje van maximaal 600 vierkante meter.

donderdag 10 juli 2008

Julianalaan-west

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Julianalaan-west en de Michiel de Ruyterweg zijn begonnen.

dinsdag 8 juli 2008

BK City


Vandaag hield de faculteit Bouwkunde een informatieavond over de (tijdelijke) huisvesting in het voormalige hoofdgebouw op de Julianalaan. Een goed georganiseerde bijeenkomst met een positieve stemming. Vanuit de zaal werden vooral vragen over parkeren (op eigen terrein) gesteld. De decaan Wytze Patijn gaf aan dat Bouwkunde er naar streeft alle parkeerbehoefte (250 plaatsen) op eigen terrein te realiseren.

Delft in 2030 milieuvriendelijk paradijs

Volgens het artikel op AD.nl zal Delft een groene oase zijn in 2030. Vele kenmerken die het college voor ogen heeft zijn nu al te vinden in het TU-Noord gebied. Een autoluwe Julianalaan-west, een trapveldje en bomen. Een groene campus en een parkachtig stadslandschap behoort tot de mogelijkheden. Alleen doen de op stapel staande bouwplannen hier afbreuk aan. De bestemmingsplannen die goedgekeurd of in ontwikkeling zijn, laten veel meer woningen toe. Bomen en grasveldjes zullen verdwijnen.
Het Gele Scheikunde terrein biedt nog mogelijkheid om de ambitie na te streven, daar moeten de plannen nog verder uitgewerkt worden. Er is ruimte voor groen, grondgebonden woningen in een parkachtig landschap, kortom een groene oase.

dinsdag 24 juni 2008

Milieueffectrapportage moet

Randstad 380kV - Milieueffectrapportage Bij belangrijke ruimtelijke beslissingen is een m.e.r. noodzakelijk. Zelfs als het wettelijk niet verplicht is, zorgt een m.e.r. dat je alternatieven meeneemt in de overwegingen. Het college van de gemeente Delft vindt dat dit niet hoeft voor het gebied TU-Noord, TU-Midden, TNO. Het gaat hier wel om meer dan 4.000 woningen, maar de gemeente Delft zegt bij voorbaat dat een m.e.r. niets nieuws oplevert.

vrijdag 20 juni 2008

Strengere regels bomenkap

AD.nl - Delft Er komen strengere regels voor het kappen van bomen. Dat is goed nieuws. Zou de bomenkap barometer op 1.570 blijven steken?

maandag 16 juni 2008

Gevaarlijke oversteek in het nieuws


Radio TV West bericht over de hachelijke oversteek bij de Sebastiaansbrug.
Zie ook het filmpje. De gemeente Delft heeft al wel een kleine aanpassing gedaan, maar nog niet voldoende.

dinsdag 10 juni 2008

oversteek Sebastiaansbrug


Probeer hier maar eens met een kinderwagen de overkant te halen. Je moet 4 rijbanen oversteken. Tussen de rijbanen in heb je een halve meter om te wachten. De belangenvereniging TU Noord heeft een brief aan de gemeente gestuurd over deze gevaarlijke situatie, maar er is geen reactie gekomen.

vrijdag 30 mei 2008

Hoeveel ambtenaren heeft Delft?

In het landelijk onderzoek van binnenlands bestuur naar het aantal ambtenaren per gemeente heeft Delft geen opgave gedaan. In het verleden was het aantal bijna 14 ambtenaren per duizend inwoners. Dat zou nu een 5e plaats opleveren. Dan maar liever geen opgave doen is er misschien gedacht.

maandag 26 mei 2008

Communicatie

De gemeente Delft geeft nu goed aan dat de Sebastiaansbrug dicht gaat, hoe lang het duurt is niet duidelijk.

vrijdag 23 mei 2008

Voormalig hoofdgebouw TU wordt onderkomen bouwkundestudenten

Het voormalige hoofdgebouw van de TU aan de Julianalaan wordt in gebruik genomen door de faculteit Bouwkunde. lees verder >>>

donderdag 22 mei 2008

m.e.r.

gevonden op de site van Stadsbelangen: hun
verslag van de raadsvergadering omtrent de m.e.r. De foto is van de sloop van het gebouw op het De Vries van Heijst Plantsoen vorig jaar.

maandag 19 mei 2008

Delft is op zoek naar een boom met x-factor

Bron: AD/Delft

Welke boom in Delft heeft de x-factor?

Wie niet eerder over deze verrassende vraag heeft nagedacht, krijgt nog even de tijd. Tot 6 juli kunnen Delftenaren meedoen aan de verkiezing van de favoriete boom van Delft.Wethouder Anne Koning (PvdA, bomen) sprak zich vandaag als eerste uit op de website www.boomverkiezing.nl. Koning kiest voor de uit de kluiten gewassen plataan bij het Meisjeshuis. De overige inwoners uit Delft moeten nog even wachten. Zij kunnen vanaf 23 mei hun stem uitbrengen op de monumentale beuk bij de Nieuwe Kerk, de dikke klimkastanje van vroeger, of de esdoorn in de straat met z’n prachtige najaarstinten.De verkiezing van de boom van het jaar gaat vergezeld van een keur aan activiteiten. Er komen wandelingen langs mooie bomen, er volgen lezingen en het natuur- en milieucentrum De Papaver (Korftlaan) opent op 1 juni de tentoonstelling ‘Boomgeheimen’. De verkiezing ‘Welke boom heeft de X-factor’ is een initiatief van de Bomenstichting. Samen met gemeenten en lokale organisaties worden op verschillende plekken in het land verkiezingen georganiseerd. De gemeente Delft heeft de primeur. De bomen hebben ook weldoeners. Zo wordt de verkiezing mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Stichting VSB-fonds, de Koninklijke Heidemaatschappij en Plant Publicity holland. In Delft werkt de Bomenstichting samen met de gemeente Delft, Groei en Bloei, KNNV en Botanische Tuin TU Delft.

dinsdag 13 mei 2008

Brand bij Bouwkunde - bereikbaarheid


Vandaag konden de brandweerauto's eerst niet over de Sebastiaanbrug en ook niet over de Mekelweg naar de grote brand. Is er rekening gehouden met dit soort calamiteiten? Op de foto lijkt het dat de brandweer er niet goed bij kan door de afgesloten Mekelweg.
Bron foto: AD

vrijdag 18 april 2008

Milieuzone

Een deel van de Haagse binnenstad is sinds woensdag milieuzone. De opening van deze zone werd verricht door de Haagse milieuwethouder Peter Smit en minister Jacqueline Cramer. Het instellen van de milieuzone is een van de maatregelen die de gemeente Den Haag de komende jaren neemt in het kader van het actieplan Luchtkwaliteit 2007-2015. lees verder >>

Zorgen over toekomst botanische tuin

Bron: AD/Delft

De directie van de Botanische Tuin en veel omwonenden maken zich zorgen over de toekomst van de bijzondere oase in Delft.
Hoewel zij al een jaar geleden protesteerden tegen het plan voor nabijgelegen nieuwbouw en een ondergrondse garage, is hun vrees voor een ernstige aantasting van de tuin nog onverminderd groot. Hun bezwaar heeft betrekking op het aanpassen van het grondwaterpeil dat nodig is voor de beoogde bouwactiviteiten. „Dat kán niet,’’ zegt Gerard van der Veen, de woordvoerder van de Botanische Tuin. „Bomen sterven als het grondwaterpeil wordt verlaagd.’’ De Vrienden van de Botanische Tuin Delft hebben inmiddels bezwaar aangetekend tegen de wijziging van het bestemmingsplan die nodig is om de bouw mogelijk te maken. De Raad van State moet hier nog een uitspraak over doen. Het plan richt zich op het Kluyvergebouw aan de Julianalaan. Het laboratorium dat hier is gevestigd, verhuist in 2012 naar elders. De TU Delft wil het pand dan verkopen. Onduidelijk is of het wordt gesloopt of verbouwd (en plaats gaat bieden aan appartementen). Ook circuleren er plannen voor een extra vleugel die de tuin binnendringt, plus een garage ónder de tuin. Volgens Van der Veen zei hij maanden geleden aan ambtenaren hoe catastrofaal een aanpassing van het grondwater uitpakt. Daarna vernam hij nooit meer iets van de gemeente.

maandag 14 april 2008

TU in verzet tegen komst oliebedrijf

Bron: AD/Delft
DELFT - De geplande vestiging van een opslagplaats voor gevaarlijke stoffen nabij het terrein van de TU Delft zorgt voor beroering in de omgeving. De Technische Universiteit en de ontwikkelaar van een nabijgelegen nieuwe woonwijk vechten het plan morgen aan bij de Raad van State.
Zij vinden dat de gemeente Delft onvoldoende rekening heeft gehouden met de buurt toen zij de vereiste milieuvergunning voor de opslag verleende. Projectontwikkelaar AM en woningcorporatie Staedion vrezen dat de bewoners van de zeshonderd woningen in de nieuwe wijk Watertuinen van Delft overlast zullen ondervinden van de opslag aan de Cyclotronweg.De woonwijk wordt door de partijen ontwikkeld op het voormalige TNO-terrein ten zuiden van het centrum van Delft. Die plek is ongeveer een kilometer verwijderd van het nieuwe fabrieksterrein met de bewuste opslag van MPM International Oil Company. Dit Nederlandse oliebedrijf is leverancier van smeermiddelen, koelvloeistoffen en antivries-ruitensproeier voor personenauto’s en vrachtwagens. Nog dit jaar wil het oliebedrijf het 12.500 m² grote terrein nabij het TU-terrein in gebruik nemen. Het zal daar onder meer stoffen opslaan met stikstofhoudende toevoegingen. De universiteit meent dat het terrein te dicht bij een aantal universiteitsgebouwen ligt. Ze vreest dat de omgeving van het oliebedrijf daardoor extra gevaar loopt op het moment dat er brand uitbreekt. De gemeente heeft volgens de TU geen rekening gehouden met het advies van de brandweer. De universiteit is ook bang voor een verslechtering van de luchtkwaliteit in de omgeving van het oliebedrijf.

woensdag 9 april 2008

Bouwterrein Mondriaan college

De bouw van de zeven woningen aan de Maerten Trompstraat is begonnen. De eerste palen zijn vandaag geboord.

dinsdag 1 april 2008

Kaplust gemeenten kost 100.000 bomen

HILVERSUM - Meer dan 100.000 bomen worden bedreigd door de zaag of zijn de afgelopen twee maanden al gerooid.
Dat bleek zondag uit een inventarisatie van het Meldpunt Kappen! dat zeven weken geleden van start ging.
Het meldpunt is een uitvloeisel van het Project Kappen! van het radioprogramma Vroege Vogels en de Bomenstichting.

Meldingen
Het aantal van 100.000 is veel meer dan de Bomenstichting verwacht had. Ook overtrof het aantal meldingen, 1100, de verwachtingen.
"Dat er zoveel bomen omgaan in het kapseizoen heeft ons onaangenaam verrast. Het zijn er meer dan we tot nu toe dachten of vreesden", zegt Edwin Koot van de Bomenstichting.
Steeds vaker worden oude bomen het slachtoffer van de kaplust van gemeenten. In de afgelopen 10 jaar is 10 procent van de monumentale bomen uit Nederland verdwenen.

Belangrijk
Door menselijk ingrijpen bereiken steeds minder bomen de leeftijd van 100 jaar. En juist die oude bomen zijn ecologisch belangrijk. "Ze zijn hooguit een beetje ziek, te vergelijken met een verkoudheid. Er zijn maar weinig bomen terminaal ziek, dus kappen is veelal onnodig", aldus Koot.

De Bomenstichtig gaat de problemen aankaarten bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Wanneer over een halfjaar het nieuwe kapseizoen begint, wordt het Meldpunt Kappen! weer actief.

donderdag 27 maart 2008

Schriftelijke vragen Leefbaar Delft inzake herplantplicht bomen

Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft stelt vragen over de herplantplicht van bomen. Vreemd dat de (gemeentelijke) webmaster zijn document namens "Leegbaar Delft" publiceert.

Schriftelijke vragen Leegbaar Delft inzake herplantplicht bomen

dinsdag 18 maart 2008

Gemeente Delft durft (nog) niet voor de camera.

Zie nieuwsitem op TV West.
Pas na een informatiebijeenkomst van 15 april wil de wethouder voor de camera reageren. Wij zijn nu wel heel benieuwd wat de informatieavond ons gaat brengen.

zaterdag 15 maart 2008

Gemeente doet noodkap

Een van de twee monumentale paardekastanjes is gekapt voor de ingang van Dok van Delft. Dat is erg jammer, vooral ook omdat gedurende de gehele bouwperiode er een groot hek om de twee paradekastanjes heeft gestaan om ze te beschermen tegen beschadigingen tijdens de bouw. Het betreft een noodkap en de gemeente belooft op een keurig bord, dat in het plantseizoen er een volwassen kastanje zal worden herplant. Wij houden het in de gaten.

woensdag 12 maart 2008

TU Noord voelt zich niet geintimideerd

In het AD staat een artikel "Bewoners in clinch met gemeente". Er wordt gesproken over intimidate van de gemeente naar bewoners/belangenverenigingen. Belangenvereniging TU Noord voelt zich niet geïntimideerd, maar verbaast zich over het feit dat wethouder Rensen (PvdA) druk uitoefent op de Wippolder krant na het verschijnen van een kritisch artikel. Het gewraakte artikel zullen we binnenkort op de Blog plaatsen.

Verkeersriool

Bericht in het AD van 12 maart 2008

woensdag 5 maart 2008

Fijnstof teistert de provincie

Uit een rapport van de provincie blijkt dat tienduizenden inwoners van Leiden, Delft en Pijnacker-Nootdorp worden blootgesteld aan fijnstof en stikstofdioxide.
De vervuilde lucht hangt vooral langs rijkswegen als de A4, A12 en A13. Behalve in de grote steden Den Haag en Rotterdam is de lucht ook vervuild binnen gemeenten als Leiden, Delft en Pijnacker-Nootdorp . De provincie heeft het rapport over de luchtkwaliteit naar de minister van VROM gestuurd. In de brief aan de minister klaagt de provincie erover dat veel gemeenten traag zijn in het rapporteren over de luchtkwaliteit. Zo is er van Den Haag niet bekend hoeveel inwoners last hebben van fijnstof. De provincie hoopt de lucht de komende jaren schoner te maken door meer auto's op gas te laten rijden of wegen te overkappen.

Bron: RTV West

zondag 2 maart 2008

Delfts college mist daadkracht .......


Niet helemaal mee eens: er worden immers met grote voortvarendheid bomen gekapt en bouwplannen doorgedrukt.

vrijdag 22 februari 2008

Sebastiaansbrug


Bron: Radio TV West


DELFT - Een van de belangrijkste bruggen naar de Delftse binnenstad wordt voor een renovatie waarschijnlijk helemaal afgesloten. De gemeente wil de mogelijkheden daarvoor onderzoeken.

Bij een gedeeltelijke afsluiting van de Sint Sebastiaansbrug gaat het werk zo’n 26 maanden duren, bij hele afsluiting is die periode ongeveer de helft.

De Sint Sebastiaansbrug is technisch op en moet verbreed worden door de komst van tramlijn 19 die daar in 2012 moet rijden. Eind vorig jaar waren er al tegenvallers met de brug. De kosten zijn al hoger uitgevallen dan eerder gedacht.

donderdag 21 februari 2008

AD.nl - Delft - Lange afsluiting Sebastiaansbrug

AD.nl - Delft - Lange afsluiting Sebastiaansbrug:
DELFT - De beoogde renovatie van de Sebastiaansbrug heeft mogelijk tot gevolg dat Delft meer dan een jaar uit twee delen bestaat die erg slecht met elkaar zijn verbonden. ........"

woensdag 13 februari 2008

Virtual EarthMicrosoft's Virtual Earth heeft het TU Noord gebied met luchtfoto's in vogelvlucht. Prachtige beelden van TU Noord met (toen nog) veel groen. De foto's zijn zo'n 2 jaar oud, dus het scheelt 1.000 bomen.

dinsdag 12 februari 2008

GroenLinks voert nu wel actie voor groen

Waar was Groenlinks bij het bestemmingsplan TU Noord???

AD.nl - Delft - GroenLinks voert actie voor groen:
DELFT - De Delftse afdeling van GroenLinks gaat dinsdag 12 februari zelf een knip in de Kerkpolderweg maken, nu de gemeente deze maatregel niet in het ontwerpbestemmingsplan voor het recreatiegebied heeft opgenomen.
De knip die GroenLinks wil, is een onderbreking van de weg die het autoverkeer tussen de wijken Buitenhof en Tanthof West moet tegenhouden. De gemeente geeft de voorkeur aan een goede doorstroming van auto’s.

Eerder vroeg natuurvereniging KNNV aandacht voor dit braakliggende terrein achter zwembad Kerkpolder. Een ondernemer wil er een groots sport/sauna-complex bouwen, terwijl de KNNV pleit voor biologische tuinen en een gedeeltelijke afsluiting voor het verkeer, ook om het aantal doodgereden amfibiën op die plek terug te dringen.

Tot 11 maart kunnen burgers hun zienswijze op het bestemmingsplan indienen bij de gemeente."

zondag 10 februari 2008

Vroege Vogels: Kappen!

Vroege Vogels: Kappen!
Een nieuwe of bredere weg, herinrichting van een gebied, zogenaamd 'zieke' bomen die zouden leiden tot onveilige situaties. Veel gemeenten, provincies en andere grondeigenaren maken plannen waarbij vaak onnodig een bomenrij met waardevolle eiken, een houtwal met berken, een bosje elzen en wilgen of soms zelfs een heel park dreigen te verdwijnen. Maar ook de tuineigenaar in de buurt die de prachtige beuk in z’n achtertuin wil weghalen omdat hij er "alleen maar last van heeft". Terwijl bijna iedereen ervan overtuigd is dat bomen goed zijn voor de CO2-compensatie en tegen de luchtverontreiniging.

Dreigen bij u in de buurt ook bomen ten prooi te vallen aan de motorzaag? Laat het Vroege Vogels weten.

woensdag 6 februari 2008

Het goede voorbeeldWethouder Koning heeft aangekondigd grote bomen te (her-)planten in Delft. Op het Bastiaanplein zijn er alvast enkele neergezet.

woensdag 30 januari 2008

Vragen GroenLinks en PvdA

Delft 29-01-2008

Schriftelijke vragen ingevolge artikel 36 Reglement van Orde Gemeenteraad

Geacht college,

Zoals bij u bekend is onlangs door de Provincie Zuid-Holland goedkeuring onthouden aan een deel van het bestemmingsplan TU-Noord.

Bent u met ons van mening dat deze onthouding van goedkeuring aanleiding is om de plannen voor het gebied Scheepmakerij e.o. te herzien?

Zo nee, waarom niet?

En zo ja, dat herziene plannen tegemoet komen aan de bezwaren van bewoners en bedrijven?

Bent u bereid daartoe op korte termijn in overleg te treden met de projectontwikkelaar?

Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA: M. van Holst
Namens GroenLinks: F. Norbruis

maandag 28 januari 2008

Minder vogels in de stad

Bron NRC: Minder vogels in de stad

Tsja, het wordt in Delft ook steeds lastiger om een nestje te bouwen in de 'ecologische zone' .....
Alleen al in TU Noord zijn ruim 1.500 grote bomen geveld sinds 2003.

zaterdag 19 januari 2008

Technopolis en tramDe werkzaamheden voor het ontsluiten van Technopolis zijn merkbaar. Vanzelfsprekend gaan weer tientallen bomen om. Wethouder Koning heeft nog niet veel laten zien van haar beleid om bomen te sparen.

woensdag 16 januari 2008

Woonvisie Delft 2008-2020

Bron AD: Bouwen wordt het devies in de gemeente. Tot 2020 komen er minimaal 6600 nieuwe woningen bij. Daar bovenop worden nog eens 3600 studentenwoningen gerealiseerd. Het merendeel daarvan, op de campus in de TU-wijk, moet al over drie jaar klaar zijn.

zondag 6 januari 2008

Gemeente Delft houdt niet van bomen

De gemeente Delft wil langs de Papsouwselaan 46 oude kastanjes van meer dan 40 jaar oud omhakken, aldus "Delft op zondag" van 6 januari 2008. Vreemd genoeg gaat het om versmalling van de rijbanen van de Papsouwselaan van 2 naar 1 rijstrook, waarvoor 46 kastanjes moeten wijken. Er is door de huidige wethouder Koning een beleidswijziging aangekondigd voor meer groen en minder omhakken van bomen. Blijkbaar heeft zij het rigoreuze omhak beleid van de gemeente nog niet om kunnen buigen. Maar het is nog niet te laat, de bomen staan er nog. De wethouder kan NU haar daadkracht tonen en het plan alsnog ombuigen voor behoud van deze prachtige 40 jaar oude kastanjebomen.

In TU-Noord zijn sinds 2003 al meer dan 1500 bomen omgehakt.

woensdag 2 januari 2008

Wethouder: Ikea-file geen probleem ......

... behalve het sluipverkeer via Delft-Noord en Delft-Zuid.

Bron: AD
DELFT - Voor Onafhankelijk Delft-raadslid Bianca van der Werf is ‘de maat vol’, maar verkeerswethouder Anne Koning (PvdA) ligt niet echt wakker van de herhaalde afsluitingen van de afrit Delft-Centrum van de A13.
Extra maatregelen komen er dan ook niet. Het is bovendien de vraag wat de gemeente kan doen: alleen sluiting kan een einde aan de files maken. Daar wordt echter niet aan gedacht. "Het is de vraag of je daarmee de files op korte termijn oplost," zegt Koning. Na deze vakantie zal het immers waarschijnlijk een stuk rustiger worden bij het woonwarenhuis.

Ook Rijkswaterstaat peinst er niet over te tornen aan de afspraken die met Ikea (en met de gemeente Delft) zijn gemaakt. "Sluiten van een bedrijf wegens verkeersoverlast is in Nederland nog nooit voorgekomen. Dat zal hier ook niet gebeuren," stelt een woordvoerster van Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Ikea gaat er vanuit dat de overlast komend voorjaar voorbij is.

Afbeelding: ANWB