maandag 31 oktober 2011

Ondernemingsraad TU neemt geen genoegen met halve toezeggingen bestuur

Overgenomen uit de Delta
Op zaterdag 22 oktober verscheen een groot artikel in de NRC over de TU Delft. Schokkende en minder schokkende gegevens denderden over de TU-gemeenschap heen. Uit de reacties blijkt dat de medewerkers vooral verontrust zijn over de slordige wijze waarop de TU Delft met haar geld omgaat.

De ondernemingsraad (or) heeft sinds jaar en dag onder meer aangedrongen op helderheid over beheers- en onderhoudskosten van ons vastgoed en over externe inhuur. Steeds weer heeft de or het college van bestuur (cvb) gewaarschuwd voor de gevolgen van onvoldoende informatie. Soms leidde dit tot aanvullende informatie, maar al te vaak kregen we de gevraagde informatie niet.

De TU Delft wordt gefinancierd door de belastingbetaler en moet zorgvuldig met het geld omgaan. De or wil ervoor zorgen dat dit soort uitspattingen in de toekomst voorkomen worden en wil bouwen aan vertrouwen en pleit voor meer transparantie.

De or wil op korte termijn dit onderwerp indringend met het cvb bespreken, en zal ook de andere punten uitvoerig aan de orde stellen. De or neemt geen genoegen met halve toezeggingen.

Dineke Heersma, voorzitter ondernemingsraad TU Delft

zaterdag 29 oktober 2011

Bij TU zijn Vakbonden 'verbaasd en verontrust'

Overgenomen uit de Delta
De lokale vakbonden bij de TU Delft zeggen verbaasd en verontrust te zijn over de inhoud van het NRC-artikel van zaterdag 22 oktober en de reactie van het college van bestuur daarop.
Lees verder in de Delta

donderdag 27 oktober 2011

TU: 'Er gaat altijd wel een keer iets mis'

Overgenomen uit de Delta van 27 oktober
Miljoenen gingen verloren met vastgoed, rijksgeld is niet rechtmatig uitgegeven en integriteit had niet de hoogste aandacht, schreef NRC zaterdag 22 oktober. Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg reageert. Lees verder in Delta.

woensdag 26 oktober 2011

Zijlstra roept bestuur TU Delft op het matje

Overgenomen uit de Delta van 26 oktober
Staatssecretaris Zijlstra vraagt de TU Delft om opheldering over beschuldigingen dat haar vastgoedbeheer en aanbestedingsbeleid niet deugen en dat de regels voor bijklussende hoogleraren en bestuursleden onduidelijk zijn.

De NRC bericht op 27 oktober o.a.:

De fracties van VVD, PvdA en SP willen van Zijlstra weten of het artikel aanleiding is nader onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van de bestedingen. Ook willen ze weten of de 300 miljoen euro overheidsgeld die de TU Delft jaarlijks krijgt, wel besteed dient te worden “voor het voeren van rechtszaken tegen de overheid en voor het betalen van bestuurlijke boetes voor te veel verdienende voorzitters”.

De TU heeft direct op 22 oktober een uitgebreide reactie gegeven, zie hier.

Citaat: "Het artikel over de TU Delft dat de NRC zaterdag 22 oktober publiceerde, schetst een vertekend en gedateerd beeld van de universiteit en bevat veel onjuistheden. De universiteit hecht grote waarde aan een correcte beeld en geeft hieronder een selectie van de belangrijkste punten die door de krant verkeerd zijn weergegeven."

zaterdag 22 oktober 2011

Ontluisterend beeld over bedrijfsvoering TU Delft

Overgenomen uit de NRC
De TU Delft maakt haar kennis te gelde. Maar ondanks de ondernemingszin gaat het financieel niet goed. Miljoenen gingen verloren met vastgoed, rijksgeld is niet rechtmatig uitgegeven en integriteit had niet de hoogste aandacht.

De TU distantieert zich van het artikel: "Het artikel over de TU Delft dat de NRC zaterdag 22 oktober publiceerde, schetst een vertekend en gedateerd beeld van de universiteit en bevat veel onjuistheden."

donderdag 20 oktober 2011

“Laat herkomstland studiekosten betalen”

Overgenomen uit de Delta; dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de internationaal georiënteerde toekomstvisie van de TU, de aantallen te verwachten studenten en het aantal benodigde DUWO studentenwoningen.

Als het aan Oostenrijk ligt, gaat het herkomstland van een student straks de kosten van diens studie betalen. Volgens geldende EU-regels betaald nu het gastland voor de opleiding van een buitenlandse student.
Net als in Nederland is ook in Oostenrijk discussie over de hoeveelheid Duitse studenten aan de universiteiten. Aan sommige opleidingen is vijftig tot tachtig procent van de studenten uit Duitsland afkomstig.

Volgens Europese regelgeving moeten studenten uit EU-landen allemaal onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten kunnen studeren in andere EU-landen.

De gouverneur van Salzburg, Gabi Burgstaller, heeft nu een voorstel ingediend bij Eurocommissaris Vassiliou om het land van herkomst van een student verantwoordelijk te maken voor de opleidingskosten. De student zelf betaalt het standaard collegegeldtarief dat zijn buitenlandse universiteit vraagt.

Eurocommissaris Vasilliou heeft Burgstaller geadviseerd opzoek te gaan naar medestanders. Mocht het plan er door komen, dan ligt het voor de hand dat de langstudeerregeling ook voor Nederlanders in het buitenland gaat gelden. De overheid is immers bereid tot het bekostigen van één bachelor en één master per student.

Staatssecretaris Zijlstra heeft deze zomer een werkgroep ingesteld die de kosten en baten van buitenlandse studenten in Nederland onderzoekt. De uitkomsten daarvan worden eind dit jaar verwacht.

zaterdag 15 oktober 2011

Luchtkwaliteit kan economie steden stilleggen

Overgenomen uit het AD
Als het Rijk niet snel wat doet aan de luchtkwaliteit in de vier grote steden, komen de economische ontwikkelingen daar stil te liggen. Die waarschuwing doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) namens de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in een brandbrief aan staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu.

De luchtkwaliteit in Nederland voldoet niet overal aan de wettelijke normen en zeker niet in de Randstad. De samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) levert niet de gewenste resultaten op.

De grote steden moeten voor 1 januari 2015 voldoen aan de wettelijke normen voor stikstofdioxide (NO2), maar in twee opzichten is de opgave groter dan tot op heden werd gedacht, schrijft de VNG. 'Allereerst zijn er meer knelpunten dan bij vaststelling van het NSL is voorzien, bovendien is de opgave aanzienlijk groter.'

'Substantiële bijdrage'
De bestuurders stellen dat zonder aanvullende maatregelen zich in 2015, vooral langs drukke verkeersaders in de grote steden, overschrijdingen blijven voordoen. Dat zou betekenen dat economische activiteiten daar stil komen te liggen. Daarom dringen de vier grote gemeenten aan op een 'substantiële bijdrage' van het Rijk om het zo ver niet te laten komen.

De waarde van stikstofdioxide is in de Randstad zo hoog dat het tijdig oplossen van de knelpunten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht met louter lokale maatregelen op een verantwoorde wijze onmogelijk is, vinden de bestuurders. Gemeenten zouden maar ongeveer 20 procent invloed hebben op de luchtkwaliteit, weet verantwoordelijk wethouder Alexandra van Huffelen (D66) van Rotterdam.

In de brief geven de vier gemeenten Atsma een aantal maatregelen ter overweging aan. Zo zou het fiscaal beleid meer gericht moeten zijn op het stimuleren van schoner vervoer en moeten schonere aandrijftechnieken worden bevorderd. Met de brief erkennen de vier gemeenten de kritiek van de Rekenkamers van Rijk en gemeenten op de aanpak van de luchtkwaliteit. (ANP/Redactie)

donderdag 6 oktober 2011

PvdA wil ander 'Verkeer door TU-Noord'

Te lezen op PvdA website
Voor de zomer is er in de Raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte uitgebreid gesproken over de te nemen maatregelen in het gebied TU Noord. Daarbij is voorlopig even een pas op de plaats gemaakt m.b.t. de ontwikkelingen voor de Mijnbouwstraat en het Poortlandplein. De PvdA heeft richting het College aangegeven dat ze naar andere mogelijkheden wil kijken voor de doorstroming van het verkeer door deze wijk.
Het College zal in het najaar daarop terugkomen.


In het Lokaal Verkeer en Vervoersplan (LVVP) wordt aandacht besteed aan een goede verkeersafwikkeling door de wijk TU Noord. In het huidige plan wordt het verkeer van Oost naar West en v.v. en van Zuid naar Noord en v.v. op een zo goede en snelle wijze door de wijk gestuurd. De PvdA heeft dit plan uit 2005 ook altijd gesteund.

Echter sinds twee jaar twijfelen we aan de geboden oplossingen uit het LVVP. Deze twijfel is mede ontstaan door de verkeers- en milieucijfers van de wegen in deze wijk. Met het huidige LVVP zien wij in de toekomst naar 2023 toe geen verbeteringen optreden in de verkeersbewegingen in deze wijk. Dit komt omdat het huidige LVVP auto’s juist stimuleert om via deze wijk te blijven rijden om van Oost naar West en van Noord naar Zuid te rijden.

De PvdA heeft samen met andere partijen, en ook in overleg met de buurtvereniging, gekeken naar andere mogelijkheden zoals het afsluiten van een aantal wegen. Daarmee wordt het echter binnen de wijk zowel beter op de ene plek als slechter op de andere plek.
Na doorrekening van deze alternatieven zijn we tot de conclusie gekomen dat we anders tegen het LVVP moeten aankijken. Om minder verkeer door deze wijk te laten gaan, moet er verkeer om de wijk heen worden geleid!
Dat betekent dat er op een andere wijze moet worden gekeken naar verkeersoplossingen voor TU Noord.

Afgelopen zomer hebben we een alternatief voorgesteld dat uitgaat van een andere visie, namelijk : Verkeer moet NIET door de wijk, maar het moet worden “gepusht” om er omheen te gaan. Natuurlijk moet bestemmingsverkeer wel in de wijk kunnen komen, maar doorgaand verkeer zou anders moeten gaan.

Wij hebben de volgende voorstellen:

• Betere bewegwijzering vanaf de A13; verkeer vanaf de A13 moet voor de richting Delft-Centrum anders worden geleid; vanaf de afslag Ikea naar de Koepoortgarage en vanaf de afslag Delft-Zuid via de Kruithuisweg, Provinciale weg en Westlandseweg naar de Zuidpoort- en/of Phoenixgarage.
• Verkeer van Oost naar West (Pijnacker-Westland) moet via de N470 rijden en niet meer over de Delfgauwseweg.
• dit kan niet zonder aanvullende maatregelen te nemen, zoals het instellen van 30 km wegen. Hiervoor komen de Nassaulaan, Julianalaan vanaf Oostplein tot Poortlandplein, Schoemakerstraat en Mijnbouwstraat voor in aanmerking. Door langzamer te moeten rijden op deze doorgaande wegen, stimuleer je automobilisten om andere (snellere) routes te zoeken buiten de TU Noord wijk.
• Verkeerslichten installeren op de Schoemakerstraat bij Delftechpark en bijvoorbeeld bij Chr. Huygensweg.
• Parkeergarage voor TU en TNO bij afslag Delft-Zuid bouwen, vlakbij de toekomstige tramlijn 19. Veel TU medewerkers rijden door de wijk heen naar de TU. Deze TU medewerkers moeten worden gestimuleerd om niet door de wijk te gaan rijden, maar via de afslag Delft-Zuid meteen de P-garage in te rijden en of te voet of met de tram naar hun bestemming te reizen.
• sobere rotonde op Poortlandplein of verkeerslichten. Sober om ervoor te zorgen dat het niet aantrekkelijk wordt om hier snel door te kunnen rijden, maar wel zodanig uitvoeren dat het ook geen stilstaande verkeersstromen oplevert.

Met deze maatregelen denken we dat het doorgaand verkeer gestimuleerd wordt om een andere route te kiezen, waardoor de wijk meer wordt ontzien.
Met de buurtvereniging en andere partijen hebben we hier over gesproken en deze voorstellen worden over ‘t algemeen als positiever voor de TU Noord wijk gezien dan het huidige LVVP.

Deze voorstellen zullen wij dan ook inbrengen in de najaarsvergadering waar over het LVVP en de wijk TU Noord wordt gesproken.