vrijdag 27 mei 2011

File in TU-Noord

Niets aan de hand met het verkeer in TU-Noord, dat wordt voortdurend beweerd door de gemeente.

Volgens de gemeentelijke berekeningen in de MER gaat er nog 40% meer verkeer komen over de Julianalaan, en die kan dat prima verwerken, mits het Oostplein wordt aangepast, aldus de gemeente. De bewoners weten wel beter, het staat er nu al regelmatig vast, zoals ook vandaag weer op vrijdagmiddag 27 mei 2011 om 18:00 uur. Wie heeft er gelijk? Laat de beelden spreken, het verkeer staat klemvast over 1,5 km tussen TU-bibliotheek en Oostplein.


donderdag 26 mei 2011

Voldoet TU-Ring bebording wel aan de wet?

Wat je ook vindt van de bebording op de TU-Ring, in alle gevallen geldt dat bebording op openbare wegen als Schoemakerstraat en Rotterdamseweg dient te voldoen aan het RVV, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Er zijn vele mogelijkheden in het RVV, maar de bebording die de TU op de openbare wegen heeft gehangen vertoont weinig gelijkenis met wat het RVV voorschrijft. Stelt de TU zich hiermee boven de wet?

BR

Uitslag LVVP discussie stiekem al bekend?

Op de nieuwe MEGA prive paal van de TU op de hoek Rotterdamseweg-Julianalaan staat pontificaal aangegeven hoe de oprit voor de A13 verlengd is met de Julianalaan-West. Prima, kun je snel even gas geven om goed op snelheid te komen.

De nieuwe routering is tegen alle afspraken over de verkeerscirculatie in dit deel van de Wippolder.
Verkeer dient zich conform de afspraken in het LVVP af te wikkelen via de Jaffalaan. Maar dit wil maar niet lukken. Natuurlijk ga ik ervan uit dat dit een foutje is dat snel wordt hersteld. Maar dat zal niet zo snel gelden voor de vervuiling van de openbare ruimte door deze paal an sich. Ik heb begrepen dat deze paal en de andere van de eigen TU prive Ring keurig vergund zijn. Hoe kan dit plaatsvinden? Terwijl er anno nu prachtige voorbeelden zijn van bescheiden bewegwijzering die beter leesbaar en sneller aanpasbaar zijn. TU laat u eens van uw technologische kant zien!

PD

dinsdag 24 mei 2011

Laagwaardige technologie met minachting voor de omgeving

Van de titel kan ik niet veel meer maken. De TU Delft is een bepalende factor in Delft. Duizenden woningen zullen in de wijk gebouwd worden om de studenten te huisvesten. De TU sluit haar Mekelweg af en versterkt het verkeersinfarct rond de campus. Er is geen oost-west verbinding meer en het verkeer moet omrijden om de faculteiten te bereiken.

De oplossing voor het verkeersprobleem is gevonden: wegwijzers. Met buitenproportionele borden, gewoon op en langs de openbare weg, tussen bomen, op kruispunten, boven het fietspad of over de weg. Zware stalen profielen torsen de borden.

Ik vind het een diskwalificatie van de studenten en bezoekers van de TU Delft, ik vind het respectloos naar de omgeving. De TU Delft heeft ook nog buren. Er wonen mensen rondom de campus die een bepaalde verwachting hebben van hun woongenot en niet willen uitkijken op een paal met reusachtig witte borden.

Ik ben benieuwd of de ambtenaren van de gemeente Delft dit hebben geweten toen ze de TU een brief stuurden dat bewegwijzering toegestaan is. Je kan toch niet toestaan dat er zonder bouwvergunning en welstandsoordeel dit soort borden over de weg worden geplaatst. Zij kunnen niet geweten hebben dat de borden van de TU dwars voor andere borden staan (Delftech, Hotels in Delft, ANWB fietsroutes). Zij kunnen niet toestaan dat je borden plaatst tussen bomen die straks gekapt moeten worden of zwaar gesnoeid omdat de borden niet goed zichtbaar zijn. Zij zullen toch ook hebben gekeken naar verkeersveiligheid; wat gebeurt er bij een zware wind, wat gebeurt er als een auto de bocht mist? En ook als je toestaat dat de borden alleen maar TU gebouwen aangeven, klopt er iets niet. Het enige wat nog naar de stad Delft verwijst is "Delft centre", in het Engels nota bene.

EvH

donderdag 19 mei 2011

Energieneutraal Delft in 2050?

De gemeente Delft wil in 2050 energieneutraal zijn. Gisteravond was er in de Haagsche Hogeschool een expertmeeting over de scenario’s die door het Delftse onderzoeksbureau CE opgesteld zijn om dat te bereiken. Deze scenario’s worden binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad om de richting van het toekomstig energiebeleid van de gemeente te bepalen.

Als eerste was er een duidelijke uitleg over het begrip energieneutraal. Een energieneutraal Delft in 2050 betekent dat de energie die nodig is voor alles wat er in de stad gebeurt, zoals wonen, werken, produceren, bouwen en verplaatsen niet meer komt van fossiele brandstoffen (lees olie/kolen/gas) maar uit duurzame energiebronnen (lees zon/wind/water/aardwarmte/biomassa).

Om dat te bereiken heeft CE diverse scenario’s opgesteld. Naast de basisvarianten zijn er drie keuzemogelijkheden, gebaseerd op de drie P’s (people, planet, profit), waarbij het er om gaat in wat voor maatregelen je als gemeente zou moeten investeren. Het eerste keuzescenario is “GROEN”: investeren in maatregelen die op dit moment zo efficiënt mogelijk de CO2-uitstoot reduceren en waarmee je dus kiest wat het beste is voor de planeet (planet). De tweede is “SAAMHORIG”: inzetten op maatregelen die zo gunstig mogelijk zijn voor de portemonee van de Delftenaren en die gericht zijn op een reductie van de energierekening (people). Derde is “INNOVATIE”: uitgaan van profit, wat wil zeggen dat je door te investeren in innovatie als voorbeeld voor andere steden kan dienen en daarmee niet alleen de energiehuishouding in je eigen stad op orde kan krijgen maar er ook nog geld aan kan verdienen. Het laatste en uiteraard duurste pakket was alle keuzescenario’s samen en dat kreeg de naam “KOPLOPER”.

Na de toelichting op deze scenario’s kwam er commentaar van twee experts. Andy van den Dobbelsteen (TU-Delft) toonde overtuigend de urgentie van het probleem aan: 1) Over 75 jaar is alle fossiele energie en alle uranium op. 2) De komende 15 jaar zijn cruciaal om nieuwe technieken te ontwikkelen omdat we na die tijd te weinig (fossiele) energie over hebben om de ingewikkelde apparaten te maken die nodig zijn om de energie van duurzame bronnen te oogsten. Douwe Jan Jouwstra (OPAi) overtuigde de zaal om niet af te wachten tot nationaal of Europees beleid de problemen voor ons ging oplossen maar om als stad zelf actie te ondernemen: “niet wachten op rugwind maar gewoon gaan fietsen”.

In de navolgende erg leuke discussie kwamen veel aspecten van het energievraagstuk aan bod: de winst die te halen is met energiebesparing op de bestaande bouw, maar ook nieuwe manieren van financieren en lenen om investeringen te stimuleren. Ook ging het over nieuwe allianties, anders besturen en de kracht van Delft als innovatie-stad. De brede discussie leidde ertoe dat wethouder Bolten in haar afsluiting van de avond kon vertellen dat zij met haar voorkeur geswitcht was van SAAMHORIG naar KOPLOPER, in mijn ogen een uitstekende keuze.

Het energievraagstuk is een van de meest belangrijke vragen waar onze samenleving momenteel een antwoord op moet geven. Het is geen linkse hobby van mensen die vinden dat je een trui aan moet trekken en de verwarming een standje lager moet zetten, maar gaat over de manier waarop we leven en hoe afhankelijk we zijn van energie. Fossiele brandstoffen zijn straks op. De hoop op revolutionaire ontdekkingen en nieuwe technieken om energie op te wekken is mooi maar ontdekkingen doe je niet zo maar, daar is veel tijd en geld voor nodig. Nu is dan ook de tijd om actie te ondernemen, anders is straks een trui aan trekken alleen niet genoeg.

Heleen Bothof

zondag 15 mei 2011

‘Geen Chinese toestanden in Delft’

Dat was de reactie van wethouder Milene Junius op de stellingname van sommige fracties in de Commissie SVR afgelopen donderdag: eerst bewegen en dan bouwen. Junius wil geen Chinese toestanden waarmee zij wilde aangeven dat zij niet brede boulevards gaat aanleggen die vervolgens lang leeg blijven. Deze uitspraak werd door sommige fracties als onacceptabel gekwalificeerd. Junius uitspraak was een slip of the tongue, illustratief voor de onmacht bij de politieke en ambtelijke leiding om meer richting te geven aan het complexe verkeersdossier in Delft Zuidoost.

Dat we een verkeer en milieuprobleem hebben in TU-Noord is al jaren genoegzaam bekend en de Raad heeft al de nodige pogingen gedaan om daar verandering in te brengen. VVD en D66 fractie hebben samen met de Belangenvereniging een notitie met ideeën aangedragen twee jaar geleden en afgelopen maanden heeft de PvdA fractie haar voorstel gedaan.

VVD, D66 en PvdA fracties dragen ideeën aan
De Raad van State heeft 2 jaar geleden het bestemmingsplan TU-Noord van tafel geveegd omdat er geen MER was uitgevoerd. Deze MER zou het platform hebben kunnen zijn om op verkeersgebied eindelijk een doorbraak te realiseren en bereikbaarheid en leefbaarheid met elkaar in balans te brengen. Op ambtelijk niveau is in de projectgroep MER intensief samengewerkt met de Belangenvereniging en zijn de ideeën uitgewerkt op basis van de verkeersnotitie van VVD en D66 van 2 jaar terug. Met als uitkomst een alternatieve oost-west ontsluiting. Maar al in september 2010 bleek, toen wij nog volop in de discussie zaten met de projectgroep, dat het MER rapport al gereed was en het ruimtelijk vastleggen van de oost-west verbinding in de MER inmiddels een gepasseerd station was. Wij hebben dat direct aangekaart bij wethouder Pieter Guldemond, maar zonder resultaat. De PvdA fractie heeft recent nog een ultieme poging gedaan dit te repareren met haar eigen plan. We weten inmiddels hoe het daarmee is vergaan: door Junius en Guldemond afgewezen in de Commissie SVR afgelopen donderdag.

6 jaar LVVP is 6 jaar stilstand gebleken
Helaas moeten we constateren dat in het 8 jarig bestaan van de Belangenvereniging in het dossier verkeer er vooral stilstand is geweest. We zijn nog geen steek verder in het zicht op een oplossing. Dit terwijl al in 2005 in het LVVP werd vastgesteld:
“Het TU-Noord gebied blijft na deze wijzigingen in de verkeerscirculatie zwaar belast. Zowel vanuit capaciteit als leefbaarheid is het gewenst dat minder verkeer via deze wegen naar de binnenstad rijdt. Er is geen eenvoudige oplossing te vinden voor het overbelaste netwerk in het TU-noordgebied”. “De oplossing zal gevonden moeten worden in het reduceren van het autoverkeer.”
Met andere woorden, in 2005 werd geconcludeerd dat ondanks alle LVPP maatregelen de situatie in TU-Noord onacceptabel zou blijven. Tussen 2005 en 2008 tijdens de hoogconjunctuur is er geen LVVP maatregel uitgevoerd. En nu de financiële crisis vertraagd maar hard toeslaat in de overheidsbudgetten wordt het LVVP noodgedwongen uitgekleed.
Dat is schrijnend als we weten dat de MER concludeert, dat de LVVP maatregelen niet eens voldoende zijn en dat er nog extra maatregelen nodig zijn.

TU-Noord blijft hoofdpijndossier zonder alternatieve oost-west ontsluiting
De LVVP maatregelen die overeind blijven hebben ten doel het sterk toenemende verkeer over de bestaande hoofdstructuur in TU-Noord te accommoderen. De geschrapte LVVP maatregelen voor Julianalaan West en Midden zijn de leefbaarheidmaatregelen. Het gevolg hiervan is dat in plaats van verkeersmijdende maatregelen alleen de LVVP maatregelen overblijven die het autoverkeer verder stimuleren in TU-Noord met verdere teruggang van de leefbaarheid.

De eerste ideeën en uitwerkingen voor een alternatieve oost-west ontsluiting zijn op ambtelijk niveau op tafel gekomen in de projectgroep MER en hadden juist ten doel bereikbaarheid en leefbaarheid met elkaar in balans te brengen. Maar deze zijn geen integraal onderdeel geworden van de MER. We kunnen niet anders dan concluderen dat de politieke en ambtelijke leiding niet bij machte is gebleken om daar meer richting aan te geven om op die manier een doorbraak te bewerkstelligen in het verkeersdossier TU-Noord. Een gemiste kans om bereikbaarheid en leefbaarheid met elkaar te verbinden.

Geen Chinese toestanden in Delft
De bewoners hebben het nakijken en dat is jammer. Het zal mogelijk tot verdere vertraging gaan leiden als gevolg van de onvermijdelijkheid van het vasthouden aan het wettelijk vastgelegde inspraakproces voor MER en bestemmingsplan Pauwmolen. Wat dat betreft moeten we Junius haar gelijk geven want de snelheid waarmee de Chinezen hun infrastructuur op orde weten te brengen hebben we in Delft Zuidoost nog niet kunnen waarnemen: geen Chinese toestanden in Delft

BR

zondag 8 mei 2011

Beginspraak, en daarna?

Vrienden en vriendinnen van de Delftse Botanische Tuin krijgen regelmatig Papyrus in de bus. Een erg leuk en informatief blad. In het voorjaarsnummer wordt verslag gedaan van het MER, geïllustreerd met een plaatje met beoogde nieuwe ontwikkelingen in het gebied tussen het kanaal, Julianalaan en Mijnbouwstraat.

De belangenvereniging TU Noord had gehoopt dat in dit gebied niet meer gebouwd zou worden. Wat ons betreft zou hier een stadpark mogen komen. Niet verstopt achter gebouwen, maar zichtbaar uitnodigend voor bewoners van zowel Delft Zuidoost als de binnenstad. Want aan een park van enig formaat en allure ontbreekt het dit deel van Delft, terwijl er wel steeds meer bewoners bijkomen. Duwo wil echter kost wat kost de maximale variant van het Voorkeursalternatief van het MER voor dit gebied uitvoeren: geen 275 maar 475 studentenwoningen en niet in bestaande gebouwen, maar in nieuwbouw. Dit is meer dan er nu gerealiseerd wordt aan de Balthasar van der Polweg, nabij de Rotterdamseweg: een massief blok van 55 meter hoog. Gezien de breedte van de in het plaatje dwars op het kanaal geprojecteerde bouwblokken denkt men wellicht aan een minder hoge variant. We weten het niet want de plannen worden in het geheim ontwikkeld. We hadden gehoopt op minder woningen en meer park, maar helaas. Wie betaalt bepaalt.

Duwo wil echter nog meer, aldus directeur Jan Benschop in zijn toelichting op 20 april in TOP. Behalve 475 studentenwoningen moet er naast het Kanaalhof ook 1700 m2 bedrijfsruimte en een International Student House (ISH) met voorzieningen voor buitenlandse studenten verrijzen. Beiden zijn functies die op deze locatie niet in het MER zijn meegenomen. Dit betekent dat niet is berekend hoeveel verkeer dit aantrekt en hoeveel extra parkeerplaatsen nodig zullen zijn. Om kort te gaan: Men weet dat het eigenlijk niet kan, maar doet gewoon. Triest dat steeds weer de grenzen van afspraken opgezocht worden en dat omwonenden alleen gehoord worden wanneer het moet, zoals met het MER. Het adagio van dit college van burgemeester en wethouders is beginspraak. Inderdaad, daarna houdt het op.

Illustratief voor hoe weinig belang het college hecht aan inspraak is het voorstel om voortaan zonder bemoeienis van de raad omgevingsvergunningen af te geven. Zie: http://ris.delft.nl/smartsite.shtml?ch=CBR&id=16057. We mogen blij zijn dat er nog mensen zijn die in Delft willen investeren, aldus de toelichting van het college op dit voorstel, en dan is het wel zo aardig om hen procedureel niets in de weg te leggen. Geldt dat ook als er tegen de afspraken, gemaakt tijdens de beginspraak, in gehandeld wordt? Zijn de bouwplannen voor ISH en bedrijfsruimte naast het Kanaalhof illustratief voor hoe met de randvoorwaarden van het MER zal worden omgegaan? Zeker is dat inspraak op bouwplannen, zelfs via de raad, de burger op deze manier wordt ontnomen.

M.M.