donderdag 30 juni 2011

VVD motie voor duurzame verkeersoplossing TU-Noord

VVD blog van 29 juni:
In het TU-Noord gebied blijft de gehele verkeerssituatie kritiek. In de MER is alles zo uitgerekend dat het net kan als alle plannen worden uitgevoerd. Op sommige plekken blijft de situatie ronduit slecht.

Dat wordt bevestigd in het onlangs verschenen voorlopige advies van de commissie voor de MER. Daarin worden de aspecten lucht, geluid, verkeer, duurzaamheid, leefomgeving en parkeren als onvoldoende, mager, te optimistisch, niet uitgewerkt of een zware ontwerpopgave gekwalificeerd. Dat zijn geen vertrouwenwekkende woorden in een advies waar het bouwen en ontwikkelen van 4800 woningen op gebaseerd is.

Gezien het advies van de Commissie voor de MER zijn aanvullende maatregelen waarschijnlijk. Indien die ruimte er niet is, is het verstandiger de vaststelling van het LVVP uit te stellen tot er meer duidelijk is over de MER en dan ALLE vereiste maatregelen in het LVVP op te nemen.

De vraag is of het college bereid is om meer tijd te nemen om met de betrokkenen naar een toekomstgericht en duurzaam verkeerssysteem te zoeken, waarin ruimte is voor groei van het verkeer of andere ontwikkelingen in de toekomst.
In de afgelopen periode zijn er veel initiatieven geweest voor oplossingen, vanuit de bewoners en ook vanuit diverse fracties. De VVD-fractie heeft het voorstel gedaan, dat aansluit op eerdere ideeën van de PVDA: maak een oprit van de Schieweg op de Kruithuisweg in de richting van de A13. Uit opgevraagde modelberekeningen blijkt dat het verkeer in de hele TU-wijk hiermee flink afneemt. Dat komt omdat het verkeer de meest directe weg de wijk in en uit kiest en het voorkomt een groot deel van de omrijders in de wijk richting de A13. Ook komt het de bereikbaarheid van het Delftechpark en Technopolis ten goede. Alle ideeën ten spijt, heeft het vooralsnog niet geleid tot enige aanpassing van de plannen. Reden voor de VVD om hierover een motie in te dienen.

dinsdag 28 juni 2011

Van doorstromen naar omstromen

Recent heeft de PvdA in Cie. SVR voorgesteld om in TU-Noord het principe van goede doorstroming door de wijk via de (geografisch) kortste route om te buigen naar doorstromen buiten de wijk om: van doorstromen naar omstromen. Wij kunnen ons vinden in deze aanpak. Als gunstige bijkomstigheid spaart het ook nog eens geld uit. Gaan PvdA, D66 en VVD samen met een stevige motie komen welke de gemeente sommeert tot uitvoering?

Wanneer dit het uitgangspunt zou worden in het verkeersbeleid, kan dat op verschillende manieren worden ondersteund. Het hoofdpunt daarbij is om de reistijd te vergroten waardoor de route minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand autoverkeer. Hierdoor worden alternatieven voor het doorgaande verkeer (b.v. de Kruithuisweg) aantrekkelijker en wordt de route door TU-Noord vooral de ontsluiting voor bestemmingsverkeer, hetgeen leidt tot minder verkeer, minder milieubelasting, grotere verkeersveiligheid en meer leefbare woonstraten.

Vele maatregelen zijn denkbaar om dit beleid daadwerkelijk in praktijk te brengen. Zomaar een greep:
- maak de route door TU-Noord een 30 km route;
- geen rotondes maar verkeerslichten, waardoor verkeer kan worden gedoseerd;
- aanpassing weginrichting door te versmallen, zoals in de Ruys de Beerenbrouckstraat); was als LVVP maatregel voor 2008 voorzien, is nog niet gerealiseerd;
- introduceren van plateaus bij kruispunten, b.v. een oversteek plateau bij Botaniestraat/Lipkenstraat, en plateaus op kruispunten Mijnbouwplein, Poortlandplein, Oostplein;
- geven van voorrang aan langzaam verkeer, dus fietspaden in de voorrang op al deze plateaus.
Fietsplateau Kruisstraat-Ezelsveldlaan
Fietsplateau Abtwoudseweg-Zuideinde

Ondersteuning door juiste bewegwijzering op A13, A4 en Kruithuisweg helpt daarbij, en is ook een LVVP maatregel, die nog niet is uitgevoerd.

Dit kan morgen beginnen en snel worden gerealiseerd. En behalve PvdA, waren D66 en VVD het hier 2 jaar geleden al over eens als te nemen zinnige korte termijn maatregelen, getuige de verkeersnotitie die zij toen met de Belangenvereniging opstelden: Bereikbaar Delft, Leefbare Wippolder.

Een stevige motie hierover door de Raad richting gemeente kan geen kwaad, als we weten dat het LVVP al van 2005 dateert, het plan van D66 en VVD uit 2009 dateert, en de PvdA hierin nu het voortouw neemt. Wie de schoen past trekke hem aan.

BR

donderdag 16 juni 2011

Bebebeginspraak

Beginspraak. Of eigenlijk be-be-beginspraak. Alle begin is moeilijk, zeker in Delft waar bewust bewoners betrekken bij beginspraak over bestemmingsplannen of bouwprojecten nog wel eens hapert. Eigenlijk gaat het om het goed regelen van participatie en inspraak. Ik kwam daarop bij het lezen van de Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Rietveld 109 waarin het volgende te lezen valt:
"De indieners van de zienswijzen stellen dat voor het bestemmingsplan ten onrechte geen inspraakprocedure is gevolgd." Het antwoord van de gemeente luidt: "Inspraak maakt geen deel uit van de wettelijke bestemmingsplanprocedure. Bij postzegelbestemmingsplannen wordt daarom geen inspraakprocedure gevolgd." Het begrip postzegelbestemmingsplan wordt echter nergens gedefinieerd, al hanteert de gemeente dit begrip dus wel. Op 26 juni 2008 heeft de raad ingestemd met een voorstel voor de implementatie van de Wet op de ruimtelijke ordening. In dat voorstel staat "Voor de grote ontwikkelingen kan bij afwijking van het vigerend bestemmingsplan medewerking worden verleend door een projectbesluit of een partiële herziening bestemmingsplan (postzegelplan). [...] Voor postzegelplannen alleen de formele procedure doorlopen, met dien verstande dat tijdens de periode van ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan een informatieavond wordt georganiseerd waar mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht." Met andere woorden, een gedeeltelijke herziening van een bestemmingsplan, waar het om vele honderden of zelfs meer dan 1000 woningen kan gaan, is een postzegelbestemmingsplan. En dus is inspraak niet nodig, laat staan beginspraak. Op deze wijze is bijvoorbeeld het bestemmingsplan Pauwmolen ook buiten de inspraak gehouden. Dit staat haaks op de wens van een groot deel van de raad en het uitgangsgpunt in de participatienota van de gemeente Delft uit 2005 (!). Hierin worden ruimtelijke plannen én de herziening daarvan expliciet inspraak-waardig bevonden. De Inspraak- en participatieverordening bepaalt verder dat voor elk onderwerp aangegeven moet worden of en hoe inspraak en participatie geregeld zijn. Wie de beraadslagingen van politiek Delft volgt ziet dat de voornemens bol staan van de wens tot beginspraak. (Hoe dit moet is overigens zeer moeizaam te achterhalen op allerlei diep verborgen plekken op gemeentelijke websites - een duidelijke webpagina met alle praktische informatie bijeen zoals de genoemde nota's en regelingen ontbreekt.) Recent is nog een motie aangenomen, en voor de zoveelste keer ligt er een nota van B&W die inspraak en participatie aankondigt. De ambitie daarin is in 100% van de gevallen "Een paragraaf over de toepassing van de Inspraak- en participatieverordening bij beleidsvoornemens." Is daarmee beginspraak geregeld? Hoe komt het dan toch dat het maar telkens niet wil lukken bij - voor de omwonenden - belangrijke plannen, of ze nu relatief klein zijn zoals de vier woningen aan het Rietveld 109, of groot zoals de 300 woningen van Pauwmolen? Eerlijk is eerlijk, er zijn gunstige uitzonderingen waarin bewoners aan tafel zitten en mee mogen praten (inspraak) of in een enkel geval zelfs mee mogen ontwerpen (participatie). Er is alle aanleiding gezien de huidige malaise in de woningbouw om bewoners meer te betrekken bij de planvorming. Zo valt ook te lezen in het rapport Onorthodoxe maatregelen voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Het plangebied TNO Zuidpolder biedt een uitgelezen kans om bewoners te betrekken bij de planvorming. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Maar misschien komt hier wel een reusachtige "postzegel" en wordt er nog druk gestudeerd op de vraag hoe de inspraak dicht gelikt kan worden?
HdV

donderdag 9 juni 2011

Denk mee over een ludieke straatactie…voor de Julianalaan

Onder het motto ‘Ruil je stuntvlees in voor kattenvoer’ voerden recentelijk een aantal BN-ers een geslaagde straatactie uit. En het werkte; veel media aandacht en bewustwording bij het publiek. Zou het ook werken om aandacht te vragen voor onze straat? De straat, of eigenlijk de karakteristieke laan, die al 30 jaar geleden bij Koninklijk Besluit aangepast zou worden?

Vlinderjacht
Vorig jaar droomden wij, de bewoners samen met de gemeenteambtenaren, nog over een nieuwe inrichting van de Julianalaan West. Uren zijn besteed aan de mooiste plannen; de ingrediënten waren natuur, lage snelheid, geen bussen en zwaar verkeer voor de deur maar wel een strook voor vrolijke vlinders!

Medio 2011 is het dromen voorbij en haalt de gemeente Delft een streep door alle plannen. Mijn dagelijkse uitzicht op de bushalte blijft helaas werkelijkheid. Tussen plan en uitvoering zit een gat en dat vergroot het vertrouwen in de gemeente niet. Tijd voor een ludieke straatactie lijkt me, maar hoe?

Al surfend naar ludieke straatacties kwamen er voorbeelden naar boven zoals die van Loesje met als thema ‘Vecht voor je dromen’. Deze straatactie eindigde met een kussengevecht. Of wat te denken van het uitrusten van de wijkagent met een lasergun voor snelheidsmetingen zoals in de wijk Tanthof onlangs is gedaan. Of toch de herintroductie van de autoloze zondag maar dan de maandagversie? Kortom,
Wie wil meedenken en heeft frisse ideeën? Schroom niet en laat je horen…

YZ

woensdag 1 juni 2011

Pauwmolen en 5000 nieuwe woningen in Delft-ZO eenzelfde lot beschoren?

Datum: 01-06-2011 09:22, Bron: PropertyNL

BREDA - Het college van burgemeester en wethouders ziet geen mogelijkheden om de Bishop Tower aan de Claudius Prinsenlaan in Breda tot ontwikkeling te brengen. Het grote aantal bezwaarmakers (ruim 80), extra druk op het verkeer in het gebied, een gebrek aan financiële middelen en bouwprogramma zijn voor het college aanleiding om de planologische procedure voor de woontoren te stoppen.

Het oorspronkelijke plan Bishop Tower behelst een woontoren van 80 meter, bestaande uit 25 verdiepingen en is een ontwikkeling van Newcon Vastgoed uit Amersfoort. Het door Butzelaar en Van Son ontworpen plan bevatte 112 appartementen, commerciële ruimten, een ondergrondse parkeergarage van twee verdiepingen en parkeerplaatsen op de begane grond.
Samen met andere ontwikkelingen in het gebied, zoals de uitbreidingsplannen voor het Amphia Ziekenhuis en de bebouwing van het JEKA-terrein, zou het verkeer compleet vastlopen. Uit milieuonderzoek bleek dit alleen te verhelpen met grote, kostbare ingrepen in de (hoofd)infrastructuur (zuidelijke rondweg) van de stad. Voor deze ingrepen heeft de gemeente de komende jaren geen geld beschikbaar.

Dagelijkse file in TU-Noord

Dinsdag 31 mei rond half 6 in de avond opnieuw filevorming in TU-Noord.