donderdag 31 december 2009

SP wil inspraak van bewoners voor de plannen af zijn

Uit de SP krant "Delft speciaal" van december 2009.

vrijdag 25 december 2009

Sneeuw

Filmpje over sneeuwpret in TU-Midden. Als je niet op de bieb kan, dan maar op straat.

woensdag 16 december 2009

Inzamelen plastic


Ook in de west kant van de Wippolder, bij buurtsuper Hans Meijer aan de Rotterdamseweg, staat een inzamelcontainer voor plastic. Eerder stond al een bij de Prof. Krausstraat.

vrijdag 11 december 2009

Meer samenwerking bij natuuronderhoud

TV West meldt:
Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer gaan beter samenwerken om hun natuurgebieden die aan elkaar grenzen te onderhouden.
Het gaat dan om het gebied tussen de Delftse Hout, het Bieslandse Bos, de Dobbeplas, De Balij, Westerpark en Buytenpark. Samen vormen ze het gebied Buytenhout.
De samenwerking moet ervoor gaan zorgen dat het beheer en de ontwikkeling van de groengebieden goed op elkaar worden afgestemd. Staatsbosbeheer en het Natuur- en recreatieschap Dobbeplas werken ook mee.

woensdag 9 december 2009

Groen werkt als wonderolie

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw G. Verburg heeft een interessante toespraak gehouden over groen in de wijk. Er wordt in veel steden te weinig aandacht aan groen gegeven. En vaak is er te weinig groen per inwoner.
Lees het artikel of de belangrijkste passages hieronder.

Enkele passages uit de toespraak van minister Verburg

Beste wethouders, dames en heren,
[…] weet u dat in bijna 2/3 van de 50 grootste Nederlandse gemeenten in een straal van 500 meter om een woning, minder dan 75m2 groen aanwezig is? Terwijl de norm hoger is. En of dat al niet erg genoeg is: de verwachting is dat door de bevolkingsaanwas in de steden, de druk op het groen in de stad nog verder zal toenemen.
En dat zijn alarmerende berichten. Want groen draagt bij aan gezondheid, aan leefbaarheid, aan de regionale economie, aan het milieu. En aan ambities om gemeente CO2-neutraal maken. Tel uit je winst.
Groen levert ook een bijdrage aan het aanpakken van maatschappelijke problemen. En dat mis ik helaas nog te vaak in de discussies, ook in de media. Er wordt gesproken over werk, over scholing, over het opknappen van huizen, over veiligheid en over sociale samenhang en integratie. En natuurlijk, dat zijn allemaal hele belangrijke en zeer terechte aandachtspunten. Maar groen - en de aanwezigheid van groen - is ook onmisbaar.
Neem als voorbeeld stadsparken. Stadsparken zijn bij uitstek ontmoetingsplekken voor buurtbewoners. Op een bankje in het park, lekker in het zonnetje als het kan, leer je je buren beter kennen. Terwijl de kinderen samen spelen in het gras.
Verder draagt het samen werken aan het openbaar groen in de straat, of om de hoek, natuurlijk ook bij aan onderling contact.
[…] iedere inwoner van Nederland - moet kunnen terugvallen op groen om de hoek.
Dames en heren, groen zal werken als wonderolie. Daar geloof ik erg in, als zelfbenoemd minister van Stedelijk Groen. Maar deze wonderolie verspreidt zich niet vanzelf. Daar heb ik wel uw hulp bij nodig. Hulp die ik begin dit jaar al van 13 wethouders heb gekregen, en de hulp van u, de laatste 5 van de in totaal 18 wethouders met krachtwijken in hun steden.
Want nogmaals: investeren in Groen loont. Het is investeren in de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van de inwoners. En het is investeren in de leefbaarheid van de wijk.
En wat verder ook belangrijk is, het kan snel opgepakt worden. Veel groenprojecten kunnen bijvoorbeeld worden gecombineerd met al lopende projecten in de wijk: de renovatie van woningen door de corporatie,
Zorg dus voor meer groen in het leven van mensen.


Gaat Delft de groennorm van 75 m2 per inwoner op wijkniveau als ambitie vast leggen in de Structuurvisie Delft 2030 of het uitvoeringsplan daarvan? De SP heeft al aangegeven dit belangrijk te vinden: welke partijen volgen?

dinsdag 8 december 2009

Werk in uitvoering

Naar aanleiding van de blog: 'Gaat u rustig slapen' en berichten van onder meer Stadsbelangen en D66 wil ik iets kwijt. Een anonieme reactie gaf aan dat de opstopping veroorzaakt werd door het afsluiten van de Delfgauwseweg. Maar je kunt niet meer onder het mom van 'er wordt gewerkt' een verkeersopstopping goedpraten. Er wordt altijd wel ergens gewerkt en Delft is een exponent daarvan. Veel wegen hebben een kritische waarde voor de belasting, bijvoorbeeld de Schoemakerstraat. Deze wegen kunnen niets meer opvangen. Dat wordt bevestigd door het ingenieursbureau Arcadis dat een waarschuwing afgeeft in haar Milieueffectrapport (Ruimtelijke Structuurvisie 2030). Naast de hinder leveren verstopte wegen ook nog eens extra vervuiling op.

'Er wordt gewerkt' is een gegeven. Het college steekt de kop in het zand door toe te staan dat Delft regelmatig compleet op slot gaat. Hoe verkoop je de ondernemers, het onderwijs en burgers dat Delft nog verder verstopt?

EvH

woensdag 2 december 2009

Gaat u rustig slapen...Gaat u rustig slapen. Dat is ongeveer de boodschap van ons stadsbestuur in reactie op het verkeersplan TU Noord van VVD, D66 en de bewoners. Op 3 december spreekt de raadscommissie Ruimte en Verkeer over de plannen om in de Wippolder zo'n 5000 woningen er bij te bouwen. B&W heeft het alternatieve verkeersplan bekeken en geconcludeerd dat er geen aanleiding is om de ideeën van de bewoners, VVD en D66 over te nemen. Het verkeer groeit niet en we lossen de problemen op met kleinere aanpassingen, zo lijkt de stelling van B&W te zijn.


De werkelijkheid is echter anders. De foto's tonen een gemiddelde avondspits rond het Poortlandplein, vandaag 2 december. Uit tellingen van de gemeente blijkt juist dat het verkeer op de noordelijke Julianalaan fors groeit terwijl daar nu juist het grootste knelpunt voor luchtkwaliteit en geluid is. En voorlopig blijft als het aan B&W ligt. Voor de reconstructie van de Sint Sebastiaansbrug gaat de gemeente uit van 14.000 auto's per dag nu en 17.500 in de toekomst. De tellussen van de gemeente registreerden de afgelopen 5 jaar echter al 20.000 auto's per dag. Bij 25% groei wordt dit dus 25.000 auto's.


De nieuwe brug wordt op de groei gebouwd. Wordt het niet eens tijd de groei te zoeken in de kwaliteit van onze woonomgeving? In Julianalaan west wachten we al 32 jaar op de beloofde 30 km-zone. Rustig slapen? Alle ramen dicht...
HdV

Einde milieu zone? Was die zone er dan?


Op de Prof Telderslaan in de Wippolder staan twee verkeersborden. Het ene bord geeft aan, einde 30 kilometer zone en het andere bord geeft aan, einde milleu zone. Het bord wat aangeeft einde 30 kilometer zone staat al langere tijd op de prof Telderslaan en het bord einde milleu zone heeft de gemeente vandaag geplaatst.

Op zich niets mis mee ware het niet dat over het algemeen nog steeds 95 % zich niet aan de 30 kilometer houdt op de Prof Telderslaan. Het is nog steeds een race baan en sluipweg. De bewoners aldaar wisten niet eens dat er een milleu zone bestond laat staan dat deze ophoudt. Kortom erg vrolijk kan ik hier niet van worden.

Bron Bram Stoop, Onafhankelijk Delft

dinsdag 1 december 2009

Verstedelijking

Een prachtige foto van Hans de Vries die veel kwaliteiten van het verstedelijkte gebied bevat. Dynamisch, duurzaam en verbonden, het zit er allemaal in.

EvH

maandag 30 november 2009

Verdichting op de helling

Door: Hans van Tartwijk
Toen we hier kwamen wonen had de gemeente ongeveer 18.000 inwoners. Inmiddels is dat aantal stevig opgelopen tot meer dan 32.000. De woningen voor deze mensen zijn voornamelijk gebouwd in twee nieuwbouw wijken met ieder meer dan 3000 woningen.
De argumenten die voor het ontwikkelen van die wijken werden gehanteerd waren en zijn steeds dezelfde. Vooral het op peil houden van het voorzieningenniveau en de infrastructuur voor de (bestaande) inwoners worden genoemd als belangrijkste thema’s. En op het eerste gezicht lijken dat redelijke argumenten.
Iedere burger verlangt nu eenmaal goede voorzieningen en zal begrijpen dat daarvoor onder anderen belasting centen uit de o.g. heffing nodig zijn. Ook snappen ze best dat bepaalde schaalvoordelen ook gunstig zijn voor hen. Gunstig, áls die voordelen ook echt werkelijkheid worden.
Nu heb ik voor de eens gekeken naar de meest belangrijke voorzieningen in ons stadje en hoe die zich de laatste jaren hebben ontwikkeld. Het beeld is droevig stemmend. Een bevolkingsgroei van 14.000 mensen heeft geleid tot:
• Nauwelijks nieuwe infrastructuur, behalve het doortrekken van een tram lijn. De afslag om de gemeente vanaf de A2 binnen te komen staat inmiddels iedere dag vanaf 3 uur vast en is gevaarlijk
• Een verdubbeling van het autoverkeer met alle gevolgen voor de luchtkwaliteit.
• Geen aanpassing van bestaande infrastructuur waardoor op sommige aanrijroutes naar scholen en voorzieningen levensgevaarlijke situaties bestaan.
• Tekorten bij de gemeente om openbaar groen te onderhouden laat staan aan te leggen. Een beoogd park is inmiddels al jaren een overloopparkeerterrein van stelconplaten
• Geen nieuw winkelaanbod (behalve een kleine super) waardoor kwaliteit verschraalt en prijzen hoog blijven
• Geen uitbreiding parkeren in de binnenstad waardoor parkeren een doorlopende zoektocht is geworden
• Geen enkele nieuwe sportaccomodatie: Wachtlijsten van jaren voor tennis, hockey enz.
• Volle artsenpraktijken
• 1 nieuwe basis school en meerdere basisscholen met dubbele groepen in gebouwen die daarvoor niet de ruimte hebben. Geen ruimte voor aanvullende activiteiten
• Een nieuw stadskantoor en theater. Het stadskantoor hadden we al maar het moet gezegd, het theater is een echte aanwinst.
Klagen alleen helpt niet maar aandacht vragen wel. Vooral nu men, overal in Nederland zwaar inzet op verdere verdichting van steden en dorpen.
Die verdichtingsopgave is goed te begrijpen om redenen waarover het hierboven over ging. Alleen leert de geschiedenis ons dat men die verdichtingen los laat gebeuren van een analyse van de capaciteit en kwaliteit van de voorzieningen die de bewoners van al die inbrei loctaties nodig hebben en gaan gebruiken.
Je hoeft niet wetenschappelijk te onderzoeken om vast te stellen dat in veel gemeenten de grenzen van de capaciteit van die voorzieningen inmiddels ver zijn overschreden. Verdere groei van het aantal inwoners lijdt dan ook helemaal niet tot uitbreiding en verbetering van voorzieningen. De overheid bankiert er juist op dat ze daarin niet hóeft te investeren, het is er alllemaal al. Die redenering gaat dus helemaal mank.
Waar de overheid in het leven is geroepen om voor ons de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving te waarborgen en te verbeteren doet ze hier het tegenovergestelde. Het wordt alleen drukker, voller, vervelender, viezer en vooral stedelijker. Alhoewel de stad wat mij betreft een groot deel de toekomstige groei van de bevolking zal moeten opvangen kiezen veel mensen níet voor het wonen in een stad. Het sub-urbane milieu (of de typisch nederlandse versie daarvan) is wat ze graag willen. De keuzes die de gemeenten met dat soort milieus vaak maken maakt dat die dorpen en stadjes langzaam maar zeker toch stad worden.
Daar hebben die bewoners helemaal niet voor gekozen en dat willen ze eigenlijk ook niet. Het wordt tijd dat dat wordt onderkent en afgewogen bij beslissingen om gemeenten verder te verdichten ten koste van groen en een lage horizon. Welke concrete en harde uitbreidingen van de voorzieningen worden gekioppeld aan die uitbreidingen? Daar moet beleid voor ontwikkeld worden. De garantie voor die uitbreidingen zou voor bewoners een keiharde voorwaarde moeten zijn om inbrei projecten te ondersteunen.
Nu acteren mensen vaak als NIMBY Project-tegenstanders die het uiteindelijk toch verliezen. Ik zou zeggen : Sta op en kom op voor de kwaliteit van je woonomgeving en voorzieningen. Daar doe je niet alleen jezelf een lol mee maar de hele gemeenschap. Volgens mij is dat onderdeel van het zijn van een actieve en betrokken burger. De overheid kan dan uiteindelijk niet anders dan het stellen van nieuwe kaders bij verdichtings-projecten in bestaande dorpen en steden.

Hans van Tartwijk is directeur bij Trimp & van Tartwijk.

Noot: Met enkele andere kengetallen kan je dit ook toepassen op Delft. Lees A13 in plaats van A2 en neem een geringere groei van de bevolking.

donderdag 26 november 2009

"Geschoffeerde bewonersverenigingen"

De SP meldt op haar site:
26-11-2009 • Gisteravond heeft de SP Delft tijdens haar ledenvergadering de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Lieke van Rossum, nu ook al raadslid voor de SP, is lijsttrekker: "Ik ben erg blij met deze lijst en vind het een eer om hem aan te mogen voeren. Met deze club mensen staan we de komende 4 jaar sterk om van Delft een meer sociale, menselijke en democratische stad te maken. Een stad waarin mensen centraal staan, niet de papieren werkelijkheid van het stadsbestuur."

Wat de SP betreft staat de krant in Delft te vaak vol met geschoffeerde bewonersverenigingen, vrijwilligers waar niet naar geluisterd werd, en hoe het gemeentebestuur keer op keer teruggefloten werd door uitspraken van de rechter. Van Rossum: "Dat willen wij anders. De gemeente hoort Delftenaren te ondersteunen en echt met ze samen te werken; ze moet niet van bovenaf volledig uitgewerkte plannen over ze uit te storten.
Daarom wordt de titel van ons verkiezingsprogramma ook 'Mensen Centraal'."

maandag 23 november 2009

CO2 uitstoot Delft relatief gunstig

Verkeersnet schrijft: Een inwoner van Almere zorgt voor bijna tweemaal zoveel CO2 uitstoot voor zijn of haar mobiliteit als een inwoner van Amsterdam. Dit blijkt uit onderzoek dat adviesbureau Goudappel Coffeng op eigen initiatief heeft uitgevoerd naar het CO2-gebruik in de mobiliteit per gemeente. Leiden kent juist een relatief lage CO2-emissie per inwoner.
Ongeveer 20% van de CO2-uitstoot in Nederland komt voor rekening van verkeer en vervoer. De vervoermiddelkeuze is een belangrijke verklarende variabele voor de CO2-productie, maar veel belangrijker zijn de reisafstanden tot werkplek, voorzieningen en graad van zelfvoorziening van een stad. Op deze gronden scoort een stad als Enschede relatief goed, terwijl een stad als Amersfoort, met zijn mobiele bevolking een hoge CO2-productie per inwoner kent.
Een gemiddelde inwoner van Nederland stoot per jaar ongeveer 1100 kg CO2 uit als gevolg van het verplaatsingsgedrag. Dat komt overeen met de uitstoot van zeven autoritten op en neer tussen Amsterdam en Parijs. Het verschil in CO2-emissie per inwoner tussen een gunstig en een ongunstig scorende gemeente bedraagt een factor 3.Leiden, Amsterdam, Haarlem, Enschede Rotterdam kennen een relatief lage CO2-emissie per inwoner. Zwolle , Emmen, Amersfoort en Almere kennen juist een hoge CO2-emissie per inwoner. Bij de kleinere gemeenten scoren Vlaardingen, Almelo en Delft gunstig en Veenendaal, Hoorn en Hardenberg ongunstig. Gemeenten scoren vooral gunstig als het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets hoog ligt, wat bijvoorbeeld in Delft het geval is. Ook Veenendaal kent een hoog gebruik van de fiets voor de ritten binnen de eigen gemeente. Echter, de inwoners van Veenendaal maken relatief lange verplaatsingen die dit voordeel weer teniet doet.

zaterdag 21 november 2009

Kapvergunning of geen kapvergunning


Weer zijn een tiental bomen gekapt. Dit keer langs de Kruithuisweg t.h.v. de Rotterdamseweg.

vrijdag 20 november 2009

Tramlijn 19 verder vertraagd

Uit Delta van 19/11/2009
Het deel van tramlijn 19 van het Delftse station naar Technopolis dreigt op 1 januari 2012 niet af te zijn, meldt het AD. Om de tram te kunnen laten rijden is onderhoud aan de Sebastiaansbrug noodzakelijk, maar dit vindt wellicht later plaats door werk aan de spoortunnel. Volgens wethouder Anne Koning is het goedkoper en efficiënter om werk aan de Irenetunnel eerder uit te voeren dan gepland. Werk aan de brug zou dan moeten wachten om verkeerschaos te voorkomen.

"Bouwkunde blijft in TU-Noord"

Uit Delta van 19/11/2009
Nog dit jaar neemt het college van bestuur een besluit over de huisvesting van Bouwkunde. Een belangrijke optie is dat Bouwkunde in het huidige pand aan de Julianalaan blijft, zo liet het college al doorschemeren tijdens een gezamenlijk overleg met de ondernemingsraad en de studentenraad. Het pand is verkocht maar nog niet geleverd. Na de brand bij Bouwkunde is er veel geld in geïnvesteerd. “Afschrijvingen uitsmeren over een langere periode is aantrekkelijker”, aldus bestuursvoorzitter Dirk Jan van den Berg.

Wie heeft er gelijk: de ambtenaar of de ervaringsdeskundige?

Geachte leden van de gemeenteraad Delft,

Begin oktober hebben wij een zienswijze m.b.t. aanpassingen aan de oversteek Delfgauwseweg-Simonsstraat van de gemeente Delft ontvangen.
Op deze zienswijze hebben wij gereageerd met onze brief van 12 oktober jl. (deze brief is mede ondertekend door ca. 15 bewoners) en deze is mondeling door ons toegelicht op een bijeenkomst met o.a. dhr. Punt van het vakteam mobiliteit.
Wij als bewoners en betrokkenen hebben ernstige bezwaren tegen de manier waarop de gemeente de oversteek wil aanpassen.

Dat de oversteek veiliger kan, daar zijn wij het volledig mee eens, maar dit kan op een veel simpeler en voordeliger manier. Mevrouw Ann Karina Lassen (Simonsstraat 2) heeft hier al een voorstel gedaan met tekening.
Op 12 november jl. hebben wij opnieuw een brief van de gemeente ontvangen met een “nieuw” definitief voorstel en de mededeling dat de werkzaamheden 23 november gaan beginnen.
In deze brief werden al onze argumenten min of meer van tafel geveegd.

Wat ons hoogst verbaasd is de starre houding van de gemeente Delft, de onwil om rekening te houden met wensen van betrokkenen, en vooral de snelheid waarmee dit plan ter uitvoering wordt gebracht.
We hebben maandag 17 november getracht contact met wethouder Mevrouw Koning op te nemen maar deze was te druk om ons te woord te staan. Een medewerker van haar zei dat het besluit om de oversteek aan te passen reeds lang geleden was genomen.

Onze vraag is nu: kunt u deze zaak op 3 december a.s. behandelen in de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer, zodat de gemeenteraad van Delft een democratisch besluit kan nemen en wij als bewoners /betrokkenen onze bezwaren kunnen uiten.
Tevens vragen wij u als lid van de gemeenteraad van Delft om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de voorgenomen werkzaamheden maandag aanstaande een aanvang zullen nemen.

Hoogachtend, mede namens vele betrokkenen en bewoners

Omwonenden Delfgauwseweg/Simonstraat

woensdag 18 november 2009

Milieuzone TU-Noord


Op de site van Milieudefensie staat een artikel over controle op de milieuzone. TU-Noord krijgt een milieuzone, dat is heel goed. Het is ons nog niet bekend hoe de handhaving gaat plaatsvinden. Wij zijn benieuwd.

EvH

maandag 16 november 2009

Ikea groen???

Groen Links heeft onlangs vragen gesteld over de zeer slechte inpassing van Ikea in het landschap. B&W heeft daarop een antwoord met veel woorden gegeven, maar het komt er op neer dat Ikea zich zonder gevolgen kan onttrekken aan de eerder opgelegde verplichtingen. Van een bedrijf dat zich graag zo groen profileert zouden we beter mogen verwachten.

Wij hebben eerder, in 2004 en 2006 gereageerd op de ontbrekende garanties voor goede landschappelijke inpassing van Ikea onder punt 8. "Natuur en landschap worden geschaad zonder dat zekerheid wordt geboden over mitigatie en compensatie." In de beantwoording van de zienswijze van de Belangenvereniging TU Noord schreef de gemeente toen het volgende:

Mitigerende maatregelen
- Voor de realisatie van IKEA zullen door IKEA mitigerende maatregelen moeten worden uitgevoerd binnen het plangebied. Deze zijn reeds meegenomen in het bouwplan van IKEA in overleg met de gemeente Delft.
- IKEA zal zorgdragen voor de landschappelijke inpassing van het gebouw aan de zijde grenzend aan het ecologisch weidegebied. Hierbij wordt de bestaande wal op de voormalige vuilstort doorgetrokken achter het gebouw van IKEA langs. “De blauwe doos” wordt zo vanuit het open weidegebied aan het gezicht onttrokken.
- Indien mogelijk wordt de parkeergarage voorzien van een vegetatiedak. Gezien de constructie is dit niet mogelijk gebleken.
- Realisatie van watergangen en een groene inrichting van de niet-bebouwde ruimte binnen het plangebied.
- IKEA zal, in samenwerking met de gemeente Delft, een educatieve route uitzetten waarbij wordt ingegaan op de natuur (belevingswaarde) en maatregelen die getroffen worden om soorten in en nabij Delft te behouden (soortbeschermingsmaatregelen).

Compenserende maatregelen.
- Als gevolg van de uitbreiding van IKEA zal ter compensatie een gebied minimaal 4 ha struweel en bos (herplantplicht) aangeplant moeten worden als zelfstandig gebied of aansluitend aan een groter bestaand geheel in de naast omgeving. Gezien de beperkte ruimte binnen het stedelijk gebied van Delft wordt nog gekeken in hoeverre dit gerealiseerd kan worden. De groencompensatie bestaat uit twee aspecten. In de eerste plaats wordt het gebouw met name aan de achterzijde zodanig ingepast dat storende aspecten aan de landschappelijke achterzijde zoveel mogelijk worden voorkomen.

Conclusie: de reactie heeft niet geleid tot aanpassing van het plan.


De fraaie toekomstige beloftes van de gemeente over extra groen en natuur in de Wippolder moeten dus niet op voorhand voor waar aangenomen worden.

Hans de Vries

TNO Zuidpolder ontpolderd


Het TNO terrein ligt al enkele jaren te wachten op een mooie toekomst, volgens B&W. "Delft hecht grote waarde aan het behoud en de versterking van de ecologische structuur van de stad. En juist in gebieden met een transformatieopgave, vormt ecologie een speerpunt." aldus de ontwikkelingsvisie TNO Zuidpolder (23 juni 2009). Zulke ronkende volzinnen van ontwikkelaars voorspellen meestal weinig goeds. Er moeten 2.400 woningen worden gebouwd, half zoveel als alle woningen in de hele wijk Wippolder.

De waarheid is dat in Delft nog geen stoeptegel gelicht is voor een groene bestemming (vraag aan B&W: Hoeveel niet-groene bestemming is omgezet in groene bestemming de afgelopen collegeperiode?).

Er komen ecologische zones van maar liefst 5 meter breed. "De primaire en secundaire ecologische verbindingen zullen moeten worden ingepast, rekening houdend met de structuur op het hogere schaalniveau." zo schrijven de gemeentelijke plannenmakers.

Frappant is echter wel dat het TNO-terrein zich dankzij de afwezigheid van de gemeente inmiddels heeft ontwikkeld tot een natuurparadijs. De Zuidpolder is door de afgravingen voorzien van mooie, natuurlijke plassen. Onbedoelde ontpoldering. De ecologie heeft ruimte gezien en zichzelf al ingepast. Natuur die niet uit de gemeentelijke plannen-koker komt: dat kan nooit lang goed gaan...

HdV

vrijdag 13 november 2009

TNO-Zuidpolders en MER Delft Zuid-Oost

De belangenvereniging TU Noord heeft gisterenavond ingesproken bij de commissie Ruimte en Verkeer. Het onderwerp was de (geheime) overeenkomst met de projectontwikkelaar met daarin onder meer de verdeling van de bovenplanse kosten (o.a. infrastructuur, regionaal fietspad). De gemeente verwacht dat de 1,5 miljoen euro die in het project gestopt wordt, terug te verdienen met de verkoop van de te bouwen woningen. Mocht de projectontwikkelaar failliet gaan, dan zijn de kosten voor Delft, want 'van een kale kip valt niet te plukken', aldus wethouder Koning. De projectontwikkelaar is toegezegd dat er 800 tot 2.400 woningen op het voormalige TNO terrein te bouwen zijn. Wij vinden het vreemd dat er vergaande afspraken gemaakt worden met projectontwikkelaars terwijl nog een MER doorlopen moet worden. Met dit soort afspraken ga je niet een MER in. De MER moet uitwijzen hoeveel woningen waar gebouwd kunnen worden en hoe je de infrastructuur daarvoor maakt. Afspraken met ontwikkelaars die later niet nagekomen kunnen worden kosten Delft geld en goodwill. Dat hadden we moeten leren van gemaakte afspraken en gewekte verwachtingen van oud-wethouder Grashoff (GroenLinks). Jammer dat je tot de Raad van State moet gaan om dit uiteindelijk recht te zetten.

EvH

woensdag 11 november 2009

Veel oversteekplaatsen gezonder voor kinderen

Een veilige verkeerssituatie is belangrijker om kinderen voldoende te laten bewegen dan veel speelplekken en veel groen in een wijk. Dit concludeert TNO-er Sanne de Vries in haar proefschrift over beweegvriendelijke wijken voor kinderen. Zij onderzocht in tien stadswijken hoe het beweeggedrag van kinderen samenhangt met de inrichting van een wijk. De Vries adviseert stedenbouwkundigen en gemeenteambtenaren bij het (her)inrichten van wijken meer aandacht te besteden aan het creëren van een verkeersveilige omgeving. Het aanleggen van meer speelplekken is volgens haar niet voldoende om kinderen te stimuleren meer te bewegen.

Kinderen moeten elke dag minstens 60 minuten bewegen om gezond en fit te blijven. De Vries verrichtte metingen met beweegdagboekjes en geavanceerde stappentellers bij 350 peuters en 500 basisscholieren. Het merendeel van deze stadskinderen bleek onvoldoende te bewegen. Dit hangt onder meer samen met de verkeersinfrastructuur in hun woonwijk. Kinderen uit wijken met veel oversteekplaatsen bleken 3 tot 5 keer vaker naar school te lopen of fietsen dan kinderen uit wijken met minder oversteekplaatsen. Ook de aanwezigheid van fietspaden, trottoirs, parkeerplaatsen en rotondes kunnen het beweeggedrag van stadskinderen bevorderen.

Zie VU-site

Streetview en autoluw


De foto's van Google's Streetview zijn duidelijk vanaf een auto gemaakt. Op de overzichtskaart zijn de blauw omlijnde wegen in Streetview opgenomen. Helaas zijn het autoluwe centrum en Mekelpark niet gefotografeerd. Zo zijn ook enkele doodlopende straten en moeilijk bereikbare straten overgeslagen, maar ook (per abuis?) de wijk Delftzicht. Voor Streetview, ga naar Google maps, zoom in naar de straat en klik op meer > Streetview in het menu links naast de kaart.

maandag 9 november 2009

Beweegtuin en bewegen

Groenlinks heeft met succes gepleit voor een beweegtuin voor jong en oud op de plek waar voorheen DOK gevestigd was. De beweegtuin heeft een tijdelijk karakter, de uiteindelijke plannen voor het terrein zijn nog niet vastgesteld. Ook met andere eenvoudige maatregelen krijg je jong aan het bewegen. Het blijkt dat kinderen veel meer bewegen als wijken beweegvriendelijk zijn. 26 november verdedigt TNO-er Sanne de Vries op de VU haar proefschrift op dit thema.

EvH

zaterdag 31 oktober 2009

Luchtkwaliteit Delfts kruispunt ‘real-time’ gemeten


In het kader van het onderzoeksprogramma Advanced Traffic Monitoring (ATMO) heeft TNO meetgegevens verzameld die het mogelijk maken om de luchtkwaliteit beter te voorspellen. Daarmee is het mogelijk de gevolgen van verkeersmaatregelen op de luchtkwaliteit beter in beeld te brengen.
Meetlussen en camera’s die momenteel kruispunten bewaken, zijn niet in staat om op dit punt gedetailleerde gegevens te verzamelen. Het is dus wel nodig om betere sensoren in te zetten. Samen met TU Delft en Vialis voorzag TNO een kruispunt in Delft daarvoor van betere sensoren. De metingen van het sensornetwerk werden gecombineerd met camerabeelden en kentekenplaatherkenning, zodat de uitstoot van een auto in verband kon worden gebracht met zijn snelheid en met het type auto. De metingen waren gedetailleerd genoeg om high-emitters te identificeren, voertuigen die voor hun type en bij de gemeten snelheid buitengewoon veel uitstoot veroorzaakten.
Lees hier verder

vrijdag 30 oktober 2009

Verkeersplan TU-Noord omarmd?

Wethouder Anne Koning lijkt welwillend te staan tegenover het voorstel van D66 en VVD om op korte termijn maatregelen te nemen om de verkeersoverlast in TU-Noord aan te pakken. Dit bleek gisterenavond in de commisie vergadering.

Naar aanleiding van het verkeersplan dat VVD en D66 samen met de Belangenvereniging hebben opgesteld, en dat afgelopen dinsdag tijdens de algemene beschouwingen door D66 aan de wethouder werd aangeboden, vroegen D66 en VVD de wethouder gisteren op drie aspecten nader in te gaan:
1) Is zij bereid op korte termijn maatregelen te treffen om de verkeersoverlast aan te pakken?
2) Gaat zij tijdens de afsluiting van de Sebastiaansbrug de voorgenomen maatregelen uit het LVVP uitvoeren?
3) Is zij bereid het verkeersplan als input te gebruiken om het LVVP te herijken?

Voor de eerste 2 onderwerpen zegde Koning toe in december met een overzicht te komen in de commissie.
Voor het derde onderwerp zegde zij toe dit in de project MER voor Delft ZuidOost mee te nemen.

Ook suggereerde Koning om het verkeersplan te betrekken in de coalitieonderhandelingen in maart na de verkiezingen.

Gaat er nu dan toch iets gebeuren aan verbetering van de leefbaarheid a.g.v. van de verkeersoverlast in TU-Noord? We kunnen het bijna niet geloven na 6 jaar strijd vanuit de Belangenvereniging tot aan de Raad van State toe. Toch lijkt er een doorbraak te ontstaan, nu D66 en VVD het verkeersplan TU-Noord op de politieke agenda hebben gezet en Koning een draai lijkt te gaan maken. Wij zullen met grote belangstelling de verdere ontwikkeling nauwgezet blijven volgen.

BR

woensdag 28 oktober 2009

Metamorfose voor plint civiel

Een transparante luifel met één hoofdingang en een centraal restaurant moet de uitstraling van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen opvijzelen, schrijft Delta. De onderrand van het gebouw bestaat nu nog uit open onderdoorgangen, twee uitbouwen voor collegezalen en nieuwbouw voor Geowetenschappen. Een transparante luifel met één centrale hoofdingang, een campuscafé en een winkelruimte moet deze losse elementen verbinden. In de luifel zelf komen project- en vergaderruimtes.

Tram 19 na acht jaar nog steeds spoorloos

"Trammetje komt zo. Dat dachten Oras, AAG, VSSD en Stip in 2004, nadat de gemeente had besloten tot aanleg van de nieuwe tramlijn 19 over de (toen nog bestrate) Mekelweg. Vijf jaar later is de tramlijn er nog steeds niet." meldt Delta

Stijging aantal eerstejaars valt mee

"De stijging van het aantal nieuwe eerstejaars studenten is niet de voorspelde 35 procent, maar slechts 8 procent. Dat onthulde collegelid Paul Rullmann deze maand in een overleg met de studentenraad", schrijft Delta.
We lezen niets over een meevallende stijging aan behoefte voor studentenwoningen, waar DUWO enige tijd de alarmbel over rinkelde....

maandag 26 oktober 2009

Geslaagde wetenschapsdag botanische tuin


Zondag 25 oktober was iedereen welkom op de Delftse Wetenschapsdag. Bij diverse instellingen en bedrijven kon je je licht opsteken over wetenschap en technologie. Vooral de Botanische Tuin van de TU-Delft stond in de belangstelling. Het mooie weer zal daarbij zeker meegespeeld hebben. De TU-Delft had groots uitgepakt om kinderen op jonge leeftijd te interesseren voor een toekomst in de beta-wetenschappen. Er waren veel leuke dingen te doen. Thema was “Reis om de wereld met Bio”. Er was o.a. een speurtocht naar onbekende planten, je kon proefjes doen in het pretlab, men kon een ritje maken op het stoomtreintje door de tuin en nog veel meer. Leuk voor de kinderen en voor de ouders, die in het najaarzonnetje konden genieten van de Botanische tuin in herfstkleuren.
C.L.

Nuna 5

Volg de race van het Delftse team met de Nuna 5.


Foto's: Nuon Solar Team's photostream

dinsdag 20 oktober 2009

Kapelsbrug, vervolg


Het vernieuwde ontwerp (rechts op de foto) van de Kapelsbrug is vorige week donderdag aan de welstand voorgelegd. Op de presentatie is de brug nu voorzien van een bovenleiding voor de tram, dat was eerst niet getekend (niet zo duidelijk op de kleine afbeeldingen). De bomen die erop staan zullen pas over een jaar of 15 deze hoogte bereiken, want die worden allen gekapt. Mede door de bovenleiding en masten zal het 'oude' Gezicht op Delft nooit meer hersteld worden, zelfs bij een boogbrug. Wat mij betreft kunnen we dat aspect beter buiten beschouwing laten en de brug in zijn huidige omgeving beoordelen.

EvH

maandag 19 oktober 2009

D'66 en Sebastiaanbrug

Wat een verademing om de toelichting van D'66 te lezen, de spijker op zijn kop! Hier kan Groen Links nog wat van leren: wel ageren tegen de A4 (Minister van Asfalt) maar in eigen gemeente zie ik weinig initiatief.

zondag 18 oktober 2009

Dubbel Delft

Uit: Delft op Zondag, 18-10-2009
Eigenlijk is het al sinds de jaren zestig rommelig in dit deel van de stad, en dat is dan nog eenvoudig uitgedrukt. Na de sloop van de gasfabriek begon het.
Als gevolg van het in 1956 door de Gemeente Delft gepresenteerde ‘Komplan’ werd er in 1960 begonnen met het aanleggen van een weg die de nieuwe Sebastiaansbrug via de Nieuwe Kerk, de Langendijk, het Rietveld en de Vlamingstraat met de Reineveltbrug zou moeten verbinden. Een flink deel van de oude binnenstad zou hiervoor op de schop moeten. Eerst werd in 1962 en 1963 de weg richting Zuidwal om de gashouders van de Gasfabriek heen gedrapeerd.

Gelukkig werd het ‘Komplan’ van ir. Van Embden minder rigoureus uitgevoerd dan gepland. Een flink deel van de Zuiderstraat ging plat om de aansluiting van de Sebastiaansbrug op de noordkant van de Schieoever te realiseren. Uiteindelijk wist men met een scherpe bocht de Sebastiaansbrug aan te laten sluiten op de Zuidwal. Op de plek van de gashouders was – hoe kan het ook anders – de grond zwaar vervuild. Jarenlang was dit een terrein met een hek eromheen.

Uiteindelijk werd het nieuwe stadstheater van Delft er gebouwd, kwam er woningbouw aan de Zusterlaan en verrezen er in de loop van de jaren nog meer winkels, een bibliotheek, een bios en allerhande winkels. Vrij recent werd het winkelcentrum In de Veste uitgebreid met een nieuw plein, dito winkels en een beetje woningbouw. Ondertussen was er een plan bijgekomen: het doortrekken van de tram naar de TU-wijk en omgeving. En dat zorgde weer voor een probleem: de Sebastiaansbrug is oud en der dagen zat en dient een flinke facelift te krijgen.

Met als gevolg dat binnen afzienbare tijd de brug voor alle verkeer wordt gesloten. Voor een deel is dat nu al het geval. Ondertussen is ook de Ezelsveldlaan tot strak aan het water volgebouwd. Hoe strak het kan is op de rechterfoto te zien: héél strak. O ja, en dan is er ook nog wat te doen over de vorm van de brug ter hoogte van het Legermuseum, wil het theater er een zaal bij en gaat de tram later rijden dan gepland. Altijd wat te beleven in dit deel van de stad, zullen we maar zeggen…

vrijdag 16 oktober 2009

Gemeente organiseert haar eigen verzet

Nu het bestemmingsplan Sebastiaansbrug gisterenavond is aangenomen in de Gemeenteraad, kun je je afvragen hoe dit gaat aflopen. De wijze waarop PvdA wethouder Koning dit weet af te dwingen, roept een stevig Deja-vu gevoel op. We weten hoe het bestemmingsplan TU-Noord 2,5 jaar geleden zijn levenslicht zag in de Raad en we weten ook hoe dat is afgelopen. Het is vooral de wijze waarop dergelijke plannen in Delft nog steeds tot stand komen, wat burgers zo machteloos maakt en met lege handen achter laat. Ook dit keer waren er veel zienswijzen en uiteindelijk gebeurt daar bar weinig mee. Echte participatie, werkelijke uitwisseling van ideeen zou veel hebben uitgemaakt. Opnieuw een gemiste kans.
BR

dinsdag 13 oktober 2009

De Sebastiaansbrug en de PvdA (2)

Citaat uit Lokaal Verkeer- en Vervoersplan (LVVP) van juni 2005:
“Het TU-noord-gebied blijft na deze wijzigingen in de verkeerscirculatie zeer zwaar belast. Zowel vanuit capaciteit als leefbaarheid is het gewenst dat minder verkeer via deze wegen naar de binnenstad rijdt. De luchtkwaliteit en de geluidhinder blijven zorgelijk. Er is geen eenvoudige oplossing te vinden voor het overbelaste netwerk in het TU-noordgebied.
[…]
De oplossing zal gevonden moeten worden in het reduceren van het autoverkeer.
[…]
Mocht blijken dat de ontwikkelingen negatief zijn, zullen extra maatregelen worden voorgesteld die de omvang van het verkeer zullen beperken.”

Punt. Inmiddels zijn er bouwplannen bijgekomen, zijn infrastructurele maatregelen vertraagd en zijn de verkeersintensiteiten verder toegenomen.

PvdA's Koning handelt volledig in strijd met het LVVP
Vier jaar later, in de commissievergadering van 6 oktober 2009, stelt PvdA wethouder Anne Koning voor om de Sebastiaansbrug te verhogen en te verbreden. Te verhogen om de brug minder vaak open te laten gaan. Te verbreden, om de afwikkeling van het autoverkeer te versnellen nadat de brug open heeft gestaan. Praktisch gezien betekent dit, dat het nog gemakkelijker wordt om met de auto door TU-Noord te rijden. In plaats van reduceren van het autoverkeer, wat in het LVVP is afgesproken, wordt het de auto gemakkelijker gemaakt. Dit is volledig in tegenspraak met het LVVP.

Vijf meter minder breed kan
In plaats van 3 fietsstroken en 3 wegstroken, kan met 2 fietsstroken en 2 autostroken hetzelfde worden bereikt, waardoor de brug 5 meter smaller kan zijn. De wethouder beweert van niet, maar wilde niet ingaan op de vragen gesteld door D66 en SP en Leefbaar, omdat die te "technisch" waren. De dubbele autostrook richting binnenstad zou nodig zijn om rechtsaf verkeer naar de Ezelsveldlaan mogelijk te maken en om bij geopende brug het autoverkeer dubbel op te kunnen stellen. Maar er is bijna geen rechtsaf verkeer, al helemaal niet als de Kruisstraat straks wordt afgesloten. En voor het dubbel opstellen van wachtende auto's is geen verkeerskundige noodzaak, zeker als dat in de andere richting ook niet nodig is (want daar is maar een autostrook voorzien). Het lijkt er meer op, dat met deze dubbele strook het mogelijk wordt gemaakt om veel meer verkeer af te kunnen wikkelen in de toekomst.

Minder hoog kan
Provinciaal beleid zegt: nieuwbouw/verbouw van een brug moet op "Kruithuisbrug-hoogte". Om gemeentes daartoe te verleiden, betaalt de provincie graag mee, als je je als gemeente daaraan houdt. Maar wat gebeurt er, als je toch een lagere brug bouwt. Hooguit niet meebetalen door de provincie, de fietsbrug bij de Tweemolentjes kade is ook niet op "Kruithuisbrug-hoogte" gebouwd. Dit financiele gat kan worden gedicht met de meevaller als je de brug 5 meter minder breed maakt. Verkeerskundig is er ook niets op tegen om de brug 2 meter lager te maken in plaats van een meter hoger. Een 2 meter lagere brug is nog steeds hoog genoeg om het gros van de pleziervaartuigen door te laten. Het zal erg meevallen hoe vaak de brug open moet voor het enkele binnenvaartschip en het enkele hoge pleziervaartuig dat passeert.

Effecten
Met een minder brede en hoge brug wordt de route door TU-Noord voor autoverkeer wat minder aantrekkelijk, maar dat is nu juist wat Koning in haar LVVP nastreeft. Verder, het beste argument dat een smallere brug volstaat, kan simpelweg worden afgeleid uit de huidige situatie, die al meer dan een jaar tot geen enkel probleem leidt voor de doorstroming: 2 autostroken nadat werd geconstateerd dat de brug in slechte staat verkeert.
Een minder hoge brug is ook minder steil. Dat is goed voor fietsers, die zullen de brug minder mijden. Meer fietsverkeer is geheel in lijn met het Delftse beleid. Ook voor de tram is een minder steile brug beter. Een steile brug geeft problemen bij wegrijden bij natte rails en bladeren op de rails. Ook is een steile brug gevaarlijker, omdat de tram aan het eind een scherpe bocht naar links moet maken langs De Veste.
Eigenlijk kent een hogere en bredere brug alleen maar verliezers.

Halstarrigheid
Waarom houdt Koning zo halstarrig vast aan een hogere en bredere brug?
Ik kan het niet bedenken. Niemand wil dit, een formaat Kruithuisbrug in een woon- en winkelgebied, maar de PvdA wel, graag zelfs. D66, SP en Leefbaar zijn de enigen die het niet willen, CDA eigenlijk ook niet, maar lijkt morrend toch maar in te stemmen met dit plan. GroenLinks kan alleen bedenken, dat ze de brug minder vaak open wil en hem daarom hoger en breder wil.

Oordeel zelf
Beste kiezer, oordeel zelf wat het beste is voor uw wijk en laat uw stem gelden in maart 2010 bij de gemeenteraadsverkiezingen. En bedenk dat de PvdA dit willens en wetens er door drukt, zo berekenend als de PvdA is dat er geen meerderheid zal worden georganiseerd om dit onzalige plan van tafel te krijgen.
BR

sebastiaansbrug

Ook ik was bij de raads commissie vergadering. Heren en dames commissieleden: wat een gemiste kans! Die brede brug die er nu ligt is breed genoeg! De brug is ooit gemaakt om doorgaand verkeer van oost naar west te verwerken. Er liggen nu vier rijstroken. In de LVVP wordt gezegd dat deze route een wijk ontsluitingsweg zal/moet worden; dan heb je toch niet een nog bredere brug met 6 rijbanen nodig ? Verspilling van geld en tijd en aanbod cre-eert vraag, dus krijgen we nog meer auto's door onze wijk. Ten tweede: politieke partijen in Delft die zo tegen de verlenging van de A4 zijn, terwijl dit voorstel gewoon wordt aangenomen, die partijen snap ik echt niet.
AJS

woensdag 7 oktober 2009

De Sebastiaansbrug en de PvdA

Gisterenavond is in de commissievergadering een eerste stap gezet naar de vervanging van de Sebastiaansbrug door een brug van het formaat Kruithuisbrug. Met een bijna kinderlijk maar regentesk enthousiasme wist wethouder Anne Koning triomferend het concept bestemmingsplan af te dwingen.

De meeste partijen reageerden lauw. Alleen SP, D66 en Leefbaar Delft boden sterk inhoudelijk tegenspel, waar Koning niet van terug had en waar ze in de beantwoording haar ware gezicht liet zien. Inhoudsloos, zelfingenomen en regentesk. Koning toonde zich opnieuw een kind van haar PvdA, zoals ze ook hecht aan het pluche, ze wil graag nog 4 jaar door.
SP, D66 en Leefbaar Delft lieten in niet mis te verstane bewoordingen merken, dat ze niet gediend waren van Koning’s inhoudsloze beantwoording.

Peilingen
Gelukkig staan deze 3 partijen hierin niet alleen. Landelijke opiniepeilingen laten zien, dat de PvdA zal worden gedecimeerd in de verkiezingen en tot vijfde of zesde partij zal worden teruggebracht: van 33 naar 14 zetels in de Tweede Kamer als er nu verkiezingen zouden zijn. Wat SP, D66 en Leefbaar in Delft in het klein laten zien, laten de kiezers landelijk nu al zien: arrogantie, zelfingenomenheid en regentesk gedrag wordt door de burgers niet gepikt anno 2009. De moderne en open wijze van acteren door bijvoorbeeld D66 levert landelijk een stijging op van 3 naar 24 zetels.

Gebrek aan innovatie
De PvdA is blijven hangen in de vorige eeuw. Koning maakt het helemaal bont met haar plannen voor de Sebastiaansbrug, welke in de vijftiger jaren de aanzet was naar een verder niet uitgevoerd megalomaan plan om een autoweg dwars door de stad aan te leggen. Door nu voor te stellen deze brug te vervangen voor een van het formaat Kruithuisbrug begeeft Koning zich op de doodlopende weg van de ambtelijke dwaling van 50 jaar geleden.
Een totaal gebrek aan innovatie waar Nederland zo naar snakt. Delft Kennisstad is een loze kreet aan het adres van Koning.

D66, SP en Leefbaar helpen TU-Noord
Er is één lichtpuntje om dit megalomane plan van Koning bij te stellen, namelijk de kiezer die onverbiddelijk zal zijn. Trekken we de huidige landelijke opiniepeiling door naar Delft, dan zal de Delftse PvdA terugvallen van 11 naar 5 zetels, gelijk aan de omvang van het huidige CDA. Andere partijen zullen stijgen, waaronder D66 en SP en Leefbaar. En die verdienen dit ook gezien hun opstelling, niet alleen in dit debat maar in het algemeen de afgelopen jaren in het TU-Noord dossier.

De val van Koning en haar PvdA
Na decennia de PvdA in het bestuur van Delft te hebben gehad, is bestuur en ambtenarij zo verkokerd en verkalkt geraakt, dat de PvdA in de oppositie een verademing zal blijken te zijn voor deze stad. De kiezer zal spreken. Ik kijk nu al uit naar de val van Koning van haar pluchen troon en de eliminatie van haar partij uit het Delftse bestuur.
BR

Elektrisch vervoer op de campus ?


De parkeer capaciteit op de TU campus is momenteel ontoereikend. Om dit op te lossen wil de TU parkeergarages bouwen op de campus. Echter deze kosten veel geld, wat de TU momenteel niet heeft. Dit is de reden waarom de TU-Delft een alternatief plan onderzoekt.

In plaats op de campus te parkeren, wil men een groot transferium aanleggen in het zuiden van de campus. Vanaf deze parkeerplaatsen zouden de TU medewerkers dan met elektrisch transport naar hun werkplekken vervoerd kunnen worden. Alle vormen van elektrisch transport staan daarbij nog open.

Gaat de TU-Delft nu dan ook eindelijk een bijdrage leveren aan het duurzaamheids-vraagstuk in de gemeente Delft? Prima. Minder autobewegingen rondom de campus en verbetering van de luchtkwaliteit. Laten we hopen dat het niet alleen bij onderzoeken blijft.


C.L.

dinsdag 6 oktober 2009

Sebastiaansbrug

De tram gaat er komen, dat accepteren we. Dat die er snel moet komen begrijpen we ook.
Vanavond heb ik ingesproken over het nut van een bredere brug en het nut van een nieuw bestemmingsplan.
De kosten van het optuigen van een nieuw bestemmingsplan, het in procedure brengen e.d. worden gemaakt terwijl het misschien niet eens nodig is. Binnen de vigerende bestemmingsplannen had de brug waarschijnlijk ook hoger gemaakt kunnen worden. Ik heb een naar gevoel dat de brug uiteindelijk nog iets hoger wordt dan de voorziene extra meter. Het nieuwe bestemmingsplan laat het toe. En bovendien wilde de wethouder hier géén toezegging over doen. Wel over de breedte, maar ja, daar is al helemaal geen ruimte meer voor extra meters. Wat ook heel waarschijnlijk is, is dat de bomen aan de zuidkant, naast het voormalige ketelhuis het ook gaan ontgelden omdat de brug breder moet. Op een totaal van de honderden bomen die hebben moeten wijken voor de tram, kunnen die er ook nog bij.

EvH

zondag 4 oktober 2009

Platanus Hispanica: Nijmeegse lessen voor Delft

De prachtige plataan op de hoek Zuidplantsoen - Schoemakerstraat is niet meer. Gekapt, omdat de verlegde trottoirband de boomstam schampte. Dat paste niet onder de liniaal van de Delftse verkeerstechnici.
Jammer, ga eens op werkbezoek bij de Nijmeegse collega's om te zien hoe zij de tekenplank hanteren en de trottoirband durven weg te laten op de Heijendaalse weg. Misschien is het zelfs een idee om de gekromde Nijmeegse liniaal een keer te lenen om te bezien of een Delftse gekromde goot om de boom past. Er zit vast geen patent op deze Nijmeegse vinding; Delft Kennisstad kan er nog wat van leren.

zaterdag 3 oktober 2009

"Kaalslag van 10 monumentale platanen goed voor milieu"

Geniet nog even van deze prachtige platanen aan de Michiel de Ruyterweg, zolang het nog kan. Binnenkort gaat de zaag erin om plaats te maken voor het trace van de "milieuvriendelijke" tramlijn 19. Althans, met dergelijke fraaie beleidsfrasen wordt de aanleg van deze tramlijn gerechtvaardigd. Maar ja, nu er aardgasbussen in Delft rijden, valt er geen enkel milieuvoordeel meer te behalen met een tram. Dat is jammer van de extra 30 miljoen Euro die er aan worden besteed, maar ook jammer voor deze prachtige platanen en het welzijn van de bewoners uit de buurt. De volgende conclusie is gerechtvaardigd: tramlijn 19 is slecht voor het milieu omdat er 10 prachtige bomen weg moeten en de tram en aardgasbus hetzelfde milieuvoordeel hebben ten opzichte van de dieselbus.
Hieronder het straatbeeld dat ons te wachten staat na de bomenkap.

Zo doet Amsterdam het

Als de milieuzone in een gedeelte van de Wippolder komt, dan kan je camera's plaatsen voor de naleving.

donderdag 1 oktober 2009

Plant een boom

In Den Haag heeft de PvdA een site hier past een boom gelanceerd waarop je bomen kunt 'planten'. In Rotterdam is de site wensbomen.nl door GroenLinks gemaakt. Volgt Delft?

maandag 28 september 2009

Uitkijken

Eén keer wordt de container niet geleegd en je hebt na enkele dagen dit resultaat.

Uitkijk

Vanaf het nieuwe speeltoestel aan de Kanaalweg heb je een mooi uitzicht op de Botanische tuin.

donderdag 24 september 2009

Kruising Jaffalaan Rotterdamseweg

Foto ter ondersteuning van het eerdere bericht. Nu nog een listig kruispunt, het wordt vast beter als de Julianalaan 30km zone is en het kruispunt daarop aangepast.

EvH

woensdag 23 september 2009

Vernieuwde Jaffalaan bijna klaar

Al sinds enkele weken is de Jaffalaan weer open. In een bericht op de gemeentesite staat te lezen dat de officiele opening in oktober is.
"De Jaffalaan moet in de toekomst de huidige functie van de Julianalaan als wijkontsluitingsweg gaan overnemen.Dit is onderdeel van een wijziging van de verkeerssituatie in het gebied TU-Noord, waaronder het inrichten van een 30 km-zone op de Julianalaan. Als dit is gebeurd kan ook het kruispunt waarop de Jaffalaan, Julianalaan, Rotterdamseweg en Van Barenstraat aansluiten, worden ingericht volgens de toekomstige situatie. Op het kruispunt komt dan een duidelijke scheiding tussen het 30km gebied van de Julianalaan en de doorgaande verkeersstroom van de Jaffalaan."
Wat is toekomst voor de Julianalaan? Maar toch weer leuk om te lezen dat het er aan komt.
Lees vollledig bericht
LB

donderdag 10 september 2009

Julianalaan West (tijdelijk ?) verlost van veel bussen

Gelukkig! De Julianalaan West is verlost van een hoeveelheid bussen. De Michiel de Ruyterweg is weer open en de nieuwe Jaffalaan kan nu ook echt gebruikt gaan worden.
Hopelijk gaat wat meer verkeer de Jaffalaan ontdekken of kan de gemeente het verkeer daar meer verkeer aktiever heen leiden. De marktkramenvervoerder heeft het helaas nog niet ondekt maar wie weet.....
Op naar de herinrichting van Julianalaan West.
LB

Studenten kamertekort 1949

In 1949 was de TU-Delft de enige technische universiteit. Het het aantal studenten aan de TU delft groeide in 1949 explosief naar 6000 studenten. Het gevolg was een capaciteits- en kamertekort. De oplossing toen was de bouw van een studentendorp. De oprichting van TU eindhoven en de TU Twente heeft voor een betere spreiding gezorgd. Misschien nu met het vooruitzicht van meer dan 20.000 TU studenten tijd voor de oprichting van de Amsterdamse TU ? Zie hier het nieuwsbericht uit het polygoonjournaal:

Polygoon journaal 1949
C.L.

woensdag 9 september 2009

“Wethouder wil miljoenen voor herstel TU-Noord”

Vrij naar het artikel op nu.nl “Kenia wil honderden miljoenen voor herstel oerbos

Delft - De redding van het meest monumentale deel van Delft gaat zeker miljoenen Euros kosten. De verantwoordelijke Delftse wethouder riep andere partijen woensdag op het geld beschikbaar te stellen, zodat het TU-Noord gebied in Wippolder kan worden hersteld.

De wethouder deed dat tijdens een donorconferentie op het hoofdkwartier van de Belangenverenging TU-Noord in Delft, de kennisstad van Nederland.
In het afgelopen decennium verloor het monumentale TU-Noord een kwart van zijn bomen, onder meer doordat opeenvolgende wethouders deals sloten met TU en projectontwikkelaars.
In TU-noord staan vele duizenden bomen, volgens nauwkeurige metingen gingen al meer dan 1500 bomen verloren.

Ramp

Een ecologische en menselijke ramp dreigt als gevolg van het afnemende aantal bomen. Een groot aantal inheemse soorten leeft in de monumentale bomen in het TU-Noord gebied.
Duizenden bewoners in TU-Noord en in Delft zijn voor hun welbehagen ondermeer gaan wonen en komen recreeren in het lommerijke TU-Noord.
Het TU-Noord gebied is een van de weinige plekken in Delft waar zo’n dichte concentratie van monumentale bomemn staat. De bomenkap op grote schaal in de afgelopen jaren heeft geleid tot verdwijnende soorten en veel onbehagen bij de bewoners.

Toerisme

De toerismesector, een van de pijlers van de Delftse economie, wordt ook geschaad door de bomenkap in TU-Noord.
De aantrekkelijkheid van het gebied neemt af. Op termijn kan dat leiden tot een afname van het aantal toeristen dat een bezoek brengt aan Delft.
De wethouder van Delft kennisstad lijkt de ernst van de situatie inmiddels te onderkennen en wil op grote schaal nieuwe bomen aanplanten in het TU-Noord gebied. Ook wil de wethouder de bestaande bomen beter beschermen.

Dwingen

Verder heeft de wethouder aangekondigd dat ontwikkelaars die zich niet houden aan de ecologische uitgangspunten, desnoods zal dwingen om weg te gaan.
De wethouder stuit daarbij op verzet van bestaande economische belangen in de Wippolder, die nog altijd veel invloed hebben in de voormalige TU wijk.
De tegenstanders van de wethouder dringen aan op schadeloosstellingen en willen garanties dat partijen het TU-Noord gebied niet onder dwang hoeven te verlaten.

Sebastiaansbrug +1m


Een nieuwe brug die een meter hoger is, had voor deze boot niets uitgemaakt.

evh

maandag 7 september 2009

Platanus Hispanica -1

De plataan aan het Zuidplantsoen heeft het veld moeten ruimen. De boom stond op de rand van het trottoir, danig in de weg om meer auto's over het Zuidplantsoen te laten razen. De boom stond er eerst, toen pas werd het trottoir ingetekend. En weer heeft een boom verloren. Een breder trottoir was naar mijn idee veel stijlvoller geweest en had de boom kunnen sparen.

Jammer, de boom stond er pas enkele tientallen jaren.

evh

vrijdag 4 september 2009

A4: "een prachtig ingepaste weg die niets oplost"

Aldus Schiedamse wethouder in NRC Handelsblad van 4-9-2009. "Het kabinet mag hebben besloten dat de A4 wordt verlengd, maar of het stuk snelweg er komt is onzeker", zegt wethouder Haan. "Ik kan nog niet zeggen of wij naar de Raad van State gaan. Daarover besluit de gemeenteraad. Ik verwacht van wel. In dat geval kan het goed zijn dat de Raad van State oordeelt dat de minister geen goede keuze heeft gemaakt uit de alternatieven." en "Deze weg betekent niets voor de bereikbaarheid van de Randstad." en "De minister wil kennelijk een stoer besluit nemen. Hij denkt dat het goed is voor zijn imago om voor 880 miljoen euro zeven kilometer snelweg aan te leggen. Dat is 1.257 euro per strekkende centimeter. Het wordt de duurste snelweg van heel Europa."
Ook de gemeente Delft is niet overtuigd. Het AD schrijft: "Het besluit heeft direct veel protest opgeroepen bij onder meer de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. Zij vrezen overlast en zijn bang dat het nu al drukke verkeersknooppunt bij de Beneluxtunnel straks dichtslibt. Liever zien zij dat de huidige A13 wordt verbreed. Ook de gemeente Delft wil dat."

zondag 30 augustus 2009

Haaglanden kiest voor aardgasbus; nu Delft nog

Volgens Maya Weirauch, beleidsmedewerker milieu, Stadsgewest Haaglanden (werkgroep rijden op aardgasbiogas), zullen in de nabije toekomst in Nederland 5 procent van alle bussen op aardgas rijden, waarvan een kleine 3 procent in en om Den Haag. Voordeel van de aardgasbus is dat hij aanzienlijk minder vervuilende uitlaatgassen produceert dan zelfs de schoonste dieselbus.
Haaglanden heeft van vervoerders HTM en Veolia geëist dat deze voor 2012 alle bussen op aardgas laat rijden. Dat zijn er zo’n 270. Bij HTM was eerst weerstand tegen het fenomeen aardgasbus (men is verknocht aan de geur van diesel), maar zelfs de directeur van HTM is nu ‘om’.

HTM en Veolia hebben ieder in een eigen concessiegebied. Vanaf dit weekend gaan de aardgasbussen rijden. Het stadsgewest hoopt dat de bussen zo snel mogelijk biogas gaan gebruiken in plaats van op aardgas.

De gasbussen zijn nog maar het begin. Het stadsgewest wil ook een netwerk opzetten van aardgastankstations, om bedrijven en particulieren met personenauto’s bestelbussen en taxi’s de mogelijkheid te bieden op aardgas te gaan rijden. Het stelt hiervoor 2,7 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Maya Weirauch zoekt nog naar investeerders die op bepaalde punten in de regio - waaronder de gemeenten Delft en Westland - een gastankstation willen neerzetten: weim@haaglanden.nl of (070) 750 16 06

Een investeerder voor een aardgas tankstation zal ook nodig zijn, want de bussen die Veolia in Delft laat rijden, zijn gewone dieselbussen en staan aan de Schieweg geparkeerd, zie link; en het zijn helaas nog dieselbussen omdat er geen aardgastankstation is in Delft.

Zie voor meer info deze link

woensdag 26 augustus 2009

Veolia rijdt op aardgas


Vanaf 30 augustus zal Veolia Transport de dienstregeling overnemen van Connexxion. Veolia zal in de regio Haaglanden met 130 gloednieuwe bussen gaan rijden met aardgas als motorbrandstof en zo ook in TU-Noord. Volgens Veolia is de fijnstofuitstoot van een gasbus verwaarloosbaar klein. Deze nieuwe aardgasbussen zijn zelfs zo schoon dat zij voldoen aan de meest strenge emissienorm (de Euro 6 norm) welke (waarschijnlijk) pas in 2013 wordt ingevoerd. De bus is 50% stiller, 90% minder roet en 90% minder NOx (volgens Veolia Transport)
Dit is goed nieuws voor TU-Noord. De ronkende en stinkende dieselbussen van Connexxion zijn we kwijt in onze wijk.

vrijdag 21 augustus 2009

Zoek het verschil

Wat is het verschil tussen het eerste plaatje (dat door mij is bewerkt) en het tweede plaatje?
Bron onderste afbeelding: Beeldkwaliteitsplan St. Sebastiaansbrug
Een antwoord staat in de eerste reactie.

EvH

donderdag 20 augustus 2009

Owee 2.0


"Wat ik hier allemaal meemaak is ongelooflijk. Gisteren gooide iedereen bier over elkaar heen. Geweldig. In Australië gebeurt dat niet. Ik heb twee jaar bij een universiteit aan de Gold Coast werktuigbouw gestudeerd. Die universiteit was heel saai" Bron: Delta

donderdag 13 augustus 2009

OWee


Komende week zal de TU wijk volstromen met nieuwe studenten. Ze krijgen een mooi programma, zie www.owee.nl.