dinsdag 13 oktober 2009

De Sebastiaansbrug en de PvdA (2)

Citaat uit Lokaal Verkeer- en Vervoersplan (LVVP) van juni 2005:
“Het TU-noord-gebied blijft na deze wijzigingen in de verkeerscirculatie zeer zwaar belast. Zowel vanuit capaciteit als leefbaarheid is het gewenst dat minder verkeer via deze wegen naar de binnenstad rijdt. De luchtkwaliteit en de geluidhinder blijven zorgelijk. Er is geen eenvoudige oplossing te vinden voor het overbelaste netwerk in het TU-noordgebied.
[…]
De oplossing zal gevonden moeten worden in het reduceren van het autoverkeer.
[…]
Mocht blijken dat de ontwikkelingen negatief zijn, zullen extra maatregelen worden voorgesteld die de omvang van het verkeer zullen beperken.”

Punt. Inmiddels zijn er bouwplannen bijgekomen, zijn infrastructurele maatregelen vertraagd en zijn de verkeersintensiteiten verder toegenomen.

PvdA's Koning handelt volledig in strijd met het LVVP
Vier jaar later, in de commissievergadering van 6 oktober 2009, stelt PvdA wethouder Anne Koning voor om de Sebastiaansbrug te verhogen en te verbreden. Te verhogen om de brug minder vaak open te laten gaan. Te verbreden, om de afwikkeling van het autoverkeer te versnellen nadat de brug open heeft gestaan. Praktisch gezien betekent dit, dat het nog gemakkelijker wordt om met de auto door TU-Noord te rijden. In plaats van reduceren van het autoverkeer, wat in het LVVP is afgesproken, wordt het de auto gemakkelijker gemaakt. Dit is volledig in tegenspraak met het LVVP.

Vijf meter minder breed kan
In plaats van 3 fietsstroken en 3 wegstroken, kan met 2 fietsstroken en 2 autostroken hetzelfde worden bereikt, waardoor de brug 5 meter smaller kan zijn. De wethouder beweert van niet, maar wilde niet ingaan op de vragen gesteld door D66 en SP en Leefbaar, omdat die te "technisch" waren. De dubbele autostrook richting binnenstad zou nodig zijn om rechtsaf verkeer naar de Ezelsveldlaan mogelijk te maken en om bij geopende brug het autoverkeer dubbel op te kunnen stellen. Maar er is bijna geen rechtsaf verkeer, al helemaal niet als de Kruisstraat straks wordt afgesloten. En voor het dubbel opstellen van wachtende auto's is geen verkeerskundige noodzaak, zeker als dat in de andere richting ook niet nodig is (want daar is maar een autostrook voorzien). Het lijkt er meer op, dat met deze dubbele strook het mogelijk wordt gemaakt om veel meer verkeer af te kunnen wikkelen in de toekomst.

Minder hoog kan
Provinciaal beleid zegt: nieuwbouw/verbouw van een brug moet op "Kruithuisbrug-hoogte". Om gemeentes daartoe te verleiden, betaalt de provincie graag mee, als je je als gemeente daaraan houdt. Maar wat gebeurt er, als je toch een lagere brug bouwt. Hooguit niet meebetalen door de provincie, de fietsbrug bij de Tweemolentjes kade is ook niet op "Kruithuisbrug-hoogte" gebouwd. Dit financiele gat kan worden gedicht met de meevaller als je de brug 5 meter minder breed maakt. Verkeerskundig is er ook niets op tegen om de brug 2 meter lager te maken in plaats van een meter hoger. Een 2 meter lagere brug is nog steeds hoog genoeg om het gros van de pleziervaartuigen door te laten. Het zal erg meevallen hoe vaak de brug open moet voor het enkele binnenvaartschip en het enkele hoge pleziervaartuig dat passeert.

Effecten
Met een minder brede en hoge brug wordt de route door TU-Noord voor autoverkeer wat minder aantrekkelijk, maar dat is nu juist wat Koning in haar LVVP nastreeft. Verder, het beste argument dat een smallere brug volstaat, kan simpelweg worden afgeleid uit de huidige situatie, die al meer dan een jaar tot geen enkel probleem leidt voor de doorstroming: 2 autostroken nadat werd geconstateerd dat de brug in slechte staat verkeert.
Een minder hoge brug is ook minder steil. Dat is goed voor fietsers, die zullen de brug minder mijden. Meer fietsverkeer is geheel in lijn met het Delftse beleid. Ook voor de tram is een minder steile brug beter. Een steile brug geeft problemen bij wegrijden bij natte rails en bladeren op de rails. Ook is een steile brug gevaarlijker, omdat de tram aan het eind een scherpe bocht naar links moet maken langs De Veste.
Eigenlijk kent een hogere en bredere brug alleen maar verliezers.

Halstarrigheid
Waarom houdt Koning zo halstarrig vast aan een hogere en bredere brug?
Ik kan het niet bedenken. Niemand wil dit, een formaat Kruithuisbrug in een woon- en winkelgebied, maar de PvdA wel, graag zelfs. D66, SP en Leefbaar zijn de enigen die het niet willen, CDA eigenlijk ook niet, maar lijkt morrend toch maar in te stemmen met dit plan. GroenLinks kan alleen bedenken, dat ze de brug minder vaak open wil en hem daarom hoger en breder wil.

Oordeel zelf
Beste kiezer, oordeel zelf wat het beste is voor uw wijk en laat uw stem gelden in maart 2010 bij de gemeenteraadsverkiezingen. En bedenk dat de PvdA dit willens en wetens er door drukt, zo berekenend als de PvdA is dat er geen meerderheid zal worden georganiseerd om dit onzalige plan van tafel te krijgen.
BR

Geen opmerkingen: