zondag 19 december 2010

De MER als fopspeen?

Dit schrijft de gemeente in haar persbericht.
"Eindconclusie van het MER is dat de verschillende onderzochte ontwikkelingen haalbaar en mogelijk zijn en in bestemmingsplannen kunnen worden opgenomen. Dit kan als je de woningen op de juiste plekken ontwikkelt en voldoende aandacht geeft aan alle voorwaarden die in het MER worden beschreven."

Dat klinkt mooi, maar zegt weinig. De gemeente kan er namelijk alle kanten mee op. Als betrokken bewoner vraag je je werkelijk af, waar dit moet eindigen.

Verkeer
Op de route door TU-Noord staat elke spits het verkeer vast. In de MER wordt gesteld, dat zelfs met de gewenste verdubbeling van het aantal woningen het verkeer gewoon kan worden afgewikkeld. Echter, de cijfers in het MER geven aan, dat het verkeer gemiddeld toeneemt met 30% tot 50% en op sommige wegen tot 100%. Dat kan niet anders dan tot een verkeersinfarct leiden op de routes door TU-Noord, omdat het nu al dagelijks vaststaat.
Je vraagt je dan ook af wat het citaat van de gemeente in werkelijkheid betekent: "voldoende aandacht aan alle voorwaarden die in het MER worden beschreven". Alles op zijn beloop laten voldoet ook aan dit citaat.
En dat terwijl er zoveel goede ideeën zijn voor een andere verkeersontsluiting van het TU-Noord gebied; die ook bekend zijn bij de gemeente en notabene zijn doorgerekend door de gemeente. Daar is veel energie en tijd in gaan zitten.

Groen
In het klimaatadaptieplan is een groen stadspark bedacht door de bewoners. Daar is met veel enthousiasme aan gewerkt met alle stakeholders (DUWO, TU, Botanische Tuin, Techniekmuseum, gemeente, bewoners). Eigenlijk is iedereen voor om daar een hoogwaardig groen gebied met waterpartijen te ontwikkelen met veel minder nieuwe woningen (100) dan DUWO van plan is (500). Ook daar lezen we niets over in het MER. Als er ergens in TU-Noord een daad kan worden gesteld door de gemeente, dan is het wel in dit gebied: een stadspark in een prachtige monumentale setting met veel rijksmonumenten, midden in een woongebied, een ontmoetingspunt voor studenten, TU medewerkers, bezoekers en bewoners.

Fopspeen of niet?
Ik hoop niet dat de MER een fopspeen blijkt te zijn, en ik ga er ook vanuit dat dat niet zo is. De Raad van State heeft de gemeente indertijd veroordeeld en aangegeven, dat een MER noodzakelijk is. De Raad van State zal een fopspeen nooit accepteren.
En dat hoeft ook niet, als de MER het startpunt zou zijn voor een sterk vernieuwde kijk op Groen en Verkeer. Maar dan moet de gemeente daar wel vanaf nu concreet naar gaan handelen en niet opschrijven dat ze "voldoende aandacht geeft aan alle voorwaarden die in het MER worden beschreven". Want daar koop je als bewoner echt helemaal niets voor.

BR

zaterdag 4 december 2010

Sebastiaansbrug kan hoger, lager, breder en smallerDe gemeente schrijft:
03 december 2010 – De gemeente bekijkt verschillende varianten om de Sint Sebastiaansbrug in ieder geval geschikt te maken voor een trambaan in twee richtingen. Dat bleek donderdag 2 december 2010 tijdens een presentatie in de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte

De presentatie was een vervolg op de bekendmaking in juni dit jaar dat de gemeente de aanbesteding van de brug had ingetrokken. De commissie had toen onder meer gevraagd om een nieuw plan. Dat is er nog niet maar een voorstel wordt medio 2011 verwacht. Alle opties van nieuwbouw en een reconstructie van de brug worden daarin meegenomen.

Ook wordt gekeken naar het samenwerkingsverband van partners die bij de Sebastiaansbrug zijn betrokken. De gemeente en de provincie zijn samen eigenaar van de brug. Stadsgewest Haaglanden heeft ook een belang omdat tramlijn 19 over de brug moet rijden. De provincie wil het liefst een brug die een meter hoger is dan de huidige brug en stelt daar een subsidie van 50% van de meerkosten – die op zes miljoen worden geschat – tegenover. Maar de brug kan wat de gemeente betreft ook lager, smaller of breder. En ook een reconstructie van de brug is nog mogelijk. Hierover wordt een second opinion gevraagd aan de TU.

Wethouder Milène Junius liet de commissie weten dat de tijd wordt genomen om zorgvuldig naar de diverse varianten te kijken. Daarnaast vertelde ze dat de huidige verkeerssituatie op en rond de brug wordt bekeken en bovendien wordt onderzocht hoe vrachtverkeer geweerd kan worden.

maandag 29 november 2010

Vrachtwagens nog steeds grote vervuilers

25 november 2010 | Verkeersnet.nl

De verbetering van de luchtkwaliteit gaat minder snel dan verwacht werd bij de vaststelling van het NSL: Dat komt onder meer door hoger uitvallende emissies van het vrachtverkeer.

Dat blijkt uit het eerste monitoringsrapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Op basis van het NSL heeft de Europese Commissie op 7 april 2009 vrijstelling en uitstel verleend aan Nederland om te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Het NSL is er op gericht de grenswaarden voor PM10 uiterlijk 11 juni 2011 te halen en de grenswaarde voor NO2 uiterlijk 1 januari 2015.
De eerste monitoringsronde laat zien dat de uitvoering van het huidige maatregelenpakket in het NSL door rijk, provincies en gemeenten, leidt tot verbetering van de luchtkwaliteit. Met het maatregelenpakket dat in het NSL is opgenomen zal een groot deel van Nederland tijdig aan de normen voor luchtkwaliteit voldoen. Ook blijkt dat het aantal mensen dat aan hoge concentraties PM10 en NO2 wordt blootgesteld afneemt in de looptijd van het NSL.De verbetering van de luchtkwaliteit gaat echter minder snel dan verwacht werd bij de vaststelling van het NSL: Voor PM10 is vooral in de nabijheid van veehouderijen nog sprake van grote overschrijdingen. Voor NO2 laat de prognose een minder gunstige ontwikkeling zien dan de prognose bij de vaststelling van het NSL. Dit is onder andere het gevolg van hoger uitvallende emissies van het vrachtverkeer, waardoor de achtergrondconcentraties van NO2 aanzienlijk zijn gestegen.
Het gemotoriseerd wegverkeer is in ons land veruit de belangrijkste veroorzaker van NO2 knelpunten. Deze knelpunten bevinden zich hoofdzakelijk langs drukke verkeerswegen. Uit metingen is gebleken dat de emissiereductie van de nieuwste personen- en vrachtauto’s tegenvalt. Een generieke maatregel in het NSL, stimuleren Euro V vrachtwagens, heeft minder effect dan was aangenomen.
Het kabinet gaat nu inzetten op het terugdringen van de NO2 uitstoot door het stimuleren van Euro 6 (dieselpersonenauto’s) en Euro VI (vrachtwagens). Het stimuleren van Euro-6 is opgenomen in het Belastingplan 2010. Het Kabinet zal de aanschaf van dieselauto’s die voldoen aan de Euro-6 norm vanaf 1 januari 2011 financieel stimuleren door een korting op de BPM. Euro-6 dieselpersonenwagens hebben een zeer lage NOx/NO2-uitstoot vergeleken met alle oudere auto’s. Ze zijn reeds op de markt beschikbaar. Nieuwe modellen vrachtwagens moeten vanaf 1 januari 2013 aan de Euro-VI norm voldoen. Een jaar later geldt die norm voor alle nieuw verkochte vrachtwagens. Stimulering van Euro-VI zal naar verwachting kunnen plaatsvinden vanaf oktober 2011, aldus het ministerie. Deze maatregel is onder het vorige kabinet opgenomen in het NSL, om – in combinatie met stimulering Euro 6 – als compensatie voor het wegvallen van Anders Betalen voor Mobiliteit te dienen. Daarbij is aangegeven dat er een subsidieregeling in voorbereiding is. Verder zullen meer locatiespecifieke maatregelen nodig zijn voor knelpunten langs drukke verkeersaders in de stad. Daar moeten oplossingen worden gezocht die betrekking hebben op het verbeteren van de doorstroming, verminderen van verkeersvolume, mobiliteitsmanagement, schonere bussen e.d. Voor de lokale maatregelen is geld beschikbaar op de begroting, namelijk de 4e tranche subsidiegelden voor lokale luchtkwaliteitsmaatregelen. Deze zijn in 2008 indicatief verdeeld over de vier grote steden. In 2011 wordt de definitieve verdeling vastgesteld op basis van de dan aanwezige knelpunten, ook buiten de vier grote steden.

Via de website www.nsl-monitoring.nl kan men sinds kort terecht om te zien hoe het met de luchtkwaliteit in een regio of buurt is gesteld. De resultaten van de berekeningen met de monitoringstool zijn te zien op een topografische kaart waar op straatniveau kan worden ingezoomd.

zondag 14 november 2010

Een nieuwe Sebastiaansbrug. Deel 2: het ontwerp.

We schreven er al eerder over, toen in juni de aanbesteding voor de Sebastiaansbrug werd stopgezet. Tijd voor herbezinning. De brug moet vervangen worden en het plan was om deze dan gelijk breder en hoger te maken. In het gemeentelijke plan voor de verbrede Sebastiaansbrug (+ 2,7 meter) komen aan twee zijden fietspaden, waarvan één tweerichtingsfietspad. Dat fietspad is door de gemeente aan de oostzijde gedacht, maar mist aansluiting op de nieuwe fietsroute naar de TU wijk.

Wij denken dat het anders kan: veiliger, goedkoper en met behoud van een monumentale boom aan de noord-oostelijke zijde van de brug.
* veiliger vanwege een directe aansluiting van het tweerichtingfietspad tussen TU-wijk en binnenstad, namelijk aan de westelijke zijde van de brug i.p.v. de oostelijke zijde;
* goedkoper, vanwege het kunnen uitsparen van een autostrook;
* met behoud van een monumentale boom, omdat de brug smaller kan waardoor deze niet door de kruin van de boom loopt.
Zie onze eerdere blog voor de argumentatie en dwarsdoorsnede.

Dat een gedowngrade Sebastiaansbrug verkeerstechnisch toe de mogelijkheden behoort is in de MER voor Delft-ZO inmiddels aangetoond. Uit de achterliggende berekeningen met het verkeersmodel van de gemeente Delft is gebleken, dat een nieuwe oost-west verbinding die de woonwijken in TU-Noord mijdt, veel verkeer weghaalt van de Sebastiaansbrug (en de route door TU-Noord), waardoor de brug smaller kan worden uitgevoerd met een autostrook per richting.

Van bovenaf gezien ziet ons voorstel er uit als in de tekening hieronder.

BR

zaterdag 6 november 2010

MER-bijeenkomst Delft Zuidoost (2)

Tijdens de voorlichtingsavond werd ook kort stilgestaan bij parkeren in de wijk, wat voor rumoer zorgde in het publiek. Stadsbelangen is benieuwd naar de plannen die het college over dit onderwerp zal voorleggen aan de gemeenteraad ten aanzien van de ideeën die de TU aan het ontwikkelen is over betaald parkeren.
Studentenhuisvester Duwo is blij dat de milieueffectrapportage voor Delft Zuid-Oost bijna klaar is en dat er ruimtes zijn aangewezen voor drieduizend studenteneenheden.


Stadsbelangen schrijft op haar blog:
Eén ding werd deze avond wel duidelijk. Het TU gebied dreigt een dorp binnen onze stad te worden en dat is niet acceptabel. We hebben al een binnenstad met pollers afgesloten en dan straks ook nog een TU gebied met slagbomen? Of je hier als geboren en getogen Delftenaar op zit te wachten is de vraag. In de Wippolder in ieder geval niet.

DUWO wordt geciteerd in Delta:
“We kunnen nu verder met bouwen . Alle plannen die we hebben achter de faculteit EWI mogen doorgaan en er is plaats voor meer.”
en Delta schrijft verder:
Verder 'wringt voor Duwo de schoen op de Kanaalhof' in TU-Noord. Daar had de studentenhuisvester een nieuw gebouw met tweehonderd studentenwoningen voor ogen. Dat kan in het mma niet doorgaan, omdat het plan valt in een gebied dat is aangewezen als ecologische hoofdstructuur. “We begrijpen niet dat dat project helemaal wordt weggestreept. Het had best ergens anders in TU-Noord gekund.”

We gaan een interessante periode tegemoet, zoveel is wel duidelijk. Voor TU, DUWO en bewoners komt het er nu op aan met alle informatie uit de mer en achterliggende rapporten de juiste keuzes te maken die aan alle belangen recht doen.
Voor de bewoners is dit behoud en verbetering van de leefbaarheid van de wijk waarbij behoud van groen en goede oplossingen voor de verkeersontsluiting en parkeren belangrijke onderdelen zijn. Een overall visie voor Delft ZO voor Groen, Blauw, Grijs en Rood (Groen, Water, Verkeer en Bebouwing) is daarbij onmisbaar.

In de eerste reactie van de Belangenverenging is dan ook te lezen "Een duidelijke visie met bijbehorende ambitie moet worden uitgewerkt voor het gehele gebied. Dit hoeft geen dik rapport op te leveren en de visie kan op korte termijn, met hulp van bewoners vorm krijgen. Het proces van de Structuurvisie Delft 2030 concreet vertaald naar de eigen leef- en werkomgeving."

BR

woensdag 3 november 2010

MER-bijeenkomst Delft Zuidoost

Het is een tijdje stil geweest, maar op de achtergrond is veel gebeurd. De MER voor Delft Zuidoost is nu bijna af. Afgelopen maandag werden de resultaten aan 150 bewoners gepresenteerd in een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst in 'Lijm&Cultuur'.

Een aantal politieke partijen waren daar ook aanwezig en de eerste reactie laat zich inmiddels optekenen.

Zo publiceerde Laura Wytema van D66 een kort verslag op haar blog. Zij schrijft o.a.:
D66 wil dat het gebied de komende jaren transformeert tot een levendig gebied met multifunctioneel ruimtegebruik, verschillende woningtypen en veel ruimte voor groen.
De geplande bouw gaat zo min mogelijk ten koste gaat van openbare ruimte, water, luchtkwaliteit en verkeersdoorstroom. Nog voor de eerste steen gelegd wordt moet helder zijn of en hoe de ontsluiting van het gebied geregeld is.


Er is inmiddels een vertrouwensbasis gelegd tussen gemeente en de bewonersvereniging, dankzij deelname in het MER project waarin er een constructieve dialoog op gang is gekomen tussen gemeente en bewoners. Dat biedt perspectief voor het vervolg.
En dat is ook nodig want we gaan een nieuwe fase in waarin de echte keuzes gemaakt zullen gaan worden. Dan zal het er op aan komen of de vele inzichten die zijn ontwikkeld in het MER zullen worden omgezet in oplossingen, die de leefbaarheid van onze wijk ten goede komen.

BR

dinsdag 2 november 2010

Zicht op Delft weer minder

De bomenkap op de Zuidwal heeft vandaag plaatsgevonden. Er was al een kapvergunning afgegeven vanwege het verleggen van kabels en leidingen. In ieder geval weer een stukje minder groen dat wel gecompenseerd moet worden. Laten we hopen dat er snel weer bomen teruggeplaatst worden op de Zuidwal.

vrijdag 8 oktober 2010

Abtswoudsebrug

Donderdagmiddag om 4 uur. De brug is open gedraaid en tientallen fietsers en voetgangers staan aan beide zijden te wachten. Zodra de brug open gaat haast iedereen zich verder.

maandag 2 augustus 2010

'Tramlijn 19 rijdt pas in 2015'

Uit Delta
'Geen ruzie, wel overleg over tram 19'

Er is geen ruzie met stadsgewest Haaglanden over de komst van tramlijn 19 over de campus. Laat staan dat er sprake is van claims van het stadsgewest omdat de TU Delft niet zou willen meewerken of onder gemaakte afspraken uit wil.


Daarmee reageert secretaris Hans Krul van het college van bestuur op een artikel in de Delftse editie van de Haagsche Courant. Daarin staat dat 'bronnen in Haaglanden' zinspelen op een schadeclaim die 'richting' vijf miljoen euro gaat: 2,5 miljoen die de TU zou hebben gekregen voor aanpassingen van gebouwen omdat de tram gevoelige velden zou kunnen verstoren en de rest voor voorinvesteringen.

Ontstemd

Ook zou volgens die bronnen bij Haaglanden de Haagse verkeerswethouder Peter Smit, die portefeuillehouder verkeer en vervoer is bij Haaglanden, 'zeer ontstemd' zijn over een discussie die de TU heeft aangezwengeld. De aanleg van de tram loopt vertraging op tot 2015 door problemen met de Sebastiaansbrug. De TU heeft voorgesteld om tegen die tijd te gaan rijden met trams zonder bovenleiding, maar gebruik te maken van trams op bijvoorbeeld batterijen.

Mogelijkheden

Volgens Krul zijn er met Haaglanden gesprekken aan de gang over eventuele wijzigingen zoals het rijden met andersoortige trams. “In 2015 ziet de wereld er misschien heel anders uit en is het goed mogelijk om met trams zonder bovenleiding te rijden.” Hij houdt het erop dat er nu gediscussieerd wordt op ambtelijk niveau. In september is er volgens hem waarschijnlijk bestuurlijk overleg. “Dan gaan we de mogelijkheden verkennen. De vertraging biedt kansen om in te spelen op duurzaamheid.”

Volgens hem zijn er vanuit Haaglanden geen claims en komen die er ook niet. “We houden ons aan de afspraken en willen bekijken wat er daarbinnen mogelijk is.”

donderdag 8 juli 2010

Kruispunt Jaffalaan aangepakt


Uit de stadskrant Delft 25-06-2010:


Rotterdamseweg
Ook het fietspad op de Rotterdamseweg is een stuk veiliger geworden. Het tweerichtingen fietspad loopt vanaf de gemeentegrens en sluit nu aan op het tweerichtingen fietspad van de Jaffalaan. De oversteek van de Rotterdamseweg naar de Van Barenstraat wordt aangepakt. Allerlei aspecten zijn hierbij meegewogen, zoals groen, verkeersdoorstroming en veiligheid. De gekozen oplossing laat een fietspad zien aan de noordzijde van de Van Barenstraat, waarmee alle fietsers op een logischer plaats uitkomen op de oversteek over de Rotterdamseweg. Er wordt op dit moment nog gewerkt aan de technische uitwerking van de gekozen oplossing.

dinsdag 29 juni 2010

Betaald parkeren TU terrein uitgesteld

Het betaald parkeren op de campus loopt vertraging op. De TU heeft het daarvoor benodigde onttrekkingsverzoek bij de gemeente ingetrokken.

De universiteit had in januari 2011 betaald parkeren willen invoeren, maar dat wordt nu op zijn vroegst een jaar later. Reden is dat de nieuwe verkeerwethouder Milène Junius (CDA) opnieuw wil overleggen over de gevolgen van het betaald parkeren voor de directe omgeving van de campus.
Daarvoor was het nodig dat de TU het verzoek tot onttrekking van delen van het TU-terrein aan de openbare weg introk. Volgens Dick Gütlich van TU-vastgoed had de gemeente anders binnen afzienbare tijd een beslissing moeten nemen.
Maar wethouder Junius is daar nog niet aan toe. Ze wil eerst onderzoeken of er in omliggende wijken maatregelen genomen moeten worden, zodat die straks niet overspoeld worden door TU-medewerkers op zoek naar een gratis parkeerplaats.
Gütlich is niet blij met de nieuwe ontwikkeling. “We willen in 2011 samen met Duwo een bouwaanvraag indienen voor duizend studentenwoningen op parkeerplaatsen in TU-midden. Die parkeerplaatsen moeten van de gemeente gecompenseerd worden. Daarbij moeten extra parkeerplaatsen aangelegd worden voor de nieuwe woningen.”
Omdat er weinig ruimte is op de campus is het volgens de TU nodig parkeergarages te bouwen. Maar daar moet de automobilist dan wel aan mee betalen.
Het is nog onzeker of de bouw van studentenwoningen vertraging gaat oplopen. Overigens is de start daarvan niet alleen van de invoering van betaald parkeren afhankelijk. De TU en Duwo wachten met smart op de milieu effect rapportage (mer) voor TU Noord, waar vele studentenwoningen worden gebouwd. Ook die mer kan invloed hebben op de bouwplannen in het naastgelegen TU Midden.
bron: tu-delta

zondag 27 juni 2010

Relaxen op de campus

De bibliotheek van de TU is ook op zondag druk bezocht. En als het mooi weer is, kan je in de zon op het grasdak zitten. Het centrale deel van het Mekelpark is minder favoriet als plek om in de zon te zitten. Misschien komt daar verandering in als er (studenten)woningen worden gebouwd op het voormalige bouwkunde terrein.

zaterdag 19 juni 2010

Een nieuwe Sebastiaansbrug. Deel 1: de breedte.

De aanbesteding voor de St. Sebastiaansbrug is stopgezet. Tijd voor herbezinning. De brug moet vervangen worden en het plan is om deze dan gelijk breder en hoger te maken. In het plan voor de verbrede Sebastiaansbrug (+ 2,7 meter) komen aan twee zijden fietspaden, waarvan één tweerichtingsfietspad. Dat fietspad is aan de oostzijde getekend, maar mist aansluiting op de nieuwe fietsroute naar de TU wijk.


Verbeter de fietsverbinding naar de TU
Wij denken dat het beter en goedkoper kan. Een tweerichtingsfietspad aan de westzijde sluit wel aan op het fietspad op de Michiel de Ruijterweg. Dat is de route van de fietsers naar de TU wijk. De fietsers hoeven de tram minder te kruisen, wat de veiligheid bevordert. Door dit tweerichtingsfietspad een aftakking (gelegen tussen brug en begraafplaats) te geven naar de Kanaalweg, waardoor er een snelle, comfortabele en veilige route ontstaat tussen TU en binnenstad/station, hoeven fietsers de trambaan zelfs niet meer te kruisen.

Minder breed is goedkoper
En met het tweerichtingsfietspad aan de westzijde kan je binnen de 25 meter breedte van de huidige brug het plan realiseren: de brug wordt 2,3 m smaller t.o.v. de huidige brug en 4,2 m smaller t.o.v. het plan uit de stopgezette aanbesteding. Een smallere brug is goedkoper, niet onbelangrijk als net bekend is geworden dat vorig jaar 9,5 miljoen op de algemene reserve is ingeteerd en dat er structureel 30 miljoen moet worden bezuinigd.


Bereikbaarheid ook goed met 2 autostroken
Wat betreft het autoverkeer vinden wij 2 autostroken meer dan voldoende. Wij staan daarin niet alleen, ook D66 is die mening toegedaan, zie de blog van D66 fractielid Pauljan Kuijper. De TU vraagt om een extra autobrug over de Schie ergens ter hoogte van de Nieuwe Haven. Ook wij hebben dit bepleit in ons verkeersplan dat samen met VVD en D66 is opgesteld en waarvan de ideeën in de lopende mer-procedure zullen worden meegenomen. Een extra brug zal de hoeveelheid verkeer over de Sebastiaansbrug verminderen, waardoor ook niet meer dan 2 stroken nodig zijn. Maar de hoeveelheid verkeer was niet het belangrijkste argument in het bestemmingsplan om de brug 3 autostroken te geven. Het belangrijkste argument heeft te maken met afslaand en wachtend verkeer. Daarover meer in een volgend bericht.

BR

Losliggende tegels melden via de iPhone

Uit Verkeersnet
Initiatief van gemeente Delft

Losliggende tegel, gat in de weg of kapotte verlichting? Inwoners van gemeenten in heel Nederland kunnen sinds kort gemakkelijk zaken aan de gemeente doorgeven via een applicatie op hun mobiele telefoon: BurgerConnect. BurgerConnect is een applicatie op de iPhone. Wil een burger een melding doen bij de gemeente, dan geeft hij die door met zijn mobiele telefoon. Via GPS-coördinaten is direct bekend waar de melding vandaan komt en met de camera kan gemakkelijk een foto bijgevoegd worden. De gemeente heeft dan alle informatie en kan in actie komen.
De applicatie is te gebruiken door iedere burger en gemeente in Nederland, maar is een initiatief van gemeente Delft, Almere en ontwikkelaar appnormal.com. Delft en Almere spelen ook een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van de applicatie.
BurgerConnect werkt op dit moment alleen nog via de Apple iPhone, maar ontwikkelaar appnormal.com wil de applicatie dit jaar samen met de deelnemende gemeenten doorontwikkelen en de applicatie via alle smartphones beschikbaar stellen. Met de nieuwe technologie kunnen gemeenten sneller, makkelijker en vooral interactiever communiceren met inwoners. De technologie is eenvoudig te koppelen aan de bestaande systemen van de overheid, zodat gemeenten er gemakkelijk mee kunnen werken.

vrijdag 18 juni 2010

Sebastiaansbrug hoeft niet breder


De aanbesteding voor de St. Sebastiaansbrug is stopgezet. Tijd voor herbezinning. De brug moet vervangen worden en het plan is om deze dan gelijk breder en hoger te maken. In het plan voor de verbrede Sebastiaansbrug (+ 2,7 meter) komen aan twee zijden fietspaden, waarvan één tweerichtingsfietspad. Dat fietspad is aan de oostzijde getekend, maar mist aansluiting op de route naar de TU wijk. Een fietspad aan de westzijde sluit wel aan op het fietspad op de Michiel de Ruijterweg. Dat is de route van de fietsers naar de TU wijk. De fietsers hoeven de tram minder te kruisen, wat de veiligheid bevordert. En met het tweerichtingsfietspad aan de westzijde kan je binnen de 25 meter breedte van de huidige brug het plan realiseren.

zie ook Een nieuwe Sebastiaansbrug deel 1: de breedte

EvH

zaterdag 12 juni 2010

Utrechtse universiteit bezorgd over elektromagnetische velden door tram

Uit Delta en Driftstroom
De TU Delft was ooit helemaal niet zo happig op de tramlijn die het Mekelpark zou 'doorklieven'. Bovendien zou de tram elektromagnetische strooivelden creëren die meetapparatuur in de war zou brengen. Maar er kwamen oplossingen en dus omarmde de universiteit de tramlijn, om vervolgens keer op keer teleurgesteld te worden.

Ook in het Utrechtse vreest men de elektromagnetische velden als gevolg van de geplande tramlijn over de Uithof.

Expositie Biodiversiteit Botanische Tuin

Wetenschappelijk directeur van de Botanische Tuin TU Delft, Bob Ursem, opent op 25 juni de expositie Biodiversiteit.

De expositie vind plaats op de Botanische Tuin TU Delft, Poortlandplein 6, Delft, van 12:00 uur - 14:00 uur

Door de Verenigde Naties werd 2010 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Het doel is publiek bewustzijn te wekken voor de betekenis van biodiversiteit en het belang ervan voor de mens. Ook in de Botanische Tuin van de TU Delft wordt aandacht geschonken aan die gebeurtenis. In de Nieuwe Oranjerie wordt met tekst en beeld biodiversiteit vanuit verschillende gezichtspunten belicht. Daarnaast zijn delen van de Tuin ingericht op het thema.

In aansluiting op de opening zal gepresenteerd worden: Darwin’s Quest, vier lezingen bij een tentoonstelling.

De vier lezingen maakten deel uit van het educatief project Darwin’s Quest dat in 2009 centraal stond in de Botanische Tuin. Gehoor gevend aan de vele verzoeken werden de lezingen gebundeld tot een publicatie. Deze zal vanaf 25 juni verkrijgbaar zijn in de Museumshop bij de ingang van de Tuin.
Meer informatie:

Meer informatie over de expositie en over de publicatie ‘Darwin’s Quest, vier lezingen bij een tentoonstelling’ is te verkrijgen bij dhr. Bert van der Meijden, Botanische Tuin, tel: 015 278 1725, l.a.vandermeijden@tudelft.nl.

Bron: TU Delft

vrijdag 4 juni 2010

St. Sebastiaansbrug

Woensdag 3 juni maakte de gemeente bekend dat de aanbestedingsprocedure voor verhoging en verbreding van de Sint Sebastiaansbrug voorlopig is uitgesteld. Als reden wordt onder andere opgegeven het aantreffen van vervuiling en problemen met een kapvergunning.

Ik zie kansen om de brug niet breder en niet hoger te maken. Het kan allemaal: géén tweerichtingsfietspad aan de oostzijde, géén lange opstelstrook voor autoverkeer richting Ezelveldlaan (wat eigenlijk gewoon een derde rijbaan is) en géén verhoogde brug omdat er dan 7 boten extra per dag onderdoor kunnen.

De Sebastiaansbrug is een grote, alom erkende, fout uit de jaren 60. Gisterenavond nog noemde TU hoogleraar Maurits de Hoog de Sebastiaansbrug 'een barrière in het stedelijk weefsel'.

Er ligt weer een nieuwe kans om het te drukke autoverkeer in TU-Noord integraal aan te pakken. Dat is de boodschap die ik haal uit het persbericht. Wij wachten een uitnodiging van de wethouder af.

EvH

woensdag 2 juni 2010

De boot naar het station

Uit Delta
Een speciale veerdienst zou de geplaagde forensenroute naar het station kunnen ontlasten. Dat stelde dr.ir. Rutger de Graaf (Deltasync) tijdens een presentatie bij YesDelft.
De Nieuwe Haven als loopplank naar de campus – Beeld: DeltaSync

Hij was net terug uit New York en had daar gezien hoe mensen daar met veel plezier de boot namen naar een Ikea-vestiging aan het water. Om het ook plezierig te houden, werden de aankopen thuisbezorgd.

Terug in Delft heeft buslijn 40 naar het station te kampen met diverse wegomleggingen. De fietsen stapelen zich voor het station hoog op en de bouw aan de spoorzone is nog maar net begonnen. En dan hebben we het nog niet over de aanstaande renovatie van de Sebastiaansbrug.

In een zoektocht naar betere doorstroming van toeristen, winkelende massa's, forensen en studenten greep DeltaSync terug op vervoer over het water. Ir. Wenneke Lindemans riep in herinnering dat in vroeger tijden waterwegen een belangrijke rol hebben gespeeld in vrachtvervoer.

Een speciale veerdienst zou volgens De Graaf in de spits elke 2 minuten vanaf het station naar de Nieuwe Haven tegenover het gebouw van YesDelft kunnen varen, reistijd 5 minuten. De zelfde tien schepen (met 40 plaatsen) zouden buiten de spits toeristen kunnen vervoeren en in het weekend winkelende streekgenoten.

Lees verder in Delta

zaterdag 29 mei 2010

'Meer studentenkamers nodig in Leiden en Delft'

LEIDEN/DELFT - In Leiden en Delft is sprake van een zeer gespannen woningmarkt voor studenten. Dat blijkt uit het onderzoek 'Contrasten in de kamermarkt' dat minister Van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Integratie vandaag naar de Tweede kamer heeft gestuurd.

Vanaf 2003 is het aantal studenten met zo’n 28% gestegen en in de toekomst zal de vraag naar studentenkamers blijven stijgen. De komende jaren moet er dus lokaal meer woonruimte voor studenten komen.

Minister van Middelkoop pleit voor meer woonruimte voor studenten en wil dat gemeenten, studentenhuisvesters en onderwijsinstellingen daarvoor goed met elkaar samenwerken.

Uit Westonline

vrijdag 21 mei 2010

Ruzie over parkeerplaatsen

TU-ers, omwonenden en de Porceleyne Fles klagen over de auto's van medewerkers van de Haagse Hogeschool die hun parkeerplaatsen innemen. De academieraad van de Delftse vestiging van de hogeschool is een actie gestart die daar een einde aan moet maken.

Bovenop het dak van het hogeschoolgebouw is een parkeerplaats aangelegd voor medewerkers en bezoekers. De eerste tijd na de opening van het pand in de zomer van 2009 was het parkeren nog gratis, maar sinds drie maanden kost het 22 cent per uur, de helft van het uiteindelijke tarief. Sindsdien is de parkeerplaats leeg en zoeken medewerkers van de hogeschool in de aangrenzende woonwijk en in de TU-wijk een plekje voor hun auto's.

Dat leidt tot veel klachten, meldt de academieraad in een pamflet aan de ondernemingsraad van de TU. De academieraad vindt die klachten terecht. Ze blijkt vooral ontstemd over de manier waarop het betaald parkeren tot stand is gekomen. Volgens voorzitter Wim Hoogland heeft het dak in een laat stadium van de bouw onder druk van de gemeente een parkeerbestemming gekregen, omdat omwonenden vreesden voor parkeerproblemen.

De medezeggenschapsorganen hadden vervolgens inspraak willen hebben op het besluit parkeergeld te vragen, maar dat is niet gebeurd. Hoogland rekent voor dat personeelsleden straks 700 euro per jaar kwijt zijn aan 'in weer en wind op het eigen dak parkeren'. Hij meldt dat er in de woonwijk 'bijna dagelijks ruzie' is over parkeerplaatsen. “Klachten spelen wij door naar de hogeschoolraad. Ook die van TU-medewerkers.”

De ondernemingsraad van de TU is van plan de parkeerperikelen rondom de Haagse Hogeschool op de eigen agenda te zetten, meldt voorzitter Dineke Heersma. Zij vindt dat alle betrokken partijen met elkaar om tafel moeten.
Overigens is ook de TU van plan betaald parkeren in te voeren. Besluiten daarover moeten nog worden genomen, maar eerder meldde de universiteit dat parkeren in 2011 tien euro per maand zou kunnen gaan kosten en in 2012 twintig euro per maand. Hoogland hoopt dat ook zijn werkgever overgaat op dat tarief.

Uit TU-Delta

dinsdag 18 mei 2010

Met watertaxi naar TU-wijk?

Het historische watersysteem van de gemeente Delft biedt interessante mogelijkheden om ingezet te worden voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad. Door de fijnmazigheid van de grachten zijn vele locaties in de binnenstad per boot bereikbaar. De grote reizigersgroepen in Delft zijn (buitenlandse) toeristen die de stad komen bezoeken en studenten en medewerkers van de TU Delft en de omringende technische bedrijven. Alle grote toeristische attracties liggen direct aan bevaarbaar
water. Dit geldt ook voor het station en de TU-wijk, de belangrijkste bestemming voor forensen. Ook het winkelgebied van de binnenstad is goed over water bereikbaar.
Een transferium zou zeer geschikt zijn om de diverse bezoekersstromen te bedienen. Van de onderzochte locaties zou met name de locatie ter plaatse van de Nieuwe Haven geschikt zijn. Voor zowel forensen, studenten, toeristen en dagjesmensen biedt dit een oplossing. Deze locatie ligt direct aan de TU-wijk en een toeristische attractie. Het transferium is vanaf de A13 is snel te bereiken. Daarnaast kunnen passanten hier aanleggen en zo ook gebruik maken van het transferium. De reistijden naar het station en de binnenstad zijn concurrerend met conventioneel vervoer. Bovendien biedt het kansen een braakliggend terrein te transformeren en hierdoor het gehele gebied een impuls te geven door woonruimte en werkgelegenheid te creëren. Ten slotte levert het een bijdrage aan het oplossen van het parkeerprobleem in de TU-wijk.

Uit rapport: Deltasync Water voor Bereikbaarheid

Lees hier het rapport

maandag 10 mei 2010

Giro d' Italia in Delft

Heel even is de Giro in Delft geweest. Lang genoeg voor een grote opkomst en een enthousiast publiek.


maandag 3 mei 2010

Cultuurhistorisch groen, 16 groene parels

Het rapport over de 16 groene parels van Delft onderschrijft het belang van de Botanische Tuin in Delft.
Op bladzijde 64 valt te lezen: "De Botanische Tuin heeft een intrinsieke waarde als bewaarplaats voor zeldzame plantensoorten en daarmee het behoud en bescherming van de biodiversiteit op aarde."
Op de site delft-zo.nl staat meer te lezen over het stadspark naast de Botanische Tuin.

dinsdag 13 april 2010

De tuinman als uitvinder

De Botanische Tuin in Delft heeft zich onder leiding van directeur Bob Ursem ontwikkeld tot een centrum van technische innovatie. Planten inspireren Ursem tot het doen van uitvindingen. “We moeten planten gebruiken als leermeester voor harde techniek. Dan heb je per definitie de slimste, duurzaamste en energiezuinigste oplossing, want zwakkere oplossingen zouden de evolutie niet hebben overleefd". Vandaar dat biomimicry, het nabootsen van de natuur, bij Ursem hoog in het vaandel staat.

Hij is voortvarend in het samenwerken met allerlei onderzoekers van zijn universiteit, waardoor de tuin, in tegenstelling tot andere botanische tuinen en arboreta, niet in z’n voorbestaan wordt bedreigd. ,,Het leuke aan Delft is dat hier een technische-plantentuin is, met planten die economisch gebruikt worden door het bedrijfsleven. Dat zijn bijvoorbeeld vezelplanten, medicinale planten, en planten waaruit stoffen worden gehaald om daarmee nieuwe producten te maken, zoals plastics of oliën. Of bepaalde schorsen die een geluidsabsorberende werking hebben”.

Een van de vindingen is een toestel waarmee je taxol kunt halen uit naalden van de taxus. (Taxus, Cephalotaxus, Wollemia). Dit zogenaamde melken gebeurt met Elektrostatische hydrodynamische atomisering (EHDA), waardoor mini-druppels uit de plant worden onttrokken. Deze druppels bevatten basisstoffen voor o.a. anti tumor middelen: Taxol® en Taxotere®. Het grote voordeel van deze methode is dat de plant niet wordt aangetast. Daardoor worden bedreigde taxussoorten beter beschermd (o.a. de Noord
Amerikaanse Taxus brevifolia en de Japanse Taxus wallichiana).

Ursem benadrukt, naast het wetenschappelijke belang, vooral ook het maatschappelijke belang van botanische tuinen. Een schoon milieu, duurzaamheid en gebruik in plaats van verbruik zijn belangrijke uitgangspunten hierbij.

Uit Vroege vogels: http://vroegevogels.vara.nl/Gerelateerd-item.202.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=352929&tx_ttnews[backPid]=82&cHash=e27f0e99aa

woensdag 31 maart 2010

TU kan coalitieakkoord beïnvloeden

Uit de Delta
De Delftse wethouders zijn bekend, hun portefeuilles ook. Maar wat de komende jaren hun beleid wordt, blijft nog gissen. De coalitie wil eerst te rade gaan bij 'beeldbepalende partijen in de stad', zoals ook de TU.

Deze beeldbepalende partijen komen samen op 9 april. Namens de TU Delft is collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg uitgenodigd. Hoeveel invloed hij op het Delftse politieke beleid voor de komende jaren zal hebben, is volgens formateur Lucas Vokurka niet precies te zeggen. “Het wordt een akkoord van de vijf coalitiepartijen, maar we organiseren dit consultatiegesprek niet voor niks.”

Vokurka bedacht de gesprekken 'vooral om maatschappelijke thema's te verbinden met economische'. “De opgaven waar Delft voor staat vragen om nieuwe oplossingen, om andere keuzes én om samenwerking met alle partijen in de stad.” Vokurka hoopt de wethouders op 22 april te benoemen, mét coalitieakkoord erbij.

De namen van de wethouders zijn al een paar weken bekend: Lucas Vokurka (D66) krijgt de portefeuille financiën, onderwijs, dienstverlening en communicatie, Raimond de Prez (PvdA) gaat zorg en wijken doen, Saskia Bolten (GroenLinks) komt op participatie en duurzame ontwikkeling, Milène Junius (CDA) doet economie, verkeer en spoorzone en Pieter Guldemond (STIP) wordt verantwoordelijk voor de portefeuille kennisstad en ruimtelijke ordening.

zaterdag 27 maart 2010

Delft vernieuwt, nieuwe kansen voor iedereen!

Het nieuwe college en de portefeuilleverdeling zijn bekend, de inhoud van het programma nog niet. Wat zou het motto zijn van dit college? Ik heb vast een poging gedaan met de titel van dit stukje. Delft gaat de komende jaren op tal van plaatsen op de schop, er moet zwaar bezuinigd worden, er zijn oude en nieuwe politieke ambities en zodoende veel kansen voor vernieuwing. Hoewel het programma er dus nog niet is, valt uit de verdeling en naamgeving van de portefeuilles al iets op. We krijgen een wethouder voor participatie en duurzaamheid van een partij die de afgelopen jaren stevig aangedrongen heeft op meer participatie. Participatie betekent niet dat iedereen meepraat en zoveel mogelijk zijn zin krijgt. Het betekent wel een evenwichtige inbreng van alle belangen in het planproces. In de politiek ‘oude stijl’ zorgen de ‘sociale regenten’ voor het vertalen van de wensen van onmondige burgers. In de praktijk hebben sterke partijen als bijvoorbeeld projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties (die overigens steeds meer overeenkomst vertonen) het voor het zeggen bij woningbouwplannen. In deze tijd weten we wel dat dat eigenlijk niet meer kan, maar oude gewoontes zijn hardnekkig. We zien nog bijna nergens op een bouwbord de toevoeging “ontwikkeld samen met de bewonersorganisatie ...”, ondanks mooie voornemens om te groeien van inspraak naar “meespraak”.
“De kiezer heeft gesproken” is het cliché na elke politieke aardverschuiving. “Maar wat hij zei was niet erg duidelijk en daarom vullen wij het in” lijkt vaak de reactie bij een nieuw bestuur. Zo veel is dit keer duidelijk dat zowel D66 als Groenlinks veel belang hechten aan meer echte invloed van de burger. Denk aan de discussies over het referendum en de participatieverordening afgelopen jaren in Delft. Deze partijen hebben fors gewonnen terwijl de partijen die weinig op hebben met meer invloed voor de burger fors verloren hebben. De kiezer heeft dus op dat punt duidelijk gesproken.
De koppeling tussen participatie en duurzaamheid ligt daarbij voor de hand: milieu, sociale én economische aspecten bepalen het begrip duurzaamheid. Kortom, een portefeuille die op het lijf geschreven lijkt van Saskia Bolten. De portefeuilleverdeling maakt ook duidelijk dat ruimtelijke ordening meer is dan bouwplannen: het begint met draagvlak creëren in de samenleving – een taak waar het hele college verantwoordelijk voor is. Dat een jong talent als Pieter Guldemond de portefeuille ruimtelijke ordening heeft, zonder Spoorzone, zonder verkeer en zonder participatie, biedt daarom kansen voor een nieuwe formule. B&W moet daarbij niet alleen beoordeeld worden op de mooie ambities in het nieuwe collegeprogramma, maar vooral op de daden. Daden waarin ook bewoners meer verantwoordelijkheid krijgen én nemen.
HdV

vrijdag 26 maart 2010

Verkiezingsbedrog

We hebben een nieuw college van burgemeesters en wethouders en tot grote schrik en teleurstelling van velen is de portefeuille van Ruimtelijke Ordening (RO) naar de studentenpartij Stip gegaan. Deze partij heeft er nooit doekjes omgewonden. Zij zijn een belangenpartij voor studenten en willen slechts drie dingen: studentenwoningen, studentenwoningen en studentenwoningen, en vooral vlakbij de TU.
Het electorale succes van de overige coalitiepartijen bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en met name van D66 is mede het gevolg van enorme onvrede van de kiezers over juist het RO beleid: de irrationele verkeersoplossingen zoals bij de Papsouwselaan, de kap van honderden bomen, de uitbreidingsplannen voor de Wippolder met ruim 7.000 woningen en niet te vergeten het totale gebrek aan bevolkingsparticipatie of zelfs consultatie bij al deze plannen. Ook het CDA heeft de kiezer beloofd meer te doen aan groen: stem op ons , met ons in het college komt jullie stadspark er. En wat gebeurt er? De partijen die een coalitie wensen te vormen zijn snel bekend, even snel worden de personen genoemd die voor elke partij wethouder zal worden. Pas daarna wordt er over de invulling van de posten gepraat. Was omgekeerd niet verstandiger geweest? Want wat bleek, van deze toekomstige wethouders wilde (of durfde) niemand verantwoordelijkheid te nemen voor de meest controversiële posten RO en de Spoorzone.
Terwijl vooral D66, maar zeker ook Groen Links en het CDA, tijdens de verkiezingen gescoord hebben op onderwerpen die met deze post te maken hebben. Het resultaat is dat Stip overbleef als wethouder van RO nadat deze post enorm is uitgekleed door Verkeer en Spoorzone naar de Economie wethouder te schuiven. Met deze 25 jarige student als wethouder van RO zitten de TU en Duwo op de eerste rang bij de toekomstige ontwikkelingen van de Wippolder. De bewoners hebben alweer het nakijken. We zijn beland van regen in zware drup. Je vraagt je af wat is de zin is van het houden van verkiezingen als de partij die het meest heeft geprofiteerd van proteststemmen, jawel D66, geen verantwoordelijkheid neemt voor de reden van haar succes?

MM

donderdag 18 maart 2010

'Onderzoek naar glazen overkapping A13'

Vrij geïnterpreteerd naar een artikel in het Nederlands Dagblad.
Delft - Een glazen overkapping over delen van de A13 in de provincie Zuid-Holland zou een oplossing kunnen bieden voor de overlast van de snelweg.

Het Stadsgewest, een samenwerkingsverband van negen gemeenten, gaat de haalbaarheid ervan onderzoeken. Dat meldde het Stadsgewest woensdag.

De overkoepeling zou geluidsoverlast verminderen, fijnstof filteren via een speciaal systeem en energie opwekken via zonnepanelen. Ook zou onder de overkoepeling minder onderhoud aan het asfalt nodig zijn.

Het Stadsgewest onderzoekt of een overkapping van delen tussen Rotterdam en Leiden een betaalbare optie is. De conclusies moeten in het najaar bekend zijn.

Minister Camiel Eurlings van Verkeer sprak zich eerder uit tegen glazen overkappingen over snelwegen. Een dergelijk project zou te duur zijn.

Volgens een bewoner in Ridderkerk: "Hier in Ridderkerk lopen de A15 en A16 vlak langs elkaar door de gemeente. 16 rijbanen naast elkaar. Ridderkerk West is bijna onleefbaar. Hier is ook een plan voor een overkapping. Movares heeft een haalbaarheidsstudie gedaan. Het is haalbaar. Zonnepanelen op de overkapping. Koeling van het asfalt met warmte koude opslag. Het is mogelijk. Maar de kosten...."

Lees hier het echte artikel over de A27 in Utrecht.

donderdag 11 maart 2010

Parkeerstrook achter Science Center

Met grote voortvarendheid zijn parkeerplaatsen aangelegd achter het gebouw aan de Mijnbouwstraat 120. Dit is in strijd met het bestemmingsplan en het tast de groene gebied aan dat achter het gebouw ligt. De gemeente heeft alert gereageerd op ons signaal en het werk stil gelegd.


Zie ook het eerdere bericht.

Meer informatie over het Science Center.

dinsdag 9 maart 2010

'Voorkeur stadsbestuur: D66, GroenLinks, VVD en CDA'

Volgens Jan-Peter de Wit op zijn site:
Vanmiddag coalitie onderhandelingen met grootste partij D66 in de burgemeesterskamer van het Stadhuis. Na 10 minuten was het gedaan. Leefbaar Delft ziet het liefste een zakelijk college met D66, GroenLinks, VVD en CDA. VVD en CDA omdat die landelijk rugdekking hebben om de noodzakelijke harde bezuinigingsmaatregelen te nemen. De PvdA moet als grootste verliezer de oppositie in.
Aanstaande dinsdag ben ik door D66 lijsttrekker Lucas Vokurka uitgenodigd om mijn voorkeurscollege met hem te bespreken. Dat is in ieder geval een sociale opstelling om niet alleen de grote partijen uit te nodigen.

Omdat de PvdA de grootste verliezer is (van 11 naar 6 zetels) moeten ze - als het aan mij ligt voor straf - vier jaar de oppositie in. Dat heeft de kiezer duidelijk aangegeven.

De Delftenaren zijn de arrogante en verkwistende salonsocialisten van de PvdA spuugzat. De komende jaren moet er fors bezuinigd worden en harde keuzes zijn dus onvermijdelijk. Die taak kan je traditioneel het beste door 'rechtse' partijen als VVD en CDA laten doen. Dan moet je stevig in je schoenen staan omdat je alle tegenwerking zal krijgen van de honderden PvdA-beleidsambtenaren. Dat is gelijk de reden dat het jeugdige Stip uit stadsbelang in de oppositie moet.

Mijn voorkeur is een college van D66(6), GroenLinks(5), VVD(4) en CDA(4) is samen 19 van de 37 zetels. Omdat dit een krappe meerderheid is, is Leefbaar Delft bereid om dit college op financieel vlak gedoogsteun te geven mits het de lokale lasten bevriest voor de komende vier jaar. Liefst zie ik natuurlijk een lastendaling, maar dat zit er niet in bij deze verkiezingsuitslag van D66 en Groenlinks.

De eerste bezuiniging is een college met vier in plaats van vijf wethouders. En VVD lijsttrekker Lennart Harpe geven we de portefeuille financiën. Die heeft tijdens de campagne zo hard geroepen dat Delft een slank, slagvaardig, betaalbaar stadsbestuur moet krijgen die ook nog de lasten en tarieven omlaag laat gaan. Prachtig toch.

Ik denk dat manager Lennart Harpe daar uitstekend geschikt voor is. Wethouder Saskia Bolten kan zich dan helemaal richten op echte GroenLinks speerpunten als WMO, Sociale Zaken en milieu. Milène Junius (CDA) en Lucas Vokurka verdelen de rest.

Als D66 lijsttrekker Lucas Vokurka voor de PvdA kiest, zullen de gemeentebelastingen zeker en vast weer trendmatig blijven stijgen. En er zullen zeker nog wat lijken uit de voormalige PvdA kast komen. Lokale lasten zullen dan weer de sluitpost van de begroting worden.

Ook zal er niet veel in het 'grote potverteren" van de afgelopen twaalf jaar veranderen. De PvdA en D66 zijn dan communicerende vaten. Wat de één verliest komt er bij de ander weer bij.

dinsdag 2 maart 2010

D66 belooft verkeer in TU-Noord aan te pakken

D66 wil college dat na verkiezingen aan de slag gaat
Op de websitevan D66 valt te lezen: "Voor de verkeers- en luchtproblemen in TU Noord komt er wat D66 betreft op korte termijn een oplossing. Vokurka: “Door de Julianalaan en de Mijnbouwstraat rijden dagelijks duizenden auto’s en passeren daar een dicht bevolkte wijk. Het gevolg: een overschrijding van alle normen voor de luchtkwaliteit.”

Kijk en luister wat lijsttrekker Lucas Vokurka, staand op het Poortlandplein, vertelt over het verkeer in TU-Noord.

zaterdag 27 februari 2010

Parkeerplaatsen achter Mijnbouwstraat 120

Onlangs is deze foto gemaakt achter het gebouw waar het ScienceCenter in moet komen. Een strook groen is weggehaald om er parkeerplaatsen te maken. Weer wat bomen gekapt en groen verdwenen. Wij hebben hier geen vergunning voor gezien. En in het bestemmingsplan staat er ook niets over. De vraag die wij hebben is of de aanleg van parkeerplaatsen en het kappen van bomen niet in strijd is met het bestemmingsplan en vergunningen.zaterdag 20 februari 2010

Geen uitbreiding van Bouwkunde

Uit Delta van 17-2-2010
De ruimtenood bij de faculteit Bouwkunde wordt niet verlicht met nieuwbouw of uitbreiding. Het college van bestuur (cvb) zoekt oplossingen elders op de campus. Hetzelfde geldt voor de behoefte aan tentamenruimte.
Dat zei collegelid Paul Rullmann vorige week bij overleg met de studentenraad (sr). De 25 miljoen van OCW voor nieuwbouw voor Bouwkunde is ingezet voor het creëren van het BK City in het oude hoofdgebouw. Daarbij verwijst de sr naar de veranderde campusstrategie en het succes van BK City, dat een breed gewaardeerd icoon is geworden, waardoor het besluit Bouwkunde er definitief te vestigen logisch is.

zaterdag 6 februari 2010

DUWO spant kort geding aan tegen krakers


Duwo spant een kort geding aan tegen de krakers van het voormalige scheikundegebouw aan het De Vries van Heijstplantsoen. Het geding dient donderdag. Volgens teamleider beheer Sander Jongerling wil Duwo er 'met de uitspraak in de achterzak' zeker van zijn dat de krakers op 8 maart uit het rijksmonument zijn. Het geding is volgens Duwo nodig, omdat de krakers een in overleg tot stand gekomen overeenkomst met onder meer afspraken over hun vertrek niet ondertekenden, het contact met hen steeds moeizamer werd en zij ook niet kwamen met een door hen beloofd tegenvoorstel. Aan het De Vries van Heijstplantsoen komen 294 gemeubileerde shortstay woningen voor buitenlandse studenten in een volgens Duwo 'praktisch, mooi gebouw ontworpen door toparchitecten. Duwo verwacht niet dat de krakers op 8 maart, als de werkzaamheden beginnen, met de sterke arm verwijderd hoeven worden.


15-02-2010: Inmiddels is bekend dat de krakers verstek hebben laten gaan bij de zitting en de vordering van DUWO dus is toegewezen. De krakers zullen dus uiterlijk 8 maart het pand moeten verlaten.


bron: tu delta

woensdag 3 februari 2010

'Pas op de plaats met nieuwbouw'

Dineke Heersma, voorzitter van de ondernemingsraad van de TU in Delta:
“Je moet investeren, bouwen en vooruitkijken, maar we zijn bezig met vastgoedplannen voor 2030. Een vijf- tot tienjarenplan is eigenlijk al veel te lang met de snel veranderende wereld van nu. De TU zou er goed aan doen pas op de plaats te maken met nieuwe gebouwen.”

Lees het hele artikel hier.

dinsdag 2 februari 2010

"Klein wordt weer fijn"

DELFT - De kredietcrisis schudt hardhandig het denken over gebiedsontwikkeling op. Lees hier het artikel van onderzoekster Agnes Franzen in Cobouw.

zondag 31 januari 2010

Dubbele fietspaden en de tram


De gemeente Delft meldt op haar website dat er meer dubbelzijdige fietspaden komen.
"Wethouder Anne Koning; ‘Groot voordeel van een fietspad met twee richtingen is dat fietsers een directere route kunnen kiezen. Het is veiliger omdat fietsers niet tweemaal een oversteek nodig hebben. Op zo’n fietspad is bovendien geen sprake meer van fietsende spookrijders die onveilige situaties kunnen veroorzaken.’"
Dit verhaal gaat niet op bij het ontwerp van de verbrede Sint Sebastiaansbrug waar de gemeente een dubbelzijdig fietspad aan de oostzijde gepland heeft. Fietsers vanuit de TU-wijk naar Theater De Veste zullen de tram 3x kruisen. Terwijl het bij een dubbel fietspad aan de westzijde 1x moet. Fietsers naar de Ezelsveldlaan kruisen de tram dan wel 2x. Mijn ervaring met de bussen bij het Zuidpoort gebied is dat ze niet veel rekening houden met fietsers. Trams zijn vaak nog minder tolerant, al is het maar vanwege de langere remweg. Om de gevaarlijke kruisingen te mijden, kunnen fietsers de route onderlangs de Sebastiaansbrug via de Hambrug gebruiken. Maar dan is de vraag of het dubbele fietspad niet beter kan vervallen en de brug een smaller profiel kan houden.

EvH

woensdag 27 januari 2010

Tramlijn 19


De bovenleiding van een elektrische tram veroorzaakt elektromagnetische velden. Tramlijn 19 die door de TU wijk is gepland kan daardoor de gevoelige TU meetapparatuur nadelig beïnvloeden. Op 25 januari opperde de rector magnificus Luyben van de TU-Delft het idee om met een alternatief voor de HTM-tram te komen.
In plaats van een conventionele tram denkt de TU nu aan een tram die wordt aangedreven door ondergrondse inductievelden. De Canadese firma Bombardier heeft hiermee proeven gedaan in Duitsland, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bemoedigend. De kosten zijn hoog, de tram is niet in te passen in het huidige HTM-net en de vraag is hoeverre de inductievelden elektronische apparatuur verstoort.

Veel beter zou het zijn als de TU onderzoek zou doen naar het uitrusten van een conventionele tram met moderne lithium accu’s. De tram zou dan tot aan de TU wijk gewoon door de bovenleiding kunnen worden gevoed. Zodra de tram de tram de TU-wijk inrijdt verdwijnt de bovenleiding en nemen de accu’s de voeding van de tram over. Zodra de tram de TU-wijk gepasseerd is, pikt de tram de bovenleiding weer op en worden de accu’s weer opgeladen. In Japan wordt de SWIMO tram ontwikkeld, een tram die geheel door accu’s wordt gevoed.

Het idee is niet nieuw, accu trams bestonden honderd jaar geleden al. Echter nu de accu technologie enorm is verbeterd, zou het een win-win situatie voor de TU en de HTM kunnen zijn. De TU heeft geen last van verstoringen en de HTM bespaart de aanleg van de bovenleiding op moeilijk aan te leggen plaatsen, b.v. boven bruggen. Daarnaast is de accu tram ook nog eens duurzaam, omdat het de remenergie opslaat in de accu's. Dit lijkt me een mooi onderzoeksproject.

C.L.

zaterdag 23 januari 2010

Mogelijk studentenhuizen in Harnaschpolder

Westonline 22-1-2010

DELFT - De Delftse nieuwbouwwijk de Harnaschpolder krijgt waarschijnlijk ook studentenhuizen. Wethouder Ronald Vuijk gaat zich daarvoor sterk maken op aandringen van oppositiepartij SP.

Vuijk heeft beloofd over de extra studentenhuizen in de Harnaschpolder te gaan praten met zijn collega Anne Koning. In de Harnaschpolder staan nu vooral veel dure huizen gepland, terwijl Delft al jaren een schreeuwend tekort heeft aan studentenhuizen.

donderdag 21 januari 2010

Betaald parkeren in TU-wijk

De Ondernemingsraad van de TU en STIP stellen vraagtekens bij het besluit van de TU om betaald parkeren door te gaan voeren vanaf 2011. De OR is verbolgen dat zij nog niet is geraadpleegd hierover en STIP wijst op de gevolgen voor de omliggende woonwijken.

Delta meldt over standpunten van OR en gemeente o.a. het volgende: OR-voorzitter Dineke Heersma concludeert dat de TU de gemeente nu min of meer dwingt in omliggende wijken vergunningparkeren in te voeren. In mei vorig jaar nog zei collegelid Paul Rullmann tegen de or het omgekeerde: betaald parkeren bij de TU was 'onvermijdelijk', omdat er rond de TU een parkeerregime komt.
Volgens de gemeente is dat echter 'niet juist'. “We hebben geen plannen om betaald parkeren in te voeren in de omgeving van de TU”, zegt woordvoerder Jan Langstraat desgevraagd. Wel wil Delft buurtbewoners drie maanden na invoering van betaald parkeren bij de TU vragen of ze ook in hun wijk betaald parkeren willen. “Invoeren doe je als de meerderheid van de bewoners vóór is”, zegt Langstraat. “Als je het nu vraagt, denk ik niet dat bewoners betaald parkeren willen. Dat hebben mensen van de Professorenwijk al laten weten in de krant. We kiezen voor drie maanden omdat we willen kijken hoe het parkeergedrag zich ontwikkelt.”

Verder meldt Delta over standpunt van STIP o.a. het volgende: Daarnaast zet Stip vraagtekens bij de parkeertarieven. Bewoners moeten straks tien euro per maand betalen voor hun abonnement, evenveel als bewoners van de binnenstad, maar ruim twee keer zoveel als bewoners in de straten net ten noorden van de TU. En in 2012 zou het tarief zelfs verdubbeld worden naar twintig euro. Dit is met afstand het duurste parkeertarief in Delft.
Verder wil de universiteit dat automobilisten 24 uur per dag, zeven dagen per week betalen voor parkeren. Stip vindt dat vreemd, omdat 's avonds en in het weekend de parkeerterreinen rond de campus grotendeels leeg zijn. Ook is in de rest van Delft parkeren alleen betaald in de piekuren. Waarom wordt het betaald parkeren in de TU-wijk niet alleen tijdens werktijden ingevoerd? Dan kunnen in het weekend de leegstaande parkeerterreinen gebruikt worden als transferium voor de rest van de stad. Maar wat schetst onze verbazing? De TU schetst een transferium als doembeeld, terwijl volgens ons een leeg parkeerterrein naast een tramlijn juist een kans is.

zaterdag 16 januari 2010

Vanaf 2011 betaald parkeren op campus

Delta schrijft: Medewerkers en studenten moeten vanaf volgend jaar hoogstwaarschijnlijk betalen voor een parkeerplek op de campus. In 2012 zou dat minstens twintig euro per maand zijn. Lees hier verder.
Voorgesteld wordt om twee parkeervoorzieningen te bouwen: één in 2013 aan de Feldmannweg voor 510 parkeerplekken, en één in 2015 aan de Leeghwaterstraat voor 340 parkeerplekken.
De campus blijft voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar via vijf toegangspunten met slagbomen: twee aan de Schoemakerstraat, twee aan de Rotterdamseweg en één aan de Jaffalaan.

woensdag 13 januari 2010

Speelplek Mijnbouwplein


De gemeente Delft heeft een persbericht doen uitgaan over een speelplek Mijnbouwplein:

Op het binnenterrein tussen de Mijnbouwstraat, Maerten Trompstraat en Piet Heinstraat komt een nieuwe speelplek. Buurtkinderen hebben tijdens een speciale bijeenkomst hun ideeën en wensen naar voren gebracht. Daarmee is een leuk en groen ontwerp gemaakt.
Maar waarom heet deze speelplek Mijnbouwplein? De enige toegang tot deze speelplek wordt de Maerten Trompstraat omdat de rest van het binnenterrein zal worden afgesloten. Het schoolgebouw is onlangs met binnenterrein verkocht aan Vestia die het momenteel ontwikkelt tot een gebouw voor zorgwoningen. Met die verkoop verdween helaas de zoveelste belofte aan onze buurt, namelijk de afspraak dat het gehele binnenterrein achter de school semi-openbaar zou worden. Dit was onderdeel van de compensatie voor het verlies van ruim 2.000 m2 groen langs de Maerten Trompstraat waar door kinderen uit de buurt al sinds jaar en dag avontuurlijk, natuurlijk en groen werd gespeeld. Op die plek staan nu nieuwe huizen. Daarachter is in een hoekje van ongeveer 300 m2 gereserveerd voor de speelplek (beloofd was 800 m2): avontuurlijk, natuurlijk en groen, dat wel.
Beter iets dan niets, zo veel is zeker. Maar is het wel iets? Om er weer te kunnen spelen moesten kinderen eerst wachten op de nieuwe woningen. Die zijn af. Het is inmiddels exact drie jaar geleden dat op die plek tientallen bomen gekapt zijn. Er ligt nu een mooi plan voor een speelplek met inspraak van kinderen, maar het is nog alleen maar een mooi plan op papier. Want ook in 2010 zal het er nog niet van komen, aldus het gemeentelijke persbericht. Om onduidelijke redenen moet deze kinderspeelplaats wachten op de verbouwing van Mijnbouwstraat25. Beste mensen van Vestia en gemeente: plaats nu het hek tussen het binnenterrein van de school en de nieuwe speelplek, het komt er toch, en geef de kinderen uit de buurt zo snel mogelijk een speelplek terug. Dat kan gemakkelijk voor de zomer. Nu maakt de gemeente Delft alweer een belofte niet waar: de speelplek zou er komen zodra de nieuwbouw af was.

MM

dinsdag 5 januari 2010

Milieuzone Delft per 1 januariVan de website van de gemeente Delft:

De milieuzone geldt vanaf 1 januari 2010 voor alle vrachtauto’s die zwaarder zijn dan 3500 kg, op diesel rijden, en niet voldoen aan de euronorm criteria voor milieuzones. Alleen vrachtauto’s die schoon genoeg zijn mogen onbeperkt de milieuzone betreden. Vrachtauto’s die niet aan de toegangscriteria voldoen, riskeren een boete van € 150.

De milieuzone omvat grofweg het gebied ten zuidoosten van de binnenstad van Delft. Hiermee draagt de milieuzone bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in dit gebied. De milieuzone is zo gesitueerd dat deze de knelpunten in de luchtkwaliteit omvat en sluiproutes door woonwijken tegengaat.