zondag 15 mei 2011

‘Geen Chinese toestanden in Delft’

Dat was de reactie van wethouder Milene Junius op de stellingname van sommige fracties in de Commissie SVR afgelopen donderdag: eerst bewegen en dan bouwen. Junius wil geen Chinese toestanden waarmee zij wilde aangeven dat zij niet brede boulevards gaat aanleggen die vervolgens lang leeg blijven. Deze uitspraak werd door sommige fracties als onacceptabel gekwalificeerd. Junius uitspraak was een slip of the tongue, illustratief voor de onmacht bij de politieke en ambtelijke leiding om meer richting te geven aan het complexe verkeersdossier in Delft Zuidoost.

Dat we een verkeer en milieuprobleem hebben in TU-Noord is al jaren genoegzaam bekend en de Raad heeft al de nodige pogingen gedaan om daar verandering in te brengen. VVD en D66 fractie hebben samen met de Belangenvereniging een notitie met ideeën aangedragen twee jaar geleden en afgelopen maanden heeft de PvdA fractie haar voorstel gedaan.

VVD, D66 en PvdA fracties dragen ideeën aan
De Raad van State heeft 2 jaar geleden het bestemmingsplan TU-Noord van tafel geveegd omdat er geen MER was uitgevoerd. Deze MER zou het platform hebben kunnen zijn om op verkeersgebied eindelijk een doorbraak te realiseren en bereikbaarheid en leefbaarheid met elkaar in balans te brengen. Op ambtelijk niveau is in de projectgroep MER intensief samengewerkt met de Belangenvereniging en zijn de ideeën uitgewerkt op basis van de verkeersnotitie van VVD en D66 van 2 jaar terug. Met als uitkomst een alternatieve oost-west ontsluiting. Maar al in september 2010 bleek, toen wij nog volop in de discussie zaten met de projectgroep, dat het MER rapport al gereed was en het ruimtelijk vastleggen van de oost-west verbinding in de MER inmiddels een gepasseerd station was. Wij hebben dat direct aangekaart bij wethouder Pieter Guldemond, maar zonder resultaat. De PvdA fractie heeft recent nog een ultieme poging gedaan dit te repareren met haar eigen plan. We weten inmiddels hoe het daarmee is vergaan: door Junius en Guldemond afgewezen in de Commissie SVR afgelopen donderdag.

6 jaar LVVP is 6 jaar stilstand gebleken
Helaas moeten we constateren dat in het 8 jarig bestaan van de Belangenvereniging in het dossier verkeer er vooral stilstand is geweest. We zijn nog geen steek verder in het zicht op een oplossing. Dit terwijl al in 2005 in het LVVP werd vastgesteld:
“Het TU-Noord gebied blijft na deze wijzigingen in de verkeerscirculatie zwaar belast. Zowel vanuit capaciteit als leefbaarheid is het gewenst dat minder verkeer via deze wegen naar de binnenstad rijdt. Er is geen eenvoudige oplossing te vinden voor het overbelaste netwerk in het TU-noordgebied”. “De oplossing zal gevonden moeten worden in het reduceren van het autoverkeer.”
Met andere woorden, in 2005 werd geconcludeerd dat ondanks alle LVPP maatregelen de situatie in TU-Noord onacceptabel zou blijven. Tussen 2005 en 2008 tijdens de hoogconjunctuur is er geen LVVP maatregel uitgevoerd. En nu de financiële crisis vertraagd maar hard toeslaat in de overheidsbudgetten wordt het LVVP noodgedwongen uitgekleed.
Dat is schrijnend als we weten dat de MER concludeert, dat de LVVP maatregelen niet eens voldoende zijn en dat er nog extra maatregelen nodig zijn.

TU-Noord blijft hoofdpijndossier zonder alternatieve oost-west ontsluiting
De LVVP maatregelen die overeind blijven hebben ten doel het sterk toenemende verkeer over de bestaande hoofdstructuur in TU-Noord te accommoderen. De geschrapte LVVP maatregelen voor Julianalaan West en Midden zijn de leefbaarheidmaatregelen. Het gevolg hiervan is dat in plaats van verkeersmijdende maatregelen alleen de LVVP maatregelen overblijven die het autoverkeer verder stimuleren in TU-Noord met verdere teruggang van de leefbaarheid.

De eerste ideeën en uitwerkingen voor een alternatieve oost-west ontsluiting zijn op ambtelijk niveau op tafel gekomen in de projectgroep MER en hadden juist ten doel bereikbaarheid en leefbaarheid met elkaar in balans te brengen. Maar deze zijn geen integraal onderdeel geworden van de MER. We kunnen niet anders dan concluderen dat de politieke en ambtelijke leiding niet bij machte is gebleken om daar meer richting aan te geven om op die manier een doorbraak te bewerkstelligen in het verkeersdossier TU-Noord. Een gemiste kans om bereikbaarheid en leefbaarheid met elkaar te verbinden.

Geen Chinese toestanden in Delft
De bewoners hebben het nakijken en dat is jammer. Het zal mogelijk tot verdere vertraging gaan leiden als gevolg van de onvermijdelijkheid van het vasthouden aan het wettelijk vastgelegde inspraakproces voor MER en bestemmingsplan Pauwmolen. Wat dat betreft moeten we Junius haar gelijk geven want de snelheid waarmee de Chinezen hun infrastructuur op orde weten te brengen hebben we in Delft Zuidoost nog niet kunnen waarnemen: geen Chinese toestanden in Delft

BR

Geen opmerkingen: